Airbnb-majoituksen suosio on kasvanut huimasti Lapissa

Rovaniemellä Airbnb-majoituskohteen tuotto voi lähennellä 100 000 euroa vuodessa.

Vertaismajoituspalvelu Airbnb on yksi esimerkki uudenlaisista ansaintatavoista. Kuva: AOP

ROVANIEMI Lapissa löytyy yhä enemmän niin sanottua vertaismajoitusta Airbnb-palvelun kautta. Erityisesti Rovaniemellä kasvutahti on ollut hurjaa: Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin tekemän selvityksen mukaan tämän vuoden alussa kohteita oli noin 6,6-kertainen määrä verrattuna maaliskuuhun kahta vuotta aikaisemmin.

Vuokrakohteiden määrä on erityisen merkittävä, kun se suhteutetaan Rovaniemen kaupungin kokoon. Rovaniemellä on 14,4 Airbnb-kohdetta tuhatta asukasta kohden. Esimerkiksi Helsingissä vastaava luku on 4,2 ja Barcelonassa 12,5.

Myös kohteiden tuotto on korkea Rovaniemellä. MTI:n selvityksen mukaan kaupungin Airbnb-kohteet tuottavat 10,7 miljoonaa euroa vuodessa, mikä tekee keskimäärin 1 541 euroa majoituspaikkaa kohden.

Kaikista tuottavimpien kohteiden tulo on keskimäärin yli 70 000 euroa vuodessa.

Kuva: Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI)

Airnbn on sekä uhka että mahdollisuus

Airbnb-toiminnasta on MTI:n mukaan Rovaniemelle hyötyä. Se tasoittaa kaupungin majoituspulaa huippusesonkien aikana. Lisäksi Airbnb lisää tuntuvasti majoitusvaihtoehtoja kaupungin keskustan ulkopuolella.

Tutkimuksessa otetaan esille myös toiminnan negatiivisia vaikutuksia. Se häiritsee matkailualan vapaata kilpailua, koska se toimii eri säännöillä kuin viralliset majoituspaikat. Lisäksi asuinhuoneistoilla ei ole yhtä tiukkoja paloturvallisuusvaatimuksia kuin virallisilla majoitusyksiköillä.

Yhden ison haasteen tuovat mukanaan myös ne mahdolliset häiriöt ja vahingot, joita toiminnasta voi aiheutua muille asukkaille. Vahinkojen korjausten tai muiden lisäkulujen maksajaksi saattavat joutua myös sellaiset taloyhtiön osakkeenomistajat, joilla ei ole mitään tekemistä vertaismajoituksen kanssa.

Rovaniemen Airbnb-majoitusta on kartoitettu Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin hankkeessa. Se pyrkii vastaamaan matkailuelinkeinon toimintaympäristön muutoksiin ja löytämään ratkaisuja vertaismajoituksen tuomiin haasteisiin.

Lue lisää