1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. lääkärit

Lääkäreiden palkat ovat HUSissa huonompia kuin muissa yliopistosairaaloissa: Joka toinen hakee lisätienestiä sivutöillä

Lääkäreiden tekemissä sivutoimi-ilmoitusten määrissä on rajuja eroja eri sairaanhoitopiirien välillä.

Korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri Erna Kentala on HUSin pää- ja kaulakeskuksen toimialajohtaja, joka ylläpitää käsityötaitoaan yksityisellä lääkäriasemalla. Kuva: Kristiina Lehto / Yle

Korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri Erna Kentala on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) pää- ja kaulakeskuksen toimialajohtaja. Hänen arkipäivänsä täyttyvät hallinnollista tehtävistä ja kokouksissa istumisista. Silloin tällöin iltaisin hän vetää valkoisen lääkärintakin yllensä yksityisellä lääkäriasemalla.

– Nautin niistä potilaiden kohtaamisista, mitä sivutyöt minulle tarjoavat. Vuosien saatossa olen ajautunut sairaalatyössä enemmän hallinnollisiin tehtäviin ja siksi sivutyöt antavat minulle mahdollisuuden pitää yllä ammattitaitoa ja tehdä lääkärin kutsumustyötä, hän kertoo.

Kentala kuvailee korva-, nenä- ja kurkkutautien lääkärin työtä käsityöläisammatiksi, ja jos ammattitaidon haluaa säilyttää, täytyy hoitaa potilaita.

Kentalan johtamalla klinikalla on yli 30 lääkäriä ja kullakin heistä on oma kapea erikoisosaamisensa.

– Privaatti antaa erikoistuneelle lääkärille mahdollisuuden ylläpitää osaamistaan, kun potilaita tulee laajemmin erikoisalalta.

Kentalan mukaan korva-, nenä- ja kurkkutaudit eroavat monella tapaa muista erikoisaloista siinä, että alalla on kevyt päivystysvastuu. Päivystyksen hoitavat yleensä erikoistumassa olevat lääkärit, ja kun erikoistuminen päättyy, tulot tippuvat, jopa puolittuvat. Tässä vaiheessa moni lääkäri aloittaa yksityisellä työskentelyn.

Perheet arpovat terveyskeskuksen ja yksityisen hoidon välillä, ja silloin voi olla, että se yksityinen vie voiton.

Erna Kentala

– Osa kysynnästä johtuu siitä, että aika monen työterveyshuoltoon kuuluu erikoislääkäripalveluja, jolloin työterveyshuollosta ohjataan suoraan yksityiselle puolelle, eivätkä potilaat tule tänne meille sairaalahoitoon, Kentala arvioi.

Myös lapsiperheillä on Kentalan mukaan pääkaupunkiseudulla useimmilla vakuutukset, jotka mahdollistavat perheen valitsemaan terveyskeskuksen ja yksityisen hoidon välillä, kun lapsella on esimerkiksi korvatulehdus.

– Perheet arpovat terveyskeskuksen ja yksityisen hoidon välillä, ja silloin voi olla, että se yksityinen vie voiton.

Sivutoimi-ilmoitusten määrä vaihtelee sairaanhoitopiireittäin

Sairaanhoitopiirien lääkäreiden tekemissä sivutoimissa on eroja. Tässä jutussa puhutaan lääkäreiden sivutöistä, joista he ovat ilmoittaneet työnantajallensa sivutoimi-ilmoituksella. Yle keräsi sivutoimirekisteritiedot sairaanhoitopiireiltä.

Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin lääkäreistä reilusti yli joka toinen on ilmoittanut työnantajalleen sivutyöstä. Se on huomattavan paljon, jos vertaa esimerkiksi Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin, jossa keskimäärin joka kolmas lääkäri on ilmoittanut tekevänsä sivutöitä.

Vähiten sivutöitä rekisteritietojen mukaan tekevät Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin lääkärit, joista noin joka 13. lääkäri on tehnyt sivutoimi-ilmoituksen. Sairaanhoitopiirin henkilöstöjohtaja Kari Jokinen arvioi, että vähäisen määrän taustalla saattaa olla se, että kaikki sivutoimia tekevät lääkärit eivät ole tehneet ilmoitusta. Jokisen mukaan lääkäreiden jääviysongelmia ei ole ollut.

Tilastossa erottuu myös Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, jossa lääkäreitä on vähäinen määrä. Sairaanhoitopiirissä työskentelee vain 14 lääkäriä, joista kolme on tehnyt sivutoimi-ilmoituksen. Taustalla on yhteisyrityksen Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n perustaminen kesäkuussa 2018, josta lähtien yhtiö on ottanut vastuulleen sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon palveluita. Suurin osa lääkäreistä siirtyi Mehiläinen Länsi-Pohjaan, kun Kemissä sijaitseva keskussairaala ulkoistettiin 15 vuodeksi.

Tilastosta puuttuvat Kainuun sairaanhoitopiirin tiedot, sillä se ei toimittanut tietoja Ylelle useista yhteydenotoista huolimatta.

Kuva: Asmo Raimoaho / Yle Uutisgrafiikka

Tietyt erikoisalat nousevat sivutoimien kärkeen

Eroavaisuuksia lääkäreiden sivutoimien määrissä selittää monta tekijää.

Tietyillä erityisaloilla lääkäreiden sivutoimiset yksityisvastaanotot ovat yleisempiä kuin toisilla. Lääkäriliiton vuoden 2017 tekemän kyselytutkimuksen mukaan eniten yksityisvastaanottoa pidettiin korva-, nenä- ja kurkkutautien alalla (53% alan erikoislääkäreistä), silmätaudeilla (51%), naistentautien ja synnytysten alalla (42%) sekä kirurgisilla erikoisaloilla (39%).

Lääkäriliiton kyselyssä selvitettiin lääkäreiden yksityisvastaanoton pitämistä, mutta sivutoimiin voi kuulua myös monenlaista muuta työtä, kuten konsultointi tai opetusta.

Lääkäriliiton mukaan työjärjestelyt vaihtelevat paljon yksilöittäin, ja esimerkiksi päävirkaan kuuluva raskas päivystysvelvollisuus saattaa vähentää lääkärin halukkuutta tai mahdollisuutta pitää yksityisvastaanottoa.

Lääkäriliitosta arvioidaan, että suurin osa virkalääkäreistä pitää yksityisvastaanottoa kokoaikatyönsä lisäksi, esimerkiksi tekemällä muutaman tunnin yhtenä tai kahtena iltana viikossa. Pienempi osa tekee osa-aikaisesti virkatyötään.

Tosin erikoisalakohtaisia poikkeuksiakin löytyy, kuten silmätauteihin erikoistuneet lääkärit. Heidän työviikkonsa jakaantuu yleensä tasaisemmin julkisen ja yksityisen välillä.

– Tällöin lääkäri tekee 2–3 työpäivää viikossa yksityiselle puolelle, arvioi Lääkäriliiton tutkimuspäällikkö Jukka Vänskä.

Pienelle paikkakunnalle lääkäriä saatetaan houkutella hyvällä palkalla

Lääkäreiden palkoissa on alueellisia eroja. Esimerkiksi HUSin alueella lääkäreiden palkat ovat matalammat kuin pienemmillä paikkakunnilla. Myös sillä millaisessa sairaalassa lääkäri työskentelee, on merkitystä palkan kannalta.

– Kaikki yliopistosairaalat ovat huonompia palkanmaksajia kuin keskussairaalat keskimäärin, sanoo Lääkäriliiton neuvottelujohtaja Laura Lindholm.

Kuva: Asmo Raimoaho / Yle Uutisgrafiikka

Keskimäärin yliopistollisten sairaanhoitopiirien alueilla lääkärit tekevätkin enemmän sivutoimia.

Toisin kuin muilla akateemisilla aloilla, lääkärit eivät saa parempaa palkkaa pääkaupunkiseudulla. Lääkäriliiton mukaan syynä on se, että pääkaupunkiseudulla asuu ja työskentelee paljon lääkäreitä. Sen sijaan pienillä paikkakunnilla on lääkäripulaa ja palkka voi olla vetovoimatekijä tai ainakin kannustin jäädä.

Erityisesti aloilla, joiden lääkäreillä on vain vähän päivystystyötä, sivuansiot kiinnostavat. Sivutyöhön on tällöin myös enemmän mahdollisuuksia ajankäytöllisesti. Toisaalta myös päivystys nostaa lääkärin palkkiota. Lääkäreiden palkkioista voi lukea lisää Lääkäriliiton keräämistä tiedoista (siirryt toiseen palveluun).

– Uskon, että sivutyöt ovat osalle lääkäreistä ihan ansiokysymys, Lääkäriliiton neuvottelujohtaja Laura Lindholm sanoo.

Hänen mukaansa moni lääkäri haluaa myös säilyttää kosketuksen sekä julkiseen että yksityiseen terveydenhoitoon.

Laki määrittelee sivutyön perusperiaatteet

Lääkäreiden sivutöistä säädetään jo laissa, mutta sen lisäksi esimerkiksi HUS on laatinut tarkentavia käytäntöjä millaisia sivutöitä lääkäri voi tehdä. Keskeistä säännöissä on, että lääkäri ei saa kilpailla samoista potilaista sairaalassa ja yksityisellä puolella, eikä sivutoimet saa haitata virkatyötä.

HUSin Pää- ja kaulakeskuksen toimialajohtajan Erna Kentalan mukaan hänen toimialallaan ei ole törmätty tämän kaltaisiin ongelmiin lääkäreiden sivutoimissa.

Lääkäriliitosta kerrotaan, että jonkin verran hankaluuksia sivutöiden suhteen ovat tuoneet tapaukset, joissa kilpaillaan samoista potilaista.

HUSin palvelusuhdejohtaja Anne-Maria Mäkinen sanoo, että sairaanhoitopiirille lääkäreiden sivutoimet eivät tuota ongelmaa, jos niissä toimitaan ohjeiden mukaan. Lääkärin täytyy huolehtia muun muassa sivutyöilmoituksesta, sivutyön tekemisestä virkatyöajan ulkopuolella ja lain edellyttämistä esteellisyyksistä.

Sairaanhoitopiirin lääkäri ei voi esimerkiksi hoitaa samoja potilaita sekä HUSilla että yksityisellä vastaanotolla. HUS tarkensi vuonna 2014 sivutoimiohjeistustaan tältä osin. Tuolloin HUS linjasi, että HUSin lääkäri ei voi toimia HUSissa ja samalla myydä kunnille palveluita kilpailevan yksityisen yrityksen omistajana tai palveluksessa.

HUS on vaatinut viime vuodesta lähtien lääkäriltä myös ilmoituksen, jos hän ei tee sivutöitä.

Voit keskustella aiheesta asiallisesti tämän jutun alla maanantaina kello 22 saakka.

Lue lisää:

Pikkukuntien lääkäripulaa helpotetaan teknologian avulla – potilas voi olla 100 kilometrin päässä lääkäristä

Väkivaltaa, uhkailua ja järjetön työtaakka – selvitimme, miksi lääkärit eivät halua työskennellä päivystyksissä

Valmistuvat lääkäriopiskelijat: henkilökunnan tuki on palkkaa parempi houkutin – terveyskeskuksissa täyttämättä lähes 230 lääkärin paikkaa