Hyppää sisältöön

Näin eri huumeet vaikuttavat ajokykyyn: amfetamiini lisää riskinottoa ja bentsot väsyttävät

Yhä useampi ajaa huumeiden vaikutuksen alaisena.

Kuva: AOP

Keskusrikospoliisin tuoreen tilaston mukaan liikennejuopumustutkimuksia tehtiin viime vuonna 21 000 kappaletta. Määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 1 500:lla.

Erityisesti kasvua on ollut huumaus- ja lääkeainetutkimuksissa. Yli 90 prosentissa tutkituista näytteistä todettiin alkoholia, huumaus- tai lääkeaineita tai molempia. Humalassa tai huumeissa ajavat jäävät usein kiinni ajotavan tai ilmiannon vuoksi tai kolaripaikalta.

Pyysimme A-klinikka Oy:n laitoshoitopalveluiden ylilääkäri Margareeta Häkkistä listaamaan, kuinka päihteet vaikuttavat ajokykyyn. Artikkeli käsittelee mainittuja aineita väärinkäytettynä. Oikein käytettynä esimerkiksi reseptillä saatavilla bentsodiatsepiineilla hoidetaan muun muassa ahdistusta.

Bentsodiatsepiinit sekä niiden kaltaiset unilääkkeet ja GHB

 • väsyttävät, rentouttavat lihaksia, vähentävät käytöksen kontrollointikykyä, heikentävät muistia: uneliaisuus ja tokkuraisuus, motorinen kömpelyys, kaksoiskuvat ja piilokarsastus, estoton ja impulsiivinen käytös riski liikenteelle
 • kaikilla bentsoilla samanlainen vaikutusmekanismi, erot eri valmisteiden välillä tulevat lähinnä siitä, miten nopeasti vaikutus alkaa ja miten pitkään se kestää
 • vieroitusoireissa ja käytön juuri loputtua voi tulla kouristuksia
 • hidastaa kaiken informaation käsittelyä aivoissa

Kannabis ja muuntokannabinoidit

Muun muassa JWH-018 eli jehova on muuntokannabioidi.

 • lamaa keskushermostoa, heikentää ajantajua sekä paikan, nopeuden ja etäisyyksien arviointia
 • koordinaatiokyky, reaktiokyky, keskittymiskyky, huomiokyky, muistitoiminnot heikkenevät
 • pitkäaikaisessa käytössä amotivaatio-oireyhtymä, joka passivoittaa lisää: välinpitämättömyys liikenteessä lisää liikenneriskejä
 • hidastaa kaiken informaation käsittelyä aivoissa

Stimulantit

Stimulantteja ovat amfetamiini, metamfetamiini, ekstaasi, kokaiini, stimulanttilääkkeet ja muuntostimulantit, joita ovat esimerkiksi MDPV, alfa-PVP ja kylpysuolat. Khatin vaikutukset ovat usein amfetamiinia lievempiä.

 • akuutissa käytössä mustuaiset laajenevat eivätkä reagoi normaalisti valoon, joten tulee häikäistymistä pimeällä ja kontrastinäkö heikkenee
 • lisää onnettomuusriskiä eniten vaikuttamalla liikennekäyttäytymiseen, liiallista riskinottoa, kiihottuneisuutta, ylivilkkautta
 • käyttöön voi liittyä aistiharhoja, joihin reagointi voi aiheuttaa riskejä liikenteessä
 • lisää vireyttä ja reaktionopeutta, mutta toisaalta lisää myös virheellisten suoritusten määrää ja virhepäätelmiä
 • käytön loputtua ja vieroitusoireissa uneliaisuus, nukahtaminen rattiin

Opioidit

Esimerkiksi morfiini, heroiini ja buprenorfiini kuuluvat opioideihin.

 • jatkuvassa käytössä kehittyy toleranssi: säännöllinen käyttö samanlaisilla annoksilla, kuten kipulääkkeiden säännöllinen käyttö tai opioidikorvaushoito ilman oheiskäyttöä ei aiheuta hyvin merkittävää liikenneriskiä yleensä, mutta tilannetta täytyy seurata lääkityksen aloittamisen jälkeen, jotta voidaan varmistua asiasta yksilön kohdalla
 • akuutti opioidipäihtymys: euforia, välinpitämätön ympäristöstä, tokkurainen, motoriikka heikentyy ja reaktionopeus hidastuu
 • vieroitusoireissa levoton, hermostunut, tulee helposti hätäisiä virhearviointeja ja virhepäätelmiä, suuri riski liikenteessä
 • silmän mustuainen pienenee, jolloin hämäränäkö huononee
 • hidastaa kaiken informaation käsittelyä aivoissa

Hallusinogeenit

Hallusinogeenejä ovat muun muassa LSD, Bromo-dragonfly, psilosybiini ja muut sienistä saatavat psykedeeliset tai hallusinogeeniset aineet.

 • suuri liikenneriski aistiharhat, päihteestä ja yksilöstä riippuen näköharhat ja/tai kuuloharhat
 • reagointi ärsykkeisiin ennalta-arvaamatonta ja epäjohdonmukaista
 • henkilö saattaa olla rauhallinen ja vetäytyvä tai aggressiivinen, kiihtynyt ja epävakaa, vaikutusta ei aina etukäteen tiedä: sekä passiivinen että impulsiivinen käytös riski liikenteessä

Poppersit

 • yleensä vaikutukset lyhytaikaisia
 • tokkuraisuus, joka tulee itse aineesta ja sitä voi vielä tehostaa aineen aiheuttama verenpaineen lasku

Alkoholi

 • hidastaa kaiken informaation käsittelyä aivoissa
 • havainnointikyky ja huomiokyky heikkenee
 • riskien otto kasvaa, impulsiivisuus korostuu, tunteiden säätely heikkenee, tunnereaktiot voivat voimistua, itsetuhoinen käyttäytyminen voi korostua näissä tilanteissa liikenteessä kohtalokkaalla tavalla
 • motoriikka hidastuu, kömpelyys, reaktioiden hitaus
 • päätöksentekokyky hidastuu ja heikkenee, joustavuus ja nopeus valintatilanteissa huononee
 • jaksaminen ja vireystila laskee, tajunnan tason lasku kun humala syvenee, tokkuraisuus, nukahtaminen
 • kognition lasku: kognitiota tarvitaan ajaessa esimerkiksi kun havainnoidaan ympäristöä ja tehdään sen pohjalta ratkaisuja
 • vieroitusoireissa voi tulla kouristuksia ja/tai harhoja

Päihteet eivät ole ainoita, jotka vaikuttavat ajokykyyn heikentävästi (siirryt toiseen palveluun) (Liikenneturva). Esimerkiksi väsyneenä ajaminen tai kännykän räplääminen (siirryt toiseen palveluun) (Liikenneturva) nostavat onnettomuusriskiä.

Korjattu 27.3.2019 klo 8.18: Bromo-dragonfly on hallusinogeeni, ei stimulantti.