Kittilän kaivoksen uudelle rikastushiekka-altaalle ympäristölupa

Kaivos tarvitsee neljännen rikastushiekka-altaan, koska kolmas allas on täyttymässä vuonna 2021.

kaivostoiminta
Kuorma-auto Kittilän kultakaivoksella lokakuussa 2015.
Ilmakuva Kittilän kaivokselta.Uula Kuvaja / Yle

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Agnico Eagle Finland Oy:lle ympäristöluvan Kittilän kaivokselle suunnitellun uuden rikastushiekka-altaan rakentamiselle ja toiminnalle. Samalla on hyväksytty päivitetty kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma.

Lisäksi aluehallintovirasto on kaivosyhtiön pyynnöstä määrännyt, että toiminta voidaan aloittaa, vaikka viraston päätöksestä valitettaisiin.

Päätöksen mukaan uusi NP4 -allas rakennetaan olemassa olevan NP3-altaan ja Pikku Rouravaaran pohjoispuolelle kaivosalueen laajennuksen sisälle. Sen pinta-ala on valmistuessaan noin 175 hehtaaria. Allas on kooltaan siis saman kokoinen kuin 212 Rovaniemen keskuskenttää.

Altaaseen mahtuu rikastushiekkaa sen verran, että sen on laskettu riittävän kaivoksen toiminta-ajan loppuun saakka eli vuoteen 2035 asti.

Rakennustyöt kestävät useamman vuoden

Kaivosyhtiö aikoo rakentaa altaan useamman vuoden aikana. Altaan ja patojen tiivistysmateriaalina käytetään moreenista ja keinotekoista eristeestä muodostuvaa yhdistelmärakennetta.

Uuden rikastushiekka-altaan rakentamisvaiheen aikana muodostuvat kiintoainepitoiset vedet on määrätty johdettavaksi käsittelyyn. Aluehallintoviraston mukaan käsittelyn jälkeen vesiin johdettavat päästöt eivät sanottavasti lisää Seurujokeen kohdistuvaa kuormitusta.

Kaivoksen nykyinen NP3-allas on täyttymässä vuoteen 2021 mennessä.

Aluehallintovirasto on samalla hyväksynyt päivitetyn kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman sekä kiviaineksen hallintasuunnitelman ja muuttanut niiden takia Kittilän kaivoksen lainvoimaisen ympäristö- ja vesitalousluvan eräitä määräyksiä. Sivukivialueen vakuutta on nostettu siten, että sen kokonaissumma on noin 8 miljoonaa euroa.

Aluehallintoviraston päätös on nähtävillä 17. toukokuuta saakka Kittilän kunnanvirastossa. Lupa löytyy myös viraston verkkosivuilta (siirryt toiseen palveluun). Päätöksestä voi valittaa 17. toukokuuta saakka.