Korkein hallinto-oikeus ei pura päätöksiään saamelaiskäräjien vaalien äänioikeutetuista, vaikka ne rikkovat kansainvälistä sopimusta

YK:n ihmisoikeuskomitea katsoo, että Suomen valtio rikkoo saamelaisten oikeuksia, mutta KHO ei pura vanhoja päätöksiään.

Suomen saamelaiskäräjät
Sámediggi eli saamelaiskäräjät
Vesa Toppari / Yle

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on hylännyt (siirryt toiseen palveluun) saamelaiskäräjien hakemuksen KHO:n vanhojen päätösten purkamisesta. Hakemus koski päätöksiä vuosilta 2011 ja 2015, joilla KHO määräsi 97 henkilöä merkittäväksi saamelaiskäräjien vaaliluetteloon vastoin saamelaiskäräjien kantaa.

Saamelaiskäräjien (siirryt toiseen palveluun) purkuhakemus perustui YK:n ihmisoikeuskomitean ratkaisuihin, joissa se katsoi Suomen valtion loukanneen saamelaisten kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaa kansainvälistä yleissopimusta (KP-sopimus). Ihmisoikeuskomitean mukaan KHO:n tulkinta saamelaiskäräjien vaaliluetteloon kuulumisen perusteista ei perustunut kohtuullisiin ja objektiivisiin perusteisiin.

KHO katsoi 33 henkilön osalta, etteivät saamelaiskäräjien purkuhakemuksen perustelut koske niitä. Näissä päätöksissä henkilö oli määrätty merkittäväksi vaaliluetteloon saamelaiskäräjälain mukaisesti joko saamen kielen tai saamelaisen (iso)vanhemman perusteella. Näiden päätösten osalta KHO hylkäsi purkuhakemuksen yksimielisesti.

KHO: Päätökset tehdään vallitsevan oikeuskäytännön mukaan

Saamelaiskäräjien purkuhakemus koski lisäksi 64 henkilöä, jotka oli määrätty merkittäväksi saamelaiskäräjien vaaliluetteloon ns. kokonaisarvioinnin perusteella, sekä heidän jälkeläisiään. Näiden päätösten osalta korkein hallinto-oikeus hylkäsi purkuhakemuksen äänestyksen jälkeen.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että se ei syrjäyttänyt saamelaiskäräjälaissa mainittuja ns. objektiivisia kriteerejä eikä soveltanut säännöstä virheellisesti päätöksentekohetkellä käytettävissä olleen kansainvälisoikeudellisen käytännön valossa, kun se teki päätökset vuosina 2011 ja 2015.

KHO painotti päätöksensä perusteluissa sitä, olisiko sen pitänyt olla tietoinen kansainvälisen valvontaelimen tulkinnasta päätöksentekohetken ratkaisukäytännön valossa. KHO katsoi, että asiassa ei ole esitetty sellaisia perusteita, jotka antaisivat aiheen poiketa tästä vakiintuneesta linjasta.

Siten KHO katsoi, että ns. kokonaisarviointipäätösten purkamiselle ei ole hallintolainkäyttölain mukaista perustetta.

Purkuhakemuksen hylkäämisestä huolimatta KHO ei kyseenalaistanut YK:n ihmisoikeuskomitean näkökantoja KP-sopimuksen ja kansainvälisen oikeuden muiden lähteiden merkityksestä, kun tulkitaan kollektiivisia oikeuksia koskevia määräyksiä, kuten esimerkiksi ryhmähyväksynnän merkitystä.

Lue lisää

Oikeusministeriö: Saamelaiskäräjien vaaleja ei siirretä

Saamelaiskäräjät esittää vaalien siirtämistä kahdella vuodella

Saamelaiskäräjät hakee KHO:n päätösten purkua – hyväksyi vaaliluetteloon 97 henkilöä, joita Saamelaiskäräjät ei pitänyt saamelaisina

Saamelaiskäräjien vaaliluetteloon 207 uutta äänestäjää – vaalilautakunta hylkäsi hakemuksista reilusti yli puolet

Saamelaiskäräjien seuraavat vaalit (saamelaiskäräjien sivuilla suomeksi) (siirryt toiseen palveluun)