Vapo ei saanut lupaa turpeennostoon Kylkisalonnevalle

Seinäjoen ja Ilmajoen mailla sijaitseva Kylkisalonneva on Ilmajoen viimeisiä pääosin luonnontilaisena säilyneitä suoalueita.

turvetuotanto
Tupasvillaa suolla.
Kalle Niskala / Yle

Vapo ei saa perustaa uutta turvetuotantoaluetta Ilmajoen ja Seinäjoen Kylkisalonnevalle. Aluehallintovirasto on hylännyt Vapon hakemuksen alueen luontoarvojen perusteella. Vapo haki lupaa energia- ja ympäristöturpeen nostoon 127,6 hehtaarin alueelle.

Kylkisalonnevasta valtaosa (noin 70%) on ojittamatonta ja luonnontilaista suota. Alue myös koostuu suotyypeistä (kilpikeitaat ja rahkakeitaat), jotka on määritelty vaarantuneiksi. Myös linnustoselvityksen mukaan alueella esiintyy lajeja, jotka on luokiltetu vaarantuneiksi (mm. sinisuohaukka ja riekko) sekä uhanalaisia perhoslajeja. Se sijaitsee Kyrönjoen valuma-alueella.

Aluehallintoviraston arvion mukaan Kylkisalonnevan luonnonarvoja voidaan pitää vähintään alueellisesti merkittävinä. Aluehallintovirasto myös katsoi, että Kylkisalonnevan luontoarvot eivät ole osittaisesta ojituksesta huolimatta muuttuneet merkittävästi.

Vapon hakemusta vastusti myös Ilmajoen kunnan ja Seinäjoen kaupungin ympäristölautakunnat, Ely-keskus sekä lähialueen asukkaat.

Kylkisalonneva on Ilmajoen kunnan viimeisiä pääosin luonnontilaisena säilyneitä suoalueita. Ilmajoen kunnan mukaan sen soiden ojitusaste on 97,8 %.