Vesannon Kaijansuolle uusi luonnonsuojelualue

Suoalue on pääosin ojittamaton.

Vesanto
Läheltä
Yle

Vesannolle tulee 88 hehtaarin suuruinen yksityinen luonnonsuojelualue. Tornator ja Pohjois-Savon ely-keskus ovat sopineet luonnonsuojelualueen perustamisesta Kaijansuon alueelle. Se kuuluu METSO -ohjelmaan ja alue on myös osa soidensuojeluohjelman täydennysehdotusta.

Kaijansuo on valtaosin ojittamattomana säilynyt keidassuo, jolla on uhanalaisia suotyyppejä. Suojelualueella on tavattu myös silmälläpidettävä rämekylmäperhonen sekä pesivä kalasääskipari.

Luonnonsuojelualueeksi rauhoittaminen ei rajoita jokamiehenoikeuksia, retkeilyreiteillä retkeilyä tai metsästystä.