1. yle.fi
  2. Uutiset

Laaja kysely paljasti puutteita päiväkotien toiminnassa – "Peiliin katsomisen paikka aika monella tasolla"

Esimerkiksi lukemista ja taidekasvatusta ei kaikissa päiväkodeissa tarjota lain edellyttämällä tavalla.

varhaiskasvatus
Lastentarhanopettaja lukee lapsille kirjaa.
Porvoon Ylä-Haikkoon päiväkodin lastentarhanopettaja Jaana Valtonen lukee lapsille kirjoja päivittäin. Aarni Rikkonen, Jenna Ilvesaro, Eemi Yrjönen ja Pihla Kekki kuuntelevat innolla.Jyrki Ojala

Ensin hyvät uutiset: suomalaisella varhaiskasvatuksella menee ihan hyvin.

Päiväkotien henkilöstölle ja perhepäivähoitajille suunnatussa kyselyssä henkilöstö arvioi varhaiskasvatuksen ilmapiiriä pääosin myönteisesti. Lapsilla on turvallinen olo sekä mahdollisuus leikkiin ja liikkumiseen. Myös esimerkiksi ruokakasvatus toteutui melko hyvin.

Mutta laatu vaihtelee ja osassa päiväkoteja ja perhepäivähoitoryhmiä varhaiskasvatussuunnitelman sisällölliset tavoitteet toteutuvat heikosti.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvin tekemä kysely (siirryt toiseen palveluun) tarjoaa ensimmäistä kertaa kattavan kokonaiskuvan suomalaisen varhaiskasvatuksen pedagogiikan toteutumisesta ja sen laadusta.

Karvin arviointineuvos Laura Repo sanoo, että arviointi nosti esiin melko isojakin kehittämisen kohteita.

– Kyllä siinä on peiliin katsomisen paikka aika monella tasolla, sekä kansallisesti että järjestäjien tasolla ja ihan siellä lapsiryhmissä, Repo toteaa.

Puutteet korostuivat alle 3-vuotiaiden ryhmissä

Raportin mukaan osassa päiväkodeista kielellinen ympäristö ei sisällä riittävästi rikasta vuorovaikutusta, kuten kielellistä leikittelyä, loruttelua ja kirjojen lukemista.

Vain puolet vastaajista kertoi, että ryhmässä luetaan kirjoja päivittäin. Päivittäisestä riimittelystä, loruttelusta ja äänteillä leikkimisestä raportoi niin ikään vain puolet vastaajista.

Kaksi lasta maalaamassa.
2-vuotiaat Pihla Kekki ja Jenna Ilvesaro nauttivat maalaamisesta Porvoossa Ylä-Haikkoon päiväkodissa, jossa suunniteltua kuvataidekasvatusta on tarjolla säännöllisesti.Jyrki Ojala

Myös taiteellinen ilmaisu jää liian helposti paitsioon. Arvioinnin mukaan kuvataidekasvatus ja osin myös musiikkikasvatus eivät ole osa varhaiskasvatuksen päivittäistä arkea, vaan niiden toteutuminen on osassa lapsiryhmiä satunnaista.

Päiväkotien henkilöstöstä kolmannes raportoi, että kuvataidekasvatusta on tarjolla kuukausittain tai harvemmin. Kaksi kolmannesta vastaajista kertoi, että draamaa, tanssia ja teatteria on tarjolla kuukausittain tai harvemmin.

Myös tutkimiseen kannustavaa toimintaa on osassa päiväkodeissa riittämättömästi.

Puutteet korostuivat erityisesti alle 3-vuotiaiden ryhmissä, mikä oli arviointineuvos Revon mielestä hieman yllättävää.

– Kielihän juuri kehittyy alle 3-vuotiaana ja siksi tällainen vastavuoroinen vuorovaikutus on erityisen tärkeää. Kirjojen lukeminen, sanoilla leikittely, riimittely ja loruttelu kuuluisivat erityisesti sinne alle 3-vuotiaiden päivään, Repo muistuttaa.

Viidesosa vastaajista raportoi lisäksi ryhmässään olevan lapsi tai lapsia, joilla ei ole kavereita. Raportissa muistutetaan, että varhaiskasvatuksessa tulee varmistaa, että jokainen lapsi pääsee osaksi yhteisiä leikkejä.

– Lasten kaverisuhteisiin täytyy kiinnittää aiempaa enemmän huomiota. Jos viidennes vastaajista kokee, että ryhmissä on lapsia ilman kavereita, se on aivan liikaa, Repo sanoo.

Henkilöstön osaamisessa puutteita

Arvioinnissa selvitettiin myös syitä, joiden koettiin estävän varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen pedagogiikan toteuttamista päiväkodeissa.

Suurimmiksi yksittäisiksi esteiksi koettiin muun muassa lasten erilaiset tarpeet ja taustat sekä lasten ikä. Suunnitelman toteuttaminen koettiin hankalaksi erityisesti alle 3-vuotiaiden parissa.

Repo pitää tulosta hieman yllättävänä.

– Lähtökohtaisestihan lapset ovat erilaisia ja se on koko toiminnan lähtökohta. Lasten erilaiset taustat tulee huomioida, sen ei pitäisi olla este.

"Lapsi ei voi jäädä ilman kuvataidetta, kirjallisuutta tai musiikkikasvatusta siksi, että lapsi ei olisi kiinnostunut"

Laura Repo

Lisäksi esteeksi koettiin lasten vaihtelevat läsnäoloajat. Yhtenä perusteena toiminnan puutteille mainittiin myös se, että lapset eivät ole kiinnostuneita kyseisistä toiminnoista. Repo arvelee tämän kertovan henkilöstön osaamisesta tai peruskoulutuksen puutteista.

– Lapsella on oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Lapsi ei voi jäädä ilman kuvataidetta, kirjallisuutta tai musiikkikasvatusta siksi, että lapsi ei olisi kiinnostunut siitä sillä hetkellä.

Arviointineuvos Laura Repo Koulutuksen arviointikeskuksesta.
Arviointineuvos Laura Revon mukaan varhaiskasvatukseen kuuluvien keskeisten sisältöjen toteuttaminen oli heikomalla tasolla kuin hän odotti.Sini Järnström / Yle

Lisäksi varhaiskasvatussuunnitelman mukaista toimintaa estivät arvioinnin mukaan henkilökunnan riittävyys ja vaihtuvuus, liian niukat resurssit sekä materiaalien ja tilojen puute tai niiden epäsopivuus.

Osa henkilöstöstä nosti itse esiin osaamiseen liittyviä puutteita ja tarpeen täydennyskoulutukselle.

Merkittävä osa henkilöstöstä arvioi lisäksi, että paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma jättää henkilöstölle liikaa vastuuta suunnitelman tulkitsemisessa.

Päiväkodin johtajilla tärkeä rooli

Raportti esittää lukuisia suosituksia päiväkotien toiminnan kehittämiseksi.

Raportissa vaaditaan muun muassa ääneen lukeminen osaksi kaikkien lasten jokaista päivää. Lisäksi painotetaan taidekasvatuksen aseman vahvistamista varhaiskasvatuksessa.

Henkilöstön perus- ja täydennyskoulutuksessa toivotaan kiinnitettävän huomiota kykyyn vastata alle 3-vuotiaiden lasten pedagogisiin tarpeisiin.

Raportti muistuttaa myös päiväkotien johtajien tärkeästä roolista. Hyvä johtaminen oli kyselyn tulosten perusteella yksi tärkeä tekijä, joka edisti vuonna 2016 voimaan tulleen varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista päiväkodeissa.

Suunnitelman toteuttamista edistivät lisäksi muun muassa työolosuhteiden pysyvyys, sopiva työkuorma sekä täydennyskoulutus.

Varhaiskasvatussuunnitelma velvoittaa henkilöstöä sitoutumaan varhaiskasvatuslain arvojen, tavoitteiden ja sisältöjen mukaiseen toimintaan päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa.

Perjantaina julkaistun raportin on tarkoitus toimia varhaiskasvatuksen henkilöstön ja päiväkodin johtajien työvälineenä.

Voit keskustella aiheesta klo 22.00 saakka.

Lue seuraavaksi