Voiko vuokratyöläinen hakea parhaat keikat ja täyttää päivänsä vaikka neljän eri yrityksen työtunneilla? Näin yritykset vastaavat

Vuokratyön ongelmina ovat usein työsuhteen kestoon liittyvät etuudet, katsoo Palvelualojen ammattiliitto PAM.

Nina Rantaniitty saattaa tehdä päivän toimistotöitä, ja illalla tehdä työvuoron kaupassa. Mahdollisuus ajoittaisiin lisätöihin tuo taloudellista turvaa. Kuva: Markku Pitkänen / Yle

Vuokratyöala on jatkanut kasvuaan. Osuus työvoimasta on silti pieni, viime vuonna kaksi prosenttia. Vuokratyötä teki keskimäärin 43 000 henkilöä.

Vuokratyö on monesti keikkaluontoista ja osa-aikaista, tosin ala sanoo tarjoavansa yhä useammin myös vakituisia työsuhteita.

Esimerkiksi alan suurin yritys Barona kertoo, että sen vuokratyösuhteessa työtä tekevistä työntekijöistä vuosittain noin 3 000 työskentelee vakituisissa täysiaikaisissa työsuhteissa

Entä jos yhden henkilöstövuokraajan keikkatyöt eivät tarjoa riittävästi työtunteja? Voiko vuokratyöntekijä täyttää kalenterinsa muidenkin yritysten keikoilla kuten parhaaksi näkee?

Yle kysyi asiaa kymmeneltä suurimmalta henkilöstövuokraajalta. Yksikään vastanneista kahdeksasta yrityksestä ei nähnyt monia työsuhteita ongelmaksi.

Alan yrityksille sopii, että työntekijä tekee useita työsopimuksia eri henkilöstövuokraajien kanssa, ja haalii yrityksiltä sellaisia keikkoja, joita pitää itselleen parhaiten sopivina.

Moni vastanneista yrityksistä tosin painotti, että ne pyrkivät järjestämään itse lisää tunteja niille työntekijöille, jotka niitä haluavat. Myös työntekijän jaksamiseen kiinnitettiin huomiota.

ManpowerGroupin vastauksessa todettiin, että toisinaan henkilöstövuokrausta ostava yritys haluaa kieltää työskentelyn esimerkiksi samalla alalla toimiville muille yrityksille. Tällöin työntekijän valittavaksi tulee, kenelle hän työskentelee.

Päivä toimistotöitä, illaksi kaupan hyllyjä täyttämään

Henkilöstöpalveluyritysten liiton (HPL) viime vuonna tekemän kyselytutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan joka viidennellä vuokratyöläisellä on työsuhde useamman kuin yhden työnantajan kanssa. Kyselyyn vastasi yli 7 000 vuokratyöntekijää.

Nina Rantaniitty on yksi heistä, joilla on ollut useita työnantajia. Hän on pitänyt vaihtelusta ja siitä, että samalla voi haastaa itseään kehittymään.

– Vuokratöitä olen tehnyt ensin kahviloissa, sen jälkeen kaupan töissä ja logistiikka-alalla. Nykyisin olen vakituisessa työssä rahoitusalalla, mutta teen silloin tällöin vielä vuoroja kaupassa vuokratyöyrityksen kautta, Rantaniitty kertoo.

Rantaniitty katsoo, että monenlaiset vaihtelevat työt antavat uutta näkökulmaa ja vaihtelusta saa haastetta. Kuva: Markku Pitkänen / Yle

Hän pitää toimistotyön istumiselle hyvänä vaihteluna ajoittaisia kaupan vuoroja, joissa työ on fyysisempää.

– Teen näitä kauppavuoroja myös taloudellisen turvan takia. Jos tietää että tulee ennakoitua enemmän kuluja, voi niitä kattaa ottamalla enemmän kauppavuoroja viikonlopuille, Rantaniitty kertoo.

Tämäntapaiset syyt vievät monia muitakin vuokratyön tekijöiksi.

Joustavuutta arvostetaan

HPL:n kyselyyn vastanneet vuokratyöntekijät pitivät mahdollisuutta saada ylipäänsä töitä tärkeimpänä syynä olla vuokratöissä, mutta toiseksi tärkein syy oli mahdollisuus itse valita työaika ja -paikka.

– Tutkimusten kautta nähdään, että työ pistaloituu. Yhä useamman työ tulee muodostumaan eri tyyppisistä työn tavoista ja menetelmistä, ennakoi ManpowerGroupin toimitusjohtaja Matti Kariola.

Hän näkee työkeikkojen hakemisen useista eri paikoista myös yhteydessä siihen, että vuokratyötä käytetään paljon aloilla, joissa osa-aikaista työtä tehdään muutenkin. Näitä aloja ovat esimerkiksi majoitustoiminta, ravintola-ala ja kaupat.

– Lähes puolet ManpowerGroupin vuokratyösuhteessa olevista on alle 25-vuotiaita. On paljon opiskelijoita, omaa työuraansa aloittelevia ja muita, joille joustava tapa saada itselleen toimeksiantoja ja töitä on oman elämäntilanteen mukaista, Kariola kuvailee.

Henkilöstövuokrauksen alalla kilpailu yritysten välillä on kiivasta. ManpowerGroupin toimitusjohtaja Matti Kariola uskoo kilpailun auttavan alaa ja sen yrityksiä kehittymään. Kuva: Markku Pitkänen / Yle

Kariola aloittaa vuoden vaihteessa Henkilöstöpalveluyritysten liiton hallituksen johdossa. Hän toivoo, että ala nähtäisiin nykyistä laajempana.

– Perinteisen henkilöstövuokrauksen lisäksi monet yritykset tarjoavat rekrytointipalveluita, osaamisen kehittämistä ja ulkoistuspalveluita. Ala monipuolistuu koko ajan, ja asiakkaiden tarpeet joustaville työvoimaratkaisuille ja henkilöstön saamiselle kasvavat, Kariola toteaa.

PAM: Työsuhteen kestoon liittyvät etuudet ongelmallisinta

Ala on pyrkinyt kirkastamaan mainettaan, ja yritykset ovat kampanjoineet muun muassa vastuullisuudella. Liitto on kehittänyt ohjeita ja ohjausta. Huonoa mainetta tuovat ylilyönnit halutaan välttää.

Palvelualojen ammattiliitto PAM näkee henkilöstövuokrauksen ykkösongelmaksi työsuhteiden kestoon liittyvistä etuuksista luistamisen, jos työ on ollut pätkittäistä.

– Ei ole harvinaista, että joku on tehnyt vuokratyön kautta kolme tai neljäkin vuotta töitä, mutta ei ole saanut talvilomaa, sillä työsuhteissa on ollut katkoja, kertoo neuvontapäällikkö Juha Ojala PAMista.

Joitain yhteydenottoja PAM on saanut myös siitä, että vuokratyön tekoa useassa eri yrityksessä olisi yritetty rajoittaa. Tällä saralla ongelmia on kuitenkin ollut vähän.

Mahdollisuus tehdä työtä useille työnantajille vaihtelee alakohtaisesti. Työntekijää koskee myös lojaliteettivelvoite, johon kuuluu esimerkiksi työnantajaa vahingoittavan tiedon salassapitovelvollisuus ja kielto tehdä kilpailevaa sivutyötä.

Vuokratyötä tehdään paljon esimerkiksi päivittäistavarakaupan alalla. Kuva: Pekka Tynell / Yle

Näin alan suuret yritykset vastasivat Ylen kyselyyn

Näitä kysyttiin:

– Onko teillä sääntöjä/rajoitteita sille, voiko työntekijänne työskennellä samaan aikaan muissa yrityksissä?

– Jos rajoituksia on, millainen ristiin työskentely ei ole sopivaa ja miten tätä valvotaan?

Barona: Baronassa vuokratyö nähdään samanlaisena työsuhteena kuin mikä tahansa muukin työsuhde. Vuokratyönhän erottaa muista työsuhdetyypeistä vain se, että palkan maksaa eri yritys kuin missä työntekijä päivittäin työskentelee. Baronalla vuokratyösuhteessa työtä tekevistä työntekijöistä vuosittain noin 3 000 työntekijää työskentelee vakituisissa täysiaikaisissa työsuhteissa ja loput määräaikaisissa ja/tai osa-aikaisissa työsuhteissa.

Mikäli työsuhde on täysiaikainen, niin muussa työsuhteessa työskentely tulisi arvioitavaksi lähinnä työntekijän jaksamisen kannalta. Mikäli työsuhde on osa-aikainen, niin kyselyiden perusteella noin 20% Baronan työntekijöistä on useamman alan yrityksen listoilla ja joillakin toimialoilla, esim. ravintola-alalla, tämä luku on jopa 30%. Muissa yrityksissä työskentely ei ole mitenkään ei-toivottua, vaan hyvin ymmärrämme, että erilaisten työkokemusten kerryttäminen varsinkin uran alkuvaiheessa on tärkeää.

Barona: Toisessa yrityksessä työskentelyä ei ole mitenkään rajoitettu. Rajoitukset tulisivat kyseeseen ainoastaan tapauksessa, jossa asiakasyritys haluaa yrityssalaisuuksia suojatakseen tehdä työntekijän kanssa tätä koskevan sopimuksen. Tällöinkään rajoitus ei koske toisessa yrityksessä työskentelyä vaan kyseisen yrityksen yrityssalaisuuksien suojaamista sopimusteitse. Toisessa yrityksessä työskentelyä on käytännössä mahdotonta valvoa, emmekä ole nähneet sille mitään tarvettakaan.

VMP Group ja Smile Henkilöstöpalvelut: Ei ole minkäänlaisia rajoituksia. Toki pyrimme tarjoamaan työntekijöillemme työtilaisuuksia niin paljon kuin heillä on valmius ja halu tehdä, jotta heidän ei tarvitsisi sen takia hakeutua muihin yrityksiin. Arviomme mukaan isoissa kaupungeissa runsas kolmannes vuokratyöntekijöistä on ainakin jossain vaiheessa ollut töissä muissa alan yrityksissä, joten useammassa yrityksessä työskenteleminen on melko yleistä.

On huomattava myös, että merkittävä osa vuokratyöntekijöitä tekee vuokratöitä opiskelun / muun päätyön ohella, jolloin vuokratyön on tarkoitus tarjota mahdollisuuksia lisäansioihin pääasiallisen toimeentulon lisäksi ja oletuksena on silloin työskentely useammassa yrityksessä. Vuokratyö perustuu pitkälti joustavuuteen työntekijänkin näkökulmasta, joten kysymyksen tarkoittamat rajoitukset olisivat sen suhteen selkeässä ristiriidassa. Emme siis näe missään olosuhteissa tarkoituksenmukaisena luoda tällaisia sääntöjä/rajoituksia.

Staffpoint: Suurena työnantajana yksi StaffPointin vahvuuksista on se, että pystymme tarjoamaan vuokratyöntekijälle työvuoroja saman asiakkaan, esim. ketjuyrityksen, eri toimipaikoissa. Ravintola-alalla tämä tarkoittaa esimerkiksi eri ravintoloita. StaffPointin tuntityöntekijänä voi myös rakentaa työkalenterisi usean eri asiakasyrityksen tarjoamista työvuoroista. Tämä on mahdollista esimerkiksi kaupan alalla; asiakkainamme on paljon kaupan alan tehtäviä tarjoavia yrityksiä.

Työsuorituspaikan vaihtelevuus ja mahdollisuus rakentaa itse työkalenterinsa ovat keskeisiä henkilöstövuokrauksen tuomia etuja ja toimivat erityisesti aloilla, joilla on jatkuvaa kysyntää osaajista. Vuokratyöntekijän viikoittaista maksimityötuntien määrää sääntelevät alan työehtosopimukset. Henkilöstöpalveluyritys toimii samojen työehtojen mukaan kuin muutkin työnantajat.

Staffpoint: Periaatteessa mikään ei estä StaffPointin palveluksessa olevaa vuokratyöntekijää tekemästä vuokratyötä myös toiselle henkilöstöpalveluyrityksille. Työnantaja ei valvo, eikä sillä ole työkaluja valvoa työntekijän ristiintyöskentelyä. Joskus ristiintyöskentely saattaa tulla ilmi esim. työhyvinvointiin tai jaksamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Adecco Finland Oy: Suurin osa vuokratyöntekijöistämme työskentelee kokoaikaisesti asiakasyrityksissämme eikä heidän tarvitse etsiä lisätunteja muista yrityksistä. Toisinaan työntekijät työskentelevät omasta halustaan osa-aikatyössä eikä meillä ole rajoitteita siihen etteivätkö he voisi työskennellä myös muissa yrityksissä. Vaikkemme rajoita työntekijöiden työllistymistä muille työnantajille, niin meille työntekijöidemme hyvinvointi, työn tekemisen turvallisuus ja tekijöiden jaksaminen on kaiken toiminnan prioriteetti. Tarjoamme hyvin kattavan työterveyspalvelun työntekijöillemme, ja meidän varhaisen välittämisen mallia sovelletaan aktiivisesti jos huomaamme esimerkiksi väsymystä työntekijöillä.

Mehiläinen: Suomessa jokaisella on perustuslaillinen oikeus tienata elantonsa valitsemallaan tavalla. Mikäli työntekijämme tekee työaikansa ulkopuolella muita töitä, emme sitä lähtökohtaisesti voi tai halua rajoittaa.

ManpowerGroup: Me tuemme aina työntekijän työskentelemistä Manpowerin kautta useammassa eri asiakasyrityksessä, jos työ on osa-aikaista. Joskus eri työehtosopimusten alla työskenteleminen aiheuttaa lähinnä ongelmia palkanlaskennassa, mutta juridisina esimiehinä tuemme aina henkilöiden työllistymistä. Toki niin, että kokonaistyöaika pysyy työaikalainsäädännön sisällä.

ManpowerGroup: Valitettavasti joissain asiakasyrityksissä halutaan kieltää henkilöiden työskentely esim. samalla alalla toimiville muille yrityksille, jolloin työntekijän valittavaksi tulee kenelle hän työskentelee. Tätä yritämme konsultteina haastaa niin paljon kuin mahdollista, mutta on edelleenkin valitettavasti olemassa rekrytoivia esimiehiä, jotka kieltävät työntekijöitään tekemästä muille töitä, vaikka eivät laillisia työnantajan esimiehiä olekaan. Työsuhdelainsäädännössä huomioidaan kilpailevan toiminnan kielto, mutta vuokratyössä tässä on oma ulottuvuutensa, koska työntekijä ei ole työsuhteessa kahteen asiakasyritykseen, jotka ovat samalla, keskenään kilpailevalla toimialalla. Silloinhan on ymmärrettävää, että asiakasyritys ei aina halua työntekijän olevan meidän kautta kilpailijalla töissä. Myös liikesalaisuuksien varjeleminen voi aiheuttaa halun kieltää työ kilpailevalla asiakasyrityksellä.

Academic Work: Academic Workilla ei ole rajoitteita. Lähes kaikissa työpaikoissamme on tietty minimituntimäärä, joka takaa tekijälle tietyt tunnit viikko- tai kuukausitasolla. Jokaiseen työpaikkaan pyritään hakemaan henkilö, jonka elämäntilanteeseen ko. tuntimäärä sopii eikä näin ollen tarvitsisi hakea muuta työtä rinnalle. Esimerkiksi opintojen alkuvaiheessa olevat opiskelijat pystyvät yleensä tekemään hiukan vähemmän viikkotunteja kuin opintojansa lopettelevat hakijat.

Meillä on kuitenkin myös henkilöitä, jotka työskentelevät useammalle kuin yhdelle työnantajalle esim. kausiluonteisissa projekteissa.

Academic Work: Academic Workilla ei ole tähän rajoituksia, mutta luonnollisesti suorille kilpailijoille samankaltaisessa roolissa työskentely etenkään asiantuntijatasolla ei ole mahdollista salassapitosopimusten vuoksi. Käytännössä tämänkaltaisia tilanteita ei ole ollut.

SOL Henkilöstöpalvelut: Vuokratyötä koskeva henkilö voi työskennellä myös muissa yrityksissä, jos ammattitaito sen mahdollistaa. Henkilöstöneuvottelijoita, jotka toimivat vuokratyöntekijän esimiehenä, pyydetään tässä tilanteessa kiinnittämään huomiota henkilön työssäjaksamiseen ja vaitiolovelvollisuuteen asiakasyritysten liikesalaisuuksista.

Näin kysely tehtiin: Yle lähetti viikolla 42 kysymykset sähköpostilla kymmenelle suurimmalle henkilöstöpalvelualan yritykselle. Osaa vastauksista on lyhennetty.

Lue myös