Ylen tieto: Aktiivimallin vaikutuksista osa jäämässä arvoitukseksi – Loppuraportin mukaan ansioturvan saajien työllisyys on voinut lisääntyä

Valmistumassa oleva raportti: Aktiivimalli ei lisännyt työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa saaneiden työllistymistä.

Valmistumassa olevan aktiivimallin tutkimusraportin mukaan työttömyyden aikaisen työnteon tai työllistymisen osalta tulokset ovat epäselvempiä kuin esimerkiksi kursseihin osallistumisen osalta. Kuva: Karoliina Simoinen / Yle

Työttömien aktiivimallin työllisyysvaikutuksia tutkinut työryhmä ei pysty antamaan selvää vastausta, kuinka paljon aktiivimalli on lisännyt työttömien työllistymistä.

Ylen näkemän loppuraportin luonnoksen mukaan työttömien hakeutuminen työllistämispalveluihin eli esimerkiksi kursseille lisääntyi.

– Aktiivimallin vaikutus työllistymiseen on vaikeammin arvioitavissa, raporttiluonnoksen Lopuksi-osuudessa kirjoitetaan.

Sekä työttömyyden aikainen työskentely että työttömyysturvalta poistuminen yleistyi aktiivimallin käyttöönoton jälkeen, mutta osittain kyse lienee työllisyystilanteen paranemisen vaikutuksesta.

Aktiivimallin loppuraportin luonnos

Kelan etuuksia saaneiden työttömien työllistyminen ei ole lisääntynyt. Kelan työttömyysetuuksia ovat työttömien peruspäiväraha tai työmarkkinatuki.

Jos työttömien peruspäivärahan tai työmarkkinatuen saajia voi pitää heikommin työllistyvinä kuin ansioturvan saajia, aktiivimalli ei näyttäisi vaikuttaneen vaikeimmin työllistyvien tilanteeseen. Ansioturvaa saavien työllisyyttä malli on saattanut parantaa.

– Ansiosidonnaista päivärahaa saavien työttömien työllistyminen on kasvanut vuoden 2018 alun jälkeen, mutta kyse näyttäisi osittain olevan jo vuoden 2017 puolella alkaneesta trendistä, raporttiluonnoksessa kirjoitetaan.

Toisessa kohtaa työryhmä kirjoittaa tulosten olevan epäselvempiä työttömyyden aikaisen työnteon tai työllistymisen osalta.

–Sekä työttömyyden aikainen työskentely että työttömyysturvalta poistuminen yleistyi aktiivimallin käyttöönoton jälkeen, mutta osittain kyse lienee työllisyystilanteen paranemisen vaikutuksesta, työryhmä arvioi.

Valmistumassa olevan tutkimuksen on tilannut työ- ja elinkeinoministeriö.

Raportti: Aktiivimalli voinut lisätä ansioturvan saajien työllistymistä

Työttömien aktiivimalli tuli voimaan vuoden 2018 alussa. Työryhmän mukaan suhdannetilanteen muutoksen vaikutusta on vaikea erottaa aktiivimallin vaikutuksesta ilman sopivaa vertailuryhmää.

Työryhmä päätyy vertailemaan lomautettuja ja kokonaan työttömiä ansiosidonnaisen päivärahan saajia.

– Nämä laskelmat viittaavat siihen, että aktiivimalli olisi voinut lisätä myös työttömyyden päättymisen todennäköisyyttä ansioturvan saajien joukossa, ryhmä kirjoittaa.

Tutkimusryhmän mukaan vaikutukset työllisyyteen riippuvat myös siitä, edistääkö työllistämispalveluihin osallistuminen työllistymistä.

– Aktiivimalli toimii siinä mielessä, että se lisäsi palveluihin osallistumista, mutta vaikutus työllisyyteen edellyttäisi vielä, että palveluilla on työllistymiseen vaikutusta, tutkijat kiteyttävät.

Aktiivimallin leikkuri osui vanhimpiin työttömiin

Työttömien aktiivimalli oli Juha Sipilän (kesk.) hallituksen yksi kiistellyimpiä hankkeita.

Valtiovarainministeriössä arvioitiin vuoden 2018 alussa, että aktiivimalli lisäisi työllisyyttä noin 5 000 – 12 000 henkilöllä.

Aktiivimalli pyrki ohjaamaan työttömiä ottamaan vastaan lyhytaikaisiakin töitä tai osallistumaan kursseille. Jos aktiivimallin ehdot eivät täyttyneet, leikkuri pienensi maksettavaa työttömyysturvaa vajaalla viidellä prosentilla.

Työryhmän loppuraportin luonnoksessa todetaan, että aktiivimallin työttömyysturvaleikkuri osui erityisesti vanhimpiin työttömiin.

Yli 55-vuotiaista työttömistä päiväraha pieneni noin puolella. Eläkeputkessa olevista työttömistä päivärahoja leikattiin kolmelta neljäsosalta.

Miesten päiväraha pieneni useammin kuin naisten.

Seurantajakson jälkeen aktiivimalli pienensi työttömyysturvaa reilulta kolmannekselta vuoden 2018 alussa työttöminä olleista.

Jos laskuista jätetään pois jo työvoimapoliittisessa koulutuksessa olleet ja soviteltua päivärahaa saaneet, työttömyyskorvaus pieneni yli puolelta työttömistä.

Alueellisia eroja ei aktiivimallin vaikutuksista juuri löytynyt. Mallin ehdot täyttävien työttömien osuus oli suurin piirtein sama Uudellamaalla ja Lapissa.

Työttömien into kursseihin lisääntyi, kursseja tarjottiinkin enemmän

Raporttiluonnoksen mukaan aktiivimalli lisäsi työttömien osallistumista työllistymistä edistäviin palveluihin, kuten kursseihin.

–Eniten kasvoi lyhyisiin juuri aktiivimallin ehdot täyttäviin viisi päivää kestäviin palvelujaksoihin osallistuminen. TE-toimistot näyttävät myös reagoineen kasvaneeseen palvelujen kysyntään kasvattamalla lyhyiden koulutusjaksojen tarjontaa, raportti summaa.

Työ- ja elinkeinoministeriön tilaamaa tutkimusta työttömien aktiivimallin vaikutuksista on tehnyt viisihenkinen työryhmä. Tutkimuksen nimi on Aktiivimallin vaikutus työttömiin ja TE-toimistojen toimintaan.

Loppuraportissa ei oteta kantaa siihen, pitäisikö työttömien aktiivimalli purkaa, kuten Antti Rinteen (sd.) hallitus on suunnitellut.

Ryhmään kuuluvat tutkimusprofessori Tomi Kyyrä ja erikoistutkija Hanna Pesola Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta, tutkija Päivi Naumanen Turun yliopistosta, sosiaalipolitiikan tutkija ja Kelan ryhmäpäällikkö Minna Ylikännö sekä julkistalouden professori Roope Uusitalo Helsingin yliopistosta ja Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta.

Työryhmä julkisti selvityksensä väliraportin toukokuussa. Väliraportin mukaan työ- ja elinkeinotoimistojen asiantuntijat arvostelivat työttömien aktiivimallia. He eivät pitäneet aktiivimallia tarkoituksenmukaisena tapana edistää työllisyyttä.

Lue lisää: