Oikeuskanslerinvirasto: Sisäministeriössä puutteita salassa pidettävien asiakirjojen käsittelyssä

Salassa pidettävää tietoa sisältäviä asiakirjoja on kadonnut. Ministeriön mukaan syynä on mahdollisesti virkamiehen unohdus.

oikeuskanslerinvirasto
Tuomarin nuija pöydällä oikeussalissa.
Sisäministeriössä salaiseksi luokiteltua tietoa sisältäviä asiakirjoja on kadonnut.Yle

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen on antanut sisäministeriölle huomautuksen virheellisestä menettelystä salassa pidettävien asiakirjojen käsittelyssä.

Huomautuksen mukaan salaisten asiakirjojen rekisteröinnissä ja arkistoinnissa on menetelty säännösten vastaisesti, ja asiakirjoja on kadonnut.

Kadonneet asiakirjat ovat suojaustasoa II. Tasoa käytetään sellaisissa asiakirjoissa, joissa salassa pidettävän tiedon paljastumisesta voi seurata merkittävää vahinkoa salassapitosäännöksessä tarkoitetulle yleiselle edulle.

Apulaisoikeuskansleri pitääkin huolestuttavana, että tällaisia asiakirjoja on kadonnut.

"Tapauksessa ei ole aihetta epäillä, että asiakirjoihin sisältyneitä tietoja olisi katoamisen myötä oikeudettomasti paljastettu tai käytetty. Toisaalta tällaista mahdollisuutta ei voinut myöskään poissulkea", Oikeuskanslerinviraston tiedotteessa todetaan.

Taustalla virkamiehen unohdus

Asiakirjojen katoaminen tuli ilmi, kun apulaisoikeuskansleri pyysi sisäministeriöstä tietoja salaisista tiedonhankintakeinoista ja niiden suojaamisesta. Kaikkia pyydettyjä aineistoja ei löytynyt ministeriön salaisesta arkistosta eikä muualtakaan ministeriöstä.

Sisäministeriö on antanut asiasta selvityksen Oikeuskanslerinvirastolle. Sen mukaan aineisto on mahdollisesti saapunut suoraan asiaa käsitelleelle virkamiehelle, joka on unohtanut huolehtia aineiston rekisteröimisestä.

Valtioneuvoston kanslian tiedonhallintayksikkö toteaa omassa selvityksessään, että koko sisäministeriöstä on usean vuoden ajalta rekisteröity vain yksittäisiä asiakirjoja salassa pidettävien asiakirjojen rekisteriin.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan ministeriössä on ryhdytty toimenpiteisiin puutteiden korjaamiseksi.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan olisi myös hyvä selvittää, onko kaikki sisäministeriön virkamiesten hallussa olevat suojaustason 2 asiakirjat rekisteröity ja arkistoitu asianmukaisesti. Tällaista selvitystä on ehdottanut Valtioneuvoston kanslia.

Apulaisoikeuskansleri on pyytänyt sisäministeriötä ilmoittamaan tammikuun loppuun mennessä mahdollisista toimenpiteistä asiassa.