Hyppää sisältöön

Katso puolueiden reseptit yksinasuvien tukemiseksi – asumisen kalleuteen ja syrjivään verotukseen halutaan puuttua

Puolueilla ei ole patenttiratkaisua yksinasuvien pulmiin, koska heidän tilanteensa ovat erilaisia.

Tampereen Toralinnassa on asuttu vuokralla 1900-luvun alusta lähtien. Talo, jossa on paljon pieniä asuntoja, rakennettiin aikanaan Valtion Rautateiden työntekijöiden vuokra-asunnoiksi. Sinkkuasunnoiksi sopivista asunnoista on pulaa. Kuva: Marjut Suomi / Yle

Suomessa on liki 1,2 mijoonaa yhden hengen taloutta. Lähes kaikki eduskuntapuolueet pitävät sinkkuasumisen korkeita kuluja ongelmana.

Vasemmistoliitto on jopa valmis määräämään vuokrille enimmäiskaton. Muut puolueet eivät nosta esiin näin radikaaleja toimia.

Puolueet ovat kuitenkin valmiita vauhdittamaan pienten asuntojen rakentamisen lisäämistä sekä muutoksia työasunto- ja kotitalousvähennykseen, koska ne syrjivät sinkkuja.

Puolueet korostavat, että yksinasuvissa on monia erilaisia ryhmiä. Moni yksinasuva pärjää omillaan, osalla on monenlaisia vaikeuksia. Patenttiratkaisua yksinasuvien tilanteen kohentamiseksi ei puolueiden mielestä ole.

Kysyimme keinoja yksinasuvien tukemiseen kaikilta eduskuntapuolueilta. Vastauksia pyydettiin ensisijaisesti sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäseniltä. Nyt-liike ei vastannut kyselyyn.

Ilmari Nurminen (sd.)

SDP:n Ilmari Nurmio kertoo puolueensa haluavan kehittää asumistukea yksilöllisempään suuntaan. Kuva: Niklas Evers / Yle

Katsomme, että asumista tukemalla ja kohtuuhintaista asumista edistämällä voimme laskea asumiskustannuksia ja näin parantaa yksinasuvien taloudellista tilannetta.

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että kohtuuhintaisen ARA-asuntotuotannon osuutta nostetaan.

Aiomme kehittää asumistukea yksilöllisempään suuntaan ottaen huomioon sen vaikutukset muihin etuuksiin.

Aiomme myös selvittää, olisiko kotitalousvähennyksen rinnalle mahdollista ottaa käyttöön tukijärjestelmä, josta voisivat hyötyä myös pienituloisimmat. Tämä auttaisi pienituloisempia yksinasuvia hyödyntämään esimerkiksi erilaisia arkea helpottavia palveluja.

Hallituskaudella aloitettavassa sosiaaliturvan kokonaisuudistuksessa on tärkeää ottaa huomioon yksinasuvien erityiset tarpeet.

Arja Juvonen (ps.)

Perussuomalaisten Arja Juvonen kertoo, että puolueella vaihtoehtobudjetissaan on monia yksinasuvia tukevia esityksiä . Kuva: Linda Söderlund / Yle

Perussuomalaisilla on monia yksinasuvia tukevia esityksiä vaihtoehtobudjetissa.

Pienituloisille eläkeläisille tulisi palauttaa puoliväli-indeksi, erityistä huomiota tulisi kiinnittää ulosotossa oleviin henkilöihin ja lääkekorvausten omavastuu tulisi poistaa pienituloisilta. Lämmityksen ja liikkumisen hintaa nostavia veronkorotuksia ei tulisi tehdä.

Puolisoiden yhteiseen asuntoon yksin jäävän lesken asema tulisi ottaa huomioon verotuksessa. Heitä ei saisi ahdistaa verotuksella nurkkaan. Ikäihmisille kotiin vietäviä palveluja pitäisi olla enemmän.

Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentaminen on tärkeää, puhutaan sitten nuorista tai ikääntyneistä. Esimerkiksi hoitoalan henkilöille, jotka tulevat töihin pääkaupunkiseudulle voisi olla korvamerkittyjä asuntoja.

Yksinasuvia tulisi tukea vuokrien alentamisen ja kohtuullistamisen lisäksi myös asumistuella. Tukirajoja on ehkä tarkasteltava. Ikäihmisille kotiin vietäviä palveluja pitäisi olla enemmän.

Perussuomalaiset haluaa tukea ruoka-apujärjestöjä. Moni ikäihminen ja nuorempikin yksinasuva joutuu hakemaan ruokaa ruokajonoista.

Mia Laiho (kok.)

Kokoomuksen Mia Laiho sanoo puolueensa olevan valmis tarkistamaan yksinasuvien kotitalousvähennyksen määrää. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Kokoomus haluaa tukea monipuolista asumista: vuokra-, osaomistus- ja omistusasumista. Pienten asuntojen kaavoittamisella voitaisiin laskea asumiskustannuksia ja parantaa yksinasuvien taloudellista tilannetta.

Ainakin kasvukeskuksissa pitäisi tarkastella mahdollisuutta höllentää valtion tukeman asumistuotannon kriteereitä esimerkiksi eri asuntokokojen määrästä ja vähimmäisasumispinta-alasta. Valtion tukemien vuokra-asuntojen pitäisi olla paremmin vähävaraisten käytössä.

Kokoomus on valmis tarkistamaan yksinasuvien kotitalousvähennyksen määrää. Yli 75-vuotiaiden kotitalousvähennyksen nosto puolestaan mahdollistaisi asumisen kotona mahdollisimman pitkään.

Seniori- ja yhteisöasumisen toteuttamiseksi tarvittaisiin kokeiluja ja uusia rahoitusmalleja.

Yksinasuvien tarpeisiin tulisi vastata sosiaali- ja terveydenhuollossa, esimerkiksi mielenterveyden terapiatakuu ehkäisi ongelmia.

Kokoomus olisi valmis tarkastelemaan opintotuen saamisen edellytyksenä olevan tulorajan nostoa.

Anu Vehviläinen (kesk.)

Keskustan Anu Vehiläinen muuttaisi kotitalousvähennystä niin, että se olisi asuntokohtainen. Kuva: Kimmo Brandt / Compic / Eduskunta

Keskusta teki yksinasuvista oman ohjelman, kun puolue valmistautui vuoden 2014 vaaleihin.

Yksi ohjelman toimista on työasunnon verotuksen muuttaminen.

Puolue pitää tärkeänä, että myös yksinasuva saisi työasunnosta vähennyksen samalla tavalla kuin perheellinen, joka lähtee työn perässä toiselle paikkakunnalle.

Tämä helpottaisi työn perässä liikkumista ja työllistymistä. Asiasta voitaisiin järjestää kokeilu.

Sinkkujen kannalta kotitalousvähennys on syrjivä. Voisi olla järkevää, että yksinäinen sinkkuihminen saisi sen kaksinkertaisena eli vähennys olisi asuntokohtainen.

Yksinasuvista kolmasosa on eläkeläisiä. Voisi pohtia sitä, että olisiko järkevää, jos takuueläkkeessä olisi esimerkiksi vaikeuksissa olevalle yhden henkilön taloudelle erillinen korotusosa.

Noora Koponen (vihr.)

Vihreiden Noora Koponen katsoo, että pienimpien etuuksien korottamisella olisi mahdollista tukea yksinasuvia. Kuva: Kimmo Brandt / Compic / Eduskunta

Asumisen kuluja pitäisi saada kohtuullistettua. Hintaa voisi saada alas esimerkiksi luopumalla parkkipaikkanormeista ja asuntokohtaisista saunoista.

Olisi tärkeää huolehtia siitä, että asuntotuotannossa lisättäisiin pienten ja kohtuuhintaisten asuntojen tarjontaa sekä tuotantoa.

Myös pienimpien etuuksien korotuksilla on mahdollista tukea yksinasuvien parempaa toimeentuloa.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuden parantamisella olisi positiivisia vaikutuksia myös yksinasuvien hyvinvointiin.

Yksinäisyyttä voitaisiin vähentää muun muassa lisäämällä mahdollisuuksia yhteisölliseen asumiseen. Eri ikäryhmiä tulisi tukea yhdistävään asumiseen.

Ikääntyvien ja pienituloisten kulttuuri- ja liikuntaharrastusten tukeminen olisi tärkeää.

Merja Kyllönen (vas.)

Vasemmistoliiton Merja Kyllönen pitää tärkeänä, että kohtuuhintaisia valtion tukemia asuntoja saadaan lisää. Kuva: Toni Määttä / Yle

Vasemmistoliiton kanta on, että asumisen kuluihin, perustoimeentuloon, lääkekattoon ja lääkekuluihin on kiinnitettävä erityistä huomiota

Kohtuuhintaista valtion tukemaa asumista tarvitaan huomattavasti enemmän. Asumiskuluihin voidaan vaikuttaa ennen kaikkea rakentamalla pienimpiä asuntoja eli yksiöitä.

Asuntojen korkeisiin vuokriin on puututtava. Asetetaan vuokrille euromääräiset katot, jotta ei voida periä isoja summia perustellen niitä sillä, että asumistuki maksaa osan tai suurimman osan. Pelisäännöillä voidaan suitsia vuokratason nousua varsinkin kaupunkiseuduilla.

Verotus ja kotitalousvähennys koetaan todella epäoikeudenmukaisena. Niitä tulisi muuttaa.

Sosiaaliturvauudistus pakottaa miettimään myös verotuskysymyksiä. Tulevien kahdeksan vuoden aikana voidaan rakentaa kokonaispaketti, jossa myös yksinasuvien köyhyyteen, asuntokysymyksiin, yksinäisyyteen ja sosiaalisiin asioihin löydetään ratkaisuja.

Anders Adlercreuz (r.)

RKP:n Anders Adlercreuzin mielestä kotitalousvähennystä olisi muutettava niin, että se olisi erilainen yhden ja kahden hengen talouksissa. Kuva: Johan Hagström / RKP

Asuntoja ja asuinalueita suunniteltaessa tulisi panostaa enemmän yhteisöllisyyteen. Eri-ikäisten asumista tulisi lomittaa ja palvelurakentamista sijoittaa esimerkiksi kirjastojen, päiväkotien ja koulujen yhteyteen.

Asuntosuunnittelussa tulisi pyrkiä siihen, että osa isoista asunnoista olisi mahdollista eriyttää pieniksi asunnoksi siten, että kaksi taloutta voisi asua rinnan. Yhteistilojen suunnitteluun tulisi panostaa.

Myös yhdyskuntasuunnittelussa tulisi panostaa yhteisöllisyyteen.

Verotuksessa tulisi pohtia sitä, voisiko kotitalousvähennyksessä käsitellä yhden hengen talouden henkilökohtaista vähennysoikeutta eri tavalla kuin kahden verovelvollisen taloudessa ja näin parantaa yksineläjien asemaa.

Antero Laukkanen (kd.)

Kristillisdemokraattien Anterro Laukkanen sanoo, että vähävaraisimpien yksinasuvien köyhyyttä poistettaisiin tehokkaimmin mm. takuueläkettä nostamalla. Kuva: Pekka Tynell / Yle

Kristillisdemokraateilla on eduskuntaryhmän hyväksymä yksin asumiseen ja yksinäisyyden haasteisiin keskittyvä politiikkaohjelma.

Kohtuuhintaisten ja erikokoisten omistus- ja vuokra-asuntojen rakentamista tulisi edistää esimerkiksi kaavoitusta nopeuttamalla ja tonttipolitiikalla.

Yksinelävät tulisi ottaa huomioon julkisten palveluiden suunnittelussa omana ryhmänään.

Kristillisdemokraattien mielestä työasuntovähennys ja kotitalousvähennys tulisi laajentaa koskemaan myös yksinasuvia yhdenvertaisesti parisuhteessa elävien kanssa.

Vähävaraisimpien yksinasuvien köyhyyttä poistaisi tehokkaimmin takuueläkkeen sekä työmarkkinatuen ja työttömän peruspäivärahan nostaminen.

Lue myös: