Uusi selvitys raidehankkeista: Itäinen rantarata voisi lisätä Suomen kilpailukykyä ja edistää hiilineutraaliutta

Kotkan seutu on tavoitellut itäistä rantarataa jo kymmeniä vuosia.

rautatieliikenne
Ett fjärrtåg kör förbi.
Kotkan kaupunki päätti viime vuonna teettää oman selvityksen Itäisestä rantaradasta, koska se oli tyytymätön Väyläviraston tekemään selvitykseen pääkaupunkiseudulta itään suuntautuvista uusista raidevaihtoehdoista. Kuvituskuva.Lukas Rusk / Yle

Kotkan ja sen rannikolla sijaitsevien naapurikuntien tilaama selvitys itäisestä rantaradasta on valmistunut.

Kotkan, Loviisan, Haminan, Pyhtään ja Virolahden tilaaman selvityksen mukaan itäinen rantarata lisäisi rataverkon toimintavarmuutta, vapauttaisi ratakapasiteettia, vahvistaisi koko Suomen kilpailukykyä, edistäisi työllisyyttä ja investointeja sekä muodostaisi vetovoimaisen merenrantavyöhykkeen.

Helsingistä itään suuntautuvan uuden ratayhteyden vaihtoehdoiksi on ollut esillä rantarata Porvoon ja Kotkan kautta itään sekä niin sanottu itärata, joka kulkisi Porvoon ja Kouvolan kautta itään. Kolmas vaihtoehto kulkisi Lahdesta Mikkeliin. Se ei kuitenkaan ole saanut kannatusta.

Rantarata parantaisi rataverkon riskinsietokykyä

Konsulttitoimisto WSP:n tekemässä selvityksessä korostetaan rataverkon vahvistamisen merkitystä raideliikenteen lisäämisessä. Selvityksen mukaan itäisen rantaradan tuoma lisäarvo syntyisi toimintavarmuuden ja kapasiteetin lisäyksestä.

Selvityksen mukaan Suomen hiilineutraaliustavoitteita liikenteen suhteen ei tavoiteta, ellei raideliikenne lisäänny merkittävästi. Sen vuoksi ratainvestointien pitäisi keskittyä linjauksiin, jotka lisäävät sekä henkilö-, että tavaraliikennettä raiteilla.

Konsulttitoimisto WSP:n professorin Jorma Mäntysen mukaan rautateiden toimivuuden näkökulmasta on tärkeää, että käytettävissä on vaihtoehtoisia reittejä ilman kohtuuttoman pitkiä kiertomatkoja.

– Kouvolan ja itärajan välinen rataosuus muodostaa erittäin riskialttiin pullonkaulan rautatieliikenteel­le ollen Suomen kuormitetuin tavaraliikenteen rataosuus. Itäinen rantarata tukee jo olemassa olevaa rataverkostoa, vahvistaa sen toimintavarmuutta ja lisää kapasiteettia, jolloin idän suuntaan pystytään lisäämään niin henkilö- kuin tavaraliikennettä,Mäntynen toteaa tiedotteessa.

Selvityksen mukaan pääkaupunkiseudulta Porvoon, Loviisan, Kotkan ja Haminan kautta Luumäelle linjattava rantarata myös vapauttaisi kapasiteettia Kouvolan ja Luumäen väliseltä, Suomen kuormitetuimmalta tavaraliikenteen rataosuudelta sekä vilkkaalta henkilöliikenteen yhteysväliltä Kerava-Lahti-Kouvola.

Ratavaihtoehto yhdistäisi suuret satamat

Ratavaihtoehto myös vahvistaisi transitoliikenteen ja vientiteollisuuden kilpailukykyä yhdistämällä Suomen suurimmat satamat.

Itäinen rantarata muodostaisi vaihtoehtoisen yhteyden Kilpilahden öljysatamaan sekä Suomen suurimpaan yleissatamaan, Haminan-Kotkan satamaan. Sitä pitkin voitaisiin selvityksen mukaan liikennöidä idän suunnasta myös Helsingin Vuosaaren satamaan. Logistisen toimintavarmuuden kannalta näillä satamilla on suuri merkitys koko Suomen teollisuudelle ja kaupalle.

Nykyään vaihtoehtoista reittiä idän suunnasta ei ole.

Saavutettavuus vauhdittaisi työvoiman saatavuutta sekä yritystoiminnan sijoittumista ja investointeja alueelle. Rantarata myös loisi yhtenäisen työssäkäyntialueen pääkaupunkiseudulle ja itään sekä mahdollistaisi korkeatasoisen asumisen kohtuullisin kustannuksin.

Rantarata toisi lisää kapasiteettia

Suomen rautatiejärjestelmän haasteena tulee selvityksen mukaan olemaan Venäjälle suuntautuvan Allegro- ja tavaraliikenteen yhteensovittaminen, mikäli edes toinen liikenteen alueista kasvaa merkittävästi. Kapasiteettiongelmia on selvityksen mukaan havaittu jo nykyisessäkin liikenteessä erityisesti Kouvolan ja Vainikkalan välillä sekä Venäjän puolella.

Selvityksen mukaan tulevaisuuden toimintaympäristöä ajatellen olennaista on valmistautua ratakapasiteetin kysynnän suureen kasvuun jo nykyisessä tilanteessa kuormitetulla rataosuudella ja tarjota itään suuntautuvalle liikenteelle kaksi reittiä jakamaan sekä henkilö- että tavaraliikenteen virtoja.

Selvityksessä nostetaan esiin myös pitkäaikainen tavoite saada junayhteys Tampereen ja Pietarin välille. Itäinen rantarata avaisi Venäjän Allegro-liikenteelle mahdollisuuden liikennöidä Kotkan kautta suoraan pääkaupunkiseudulle. Samalla kapasiteettia vapautuisi Tampe­reelta Pietariin kulkevalle Allegro-junalle.

Länsi-Suomen Allegro käyttäisi perinteistä reittiä itära­jalta Kouvolaan ja Lahteen saakka ja jatkaisi siitä Riihimäen kautta Tampereelle. Näin Allegro-liikenteen piiriin saataisiin uusia kaupunkeja ja maakuntia.

Kymmenien vuosien toive

Kotkan seutu on tavoitellut itäistä rantarataa jo kymmeniä vuosia.

Kotkan kaupunki päätti viime vuonna teettää oman selvityksen (siirryt toiseen palveluun) Itäisestä rantaradasta, koska se oli tyytymätön Väyläviraston tekemään selvitykseen (siirryt toiseen palveluun) pääkaupunkiseudulta itään suuntautuvista uusista raidevaihtoehdoista.

Myös Kouvola on teettänyt kannattamastaan Itärata-vaihtoehdosta selvityksen yhdessä Itä-Suomen maakuntien ja Porvoon kaupungin kanssa.

Liikenne- ja viestintäministeriö tekee itäisestä raideyhteydestä parhaillaan selvitystä, (siirryt toiseen palveluun) jossa vertaillaan, minkä kaupunkien kautta rata kannattaisi rakentaa. Selvityksen on määrä valmistua keväällä.

Väyläviraston selvityksen mukaan Porvoon, Loviisan ja Kotkan kautta Luumäelle kulkeva ratalinjaus tulisi maksamaan lähes kolme miljardia euroa.

Itäinen rantarata maksaisi arviolta noin miljardin enemmän kuin Kouvolan itärata.