Kainuussa ei ole testillä todettua koronatartuntaa – Kainuun sote: erittäin todennäköistä, että koronavirusta on täälläkin

Kainuun soten puhelinpalvelut ovat edelleen ruuhkautuneet, kainuulaisia ohjeistetaan ottamaan yhteyttä päivystykseen vain, jos vointi heikkenee.

tartuntatudit
Kädet vesihanan alla.
Käsienpesu ja lähikontaktien välttäminen ovat avainasemassa koronaviruksen leviämisen estämisessä. Kuvituskuva.Petri Aaltonen / Yle

Kai­nuus­sa ei ole löytynyt tes­teis­sä to­det­tu­ja ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja tiistaihin 24.3. klo 12 mennessä.

Kainuun soten mukaan ko­ro­na­tar­tun­to­ja, jot­ka ei­vät ole vaa­ti­neet yh­tey­de­not­toa ter­vey­den­huol­toon, on erit­täin to­den­nä­köi­ses­ti myös Kai­nuus­sa.

Kuntayhtymästä muistutetaan, että hal­li­tus on an­ta­nut ih­mi­sil­le erit­täin vah­vat suo­si­tuk­set lä­hi­kon­tak­tien vält­tä­mi­ses­tä, jot­ta tau­ti ei le­viäi­si ja ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vat ei­vät vaa­ran­tui­si.

Soten mukaan val­ta­kun­nal­li­sia oh­jei­ta lä­hi­kon­tak­tien vält­tä­mi­ses­tä on syy­tä nou­dat­taa.

Kai­nuun so­ten pu­he­lin­pal­ve­lut ovat ruuh­kau­tu­neet run­sai­den ko­ro­na­vi­rus­ta kos­ke­vien ky­se­ly­jen vuok­si.

Lie­vis­tä oi­reis­ta kär­si­vien on tär­keää sai­ras­taa ko­to­na. Jos sairastuu hen­gi­tys­tiein­fek­tioon, jo­ka huo­non­taa voin­tia merkittävästi, kannattaa soi­ttaa päi­vys­tyk­sen ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­seen neu­von­ta­pu­he­li­meen 116 117.

So­siaa­li ja Ter­veys­mi­nis­te­riön Tie­toa ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta -pu­he­lin­neu­von­nasta 0295 535 535 voi kysyä koronaviruksesta. Pu­he­lin­neu­von­nan li­säk­si neu­von­taa on nyt mah­dol­lis­ta saa­da myös teks­ti­vies­til­lä nu­me­ros­sa 050 902 0163.

Val­ta­kun­nal­li­nen Tie­toa ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta -pu­he­lin­neu­von­taa on täy­dennetty cha­t-palvelulla. Chat­ti­neu­von­ta on avat­tu val­tio­neu­vos­ton verk­ko­si­vuil­le (siirryt toiseen palveluun), ja sii­tä saa yleis­tä tie­toa uu­des­ta ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta.

Chat­-neuvonta on avoin­na ar­ki­päi­vi­sin klo 8­–21 ja lauan­tai­sin klo 9–15. Cha­tis­sa saa pal­ve­lua täl­lä het­kel­lä suo­mek­si ja mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan myös ruot­sik­si ja eng­lan­nik­si.

Katso tästä uusimmat koronavirukseen liittyvät tiedot Kainuusta.

Haluatko tietää, mitä kotiseudullasi tapahtuu? Tilaa Läheltä-niminen uutiskirjeemme sähköpostiisi. (siirryt toiseen palveluun)

Onhan sinulla jo puhelimessasi Ylen Uutisvahti? Lataa se tästä! (siirryt toiseen palveluun)

Tilaa uutiset koronaviruksesta

Saat Ylen tärkeimmät koronavirusuutiset sähköpostiisi kerran päivässä.

Siirry tilaamaan