Jyväskylällä heikko taloudellinen liikkumavara – tarkastuskertomus 2019 julkistettiin

Jyväskylän kaupungin tarkastuslautakunta on saanut työnsä valmiiksi ja 120-sivuinen tarkastuskertomus vuodelta 2019 on julkistettu.

Yhdeksän suurimman kaupungin vertailussa Jyväskylän ylijäämät ovat matalimmat. Kuva: Petri Aaltonen / Yle

tarkastuskertomuksessa taloudellista liikkumavaraa on kuvattu nettomenojen, verorahoituksen ja väestön kasvun suhteena sekä vertailemalla Jyväskylän tilannetta muihin suuriin kaupunkeihin.

Yhdeksässä suurimmassa kaupungissa Jyväskylän ylijäämät ovat matalimmat. Tulo- eli verorahoituksen mataluuden vuoksi Jyväskylän mahdollisuudet kasvattaa lainanottoa ovat rajalliset. Myös lainojen ja vuokravastuiden määrä on korkea verrattuna muihin suuriin kaupunkeihin.

Uudet kriisikuntakriteerit tulevat voimaan vuonna 2022. Tällä hetkellä Jyväskylä täyttää kaksi kriisikriteeriä: vuosikatteen ja poistojen suhde on liian pieni ja lainanhoitokate on alle minimirajan.

Tarkastusautakunta pitää välttämättömänä, että taloutta ryhdytään tasapainottamaan välittömästi. Tasapainottamistarvetta lisäävät koronakriisin aiheuttamat kustannukset.

Tuloksellisuutta ja tavoitteiden toteutumista arvioidaan

Kuntalaki painottaa lautakunnan tehtävässä toiminnan ja talouden tuloksellisuuden arvioinnin lisäksi tavoitteiden toteutumisen arviointia.

Uudistunut tarkastuskertomus löytyy tarkastuslautakunnan 16.4. kokouksen pöytäkirjasta (siirryt toiseen palveluun). Kertomus koostuu kahdesta osasta: tiivistelmästä ja tuloksellisuusarvioinnista. Tiivistelmään sisältyy kaupungin talouden tasapainoisuuden arviointi.

Tuloksellisuudet lautakunta arvioi seuraavissa kohteissa: pelastuslaitos, kaupunginteatteri, Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy, perusopetus, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Yritystehdas, avosairaanhoito ja vanhuspalvelut.

Tarkastuslautakunta nostaa esille myös mahdollisuuksia, joilla kaupunki voi vahvistaa taloutta, asukkaiden palvelujen vaikuttavuutta ja yrittäjyyttä.

Arviointikertomus merkittäneen toimielimissä tiedoksi toukokuussa. Toimielimet antavat lausunnot kertomuksen johtopäätöksistä, suosituksista ja kysymyksistä. Lausuntokierros palvelee seuraavan talousarvion valmistelua ja keskustelua keinoista talouden tasapainottamiseksi.

Tarkastuslautakunta tulee esittämään kaupunginvaltuustolle, että valtuusto pyytäisi kaupunginhallitusta antamaan lausunnon vuoden loppuun mennessä toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.