Ely-keskus: Jokioisten arvokas kartano suojelun piiriin

Hämeen ely-keskus on lyönyt suojeluleiman isolle osalle kartanoalueen rakennuksista.

Jokioisten kartano
Jokioisten kartanon päärakennus
Ville Välimäki / Yle

Ely-keskus on määrännyt Jokioisten kartanon päärakennuksen suojeltavaksi rakennusperinnön suojelemisesta annetulla lailla. Myös kartanon päärakennusta ympäröivä puisto ja puutarha ja useita talousrakennuksia on määrätty suojeltavaksi.

Suojelu kohdistuu kartanon päärakennuksen ulkoasuun, tilajakoon ja muun muassa kiinteään sisustukseen. Ulkoasu kattaa seinät, katot, ikkunat, ovet ja sisäänkäynnit portaineen. Kiinteä sisustus kattaa ovet vetimineen, listat, uunit, portaikot kaiteineen ja maalauksineen, ikkunoiden smyygit panelointeineen, 1920-lukujen radiaattorit sekä seinien, lattioiden ja kattojen maalaukset.

Rakennuksia, puutarhaa ja puistoa pitää jatkossa käyttää ja hoitaa niin, että niiden kulttuurihistoriallinen arvo säilyy. Kartanon päärakennus ja siihen liittyvät talousrakennukset ovat olleet kokonaan tyhjillään vuodesta 2017.

Ely-keskus on lisäksi määrännyt suojeltavaksi kartanon talousrakennuksista muun muassa Jyvästöaitan, Impilinnan, Murulan, tapulimakasiinin ja maneesin.

Suojelusta selvät määräykset

Suojelumääräysten mukaan päärakennuksen korjausten on oltava ensi sijassa säilyttäviä. Mahdolliset välttämättömät muutokset on sopeutettava rakennuksen arkkitehtuuriin ja materiaaliratkaisuihin.

Puutarhaa ja puistoa tulee hoitaa ja käyttää niin, että sen alkuperäinen idea sekä muistomerkit säilyvät. Päärakennuksen, puutarhan ja puiston hoidon, korjausten ja muutosten on perustuttava riittäviin selvityksiin niiden historiasta, rakenteista, yksityiskohdista ja kunnosta. Muutoksissa sekä rakentamis- ja korjaamistöissä on asiantuntijana kuultava Museovirastoa.

Museoviraston intendentti Kaija Kiiveri-Hakkarainen kertoo, että ely-keskuksen päätökset menevät vielä ympäristöministeriön vahvistettavaksi, mutta hän ei usko asian siellä muuttuvan.

Jokioisten kartanon omistava Senaatti Kiinteistöt voi valittaa ely-keskuksen päätöksistä, mutta näin ei todennäköisesti tule tapahtumaan. Senaatti Kiinteistöt on jo aiemmin ilmoittanut tyytyvänsä asiassa ely-keskuksen ratkaisuihin. Senaatti-kiinteistöt on aikeissa myydä osittain tai kokonaan Jokioisten kartanon rakennukset maapohjineen.

Myös osalle Loimijokivarren rakennuksista suojelupäätös

Edelleen Hämeen ely-keskus on määrännyt suojeltavaksi Jokioisilla Loimijokivarressa olevat meijerin, myllyn ja lämpökeskuksen. Suojelun ulkopuolelle on jätetty esimerkiksi Tallimäellä olevia rakennuksia, Luonnonvarakeskus Luken kampusalue ja sahan rakennukset.

Ely-keskus jakoi Jokioisten kartanoalueen suojeluasian käsittelyn Museoviraston ehdotuksesta kolmeen osaan. Yhdessä osassa ely-keskus käsitteli kartanon päärakennusta, sitä ympäröivää puistoa ja puutarhaa. Tämä päätös on päivätty 7. huhtikuuta.

Toisessa osakokonaisuudessa olivat tarkastelussa kartanon talousrakennukset, ja niin ikään omana kokonaisuutenaan ely käsitteli Loimijoen varressa olevia rakennuksia ja jokivarren miljöötä. Nämä kaksi ratkaisua on annettu 4. toukokuuta.

Jo aiemmin alueen rakennuksista yhdeksän on suojeltu valtion omistamien rakennusten suojelusta annetulla asetuksella vuonna 1993. Lisäksi viisi rakennusta on vuoden 1993 suojelupäätöksen valmistelun yhteydessä määritelty rakennussuojelun kannalta huomionarvoisiksi kohteiksi.