Hyppää sisältöön

Huumeiden yliannostuksesta johtuvat kuolemat yleistyvät Suomessa – huumemyrkytykseen kuollaan aiempaa vanhempina

Islannissa ja Ruotsissa on Pohjoismaista eniten huumeiden yliannostuksesta johtuvia kuolemia väkilukuun verrattuna.

Suomessa yliannostuskuolemia aiheuttaa eniten huumausaineiden korvaushoidossakin käytettävä buprenorfiini. Arkistokuvassa on Suboxone-liuska. Kuva: Antti Kolppo / Yle

Huumausaineiden yliannostukseen kuolleiden määrä on kasvanut Suomessa, Ruotsissa ja Islannissa vuodesta 1991 lähtien, selviää tuoreesta yhteispohjoismaisesta tutkimuksesta. Siinä vertailtiin huumeiden ongelmakäyttäjien myrkytyskuolemia vuodelta 2017 vuoteen 2012.

Korkein kuolleisuus oli Islannissa, jossa on 6,58 huumemyrkytyskuolemaa sataatuhatta asukasta kohden. Seuraavaksi eniten huumeiden yliannostukseen kuoltiin Ruotsissa.

Suomi oli pohjoismaisessa vertailussa keskitien kulkija 5,84 huumemyrkytyskuolemalla sataatuhatta asukasta kohden. Suunta on kuitenkin kohti huonompaa, sillä vastaava kuolleisuusluku oli edellisellä tarkastelujaksolla 4,61.

Tanskassa vähiten huumemyrkytyksiä

Norjassa ja Tanskassa huumeidenkäyttäjien myrkytyskuolemien määrä on laskenut jo yli kymmenen vuoden ajan. Matalin kuolleisuus oli Tanskassa.

– Voidaan miettiä, onko Norjassa tehty joitain toimenpiteitä, joista Suomessa voitaisiin ottaa mallia. Tämä on yhteiskunnallisen keskustelun paikka ja lopulta poliittinen päätös, millaisia toimia Suomessa päädytään tekemään, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen oikeuskemisti Pirkko Kriikku.

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA) on arvioinut koko Euroopan huumemyrkytyskuolleisuudeksi 2,26 kuolemaa sataatuhatta asukasta kohden.

– Kuolemansyyn selvityksen ja raportoinnin eroista johtuen vertailu on mielekkäämpää toisiaan monin tavoin muistuttavien Pohjoismaiden kesken, arvioi Kriikku.

Huumemyrkytyksen uhrit aiempaa vanhempia

Huumemyrkytyksiin kuolleiden keski-ikä erosi jonkin verran maiden välillä. Tanskassa ja Norjassa uhri oli keskimäärin 41-vuotias, kun taas Suomessa uhrin keski-ikä oli 35 vuotta. Ruotsissa ja Islannissa keski-ikä oli hieman Suomea alhaisempi.

Noin kymmenen vuotta sitten huumemyrkytyksiin kuoltiin Suomessa keskimäärin 25–30-vuotiaina.

– On hyvä asia, että keski-ikä nousee. Huumeidenkäyttäjät pysyvät pidempään hengissä. Tässä mielessä Suomen huumehoito on onnistunut, Kriikku toteaa.

Valtaosa huumemyrkytykseen kuolleista oli miehiä. Suomessa ja Norjassa lähes neljäsosa kuolemaan johtaneista huumemyrkytyksistä tapahtui naisille.

Alhaisin naisten osuus oli Islannissa, jossa vain seitsemän prosenttia tapauksista koski naispuolista huumeidenkäyttäjää.

Suomessa kuollaan buprenorfiiniin, Ruotsissa heroiiniin

Pohjoismaiden välillä on paljon eroja siinä, mitkä huumeet aiheuttavat yliannostuskuolemia. Suomessa yleisin myrkytyskuolemia aiheuttava huume on myös huumeiden vieroitushoidossa käytettävä buprenorfiini.

Suomessa buprenorfiinimyrkytysten määrä on kolminkertaistunut vuodesta 2002. Yhdysvaltojen opioidiepidemiasta tuttu oksikodoni nousi Suomessa yliannostuskuolemien toiseksi suurimmaksi aiheuttajaksi.

– Oksikodonikuolemat ovat nousussa muissakin Pohjoismaissa, sanoo Helsingin yliopiston oikeuskemian professori Ilkka Ojanperä.

Naapurimaissamme Ruotsissa ja Norjassa eniten kuolemia aiheuttaa heroiini. Myös Tanskassa heroiini aiheutti runsaasti myrkytyskuolemia, mutta metadoni piti asemansa Tanskan yleisimpänä kuolemanaiheuttajana. Islannissa eri huumausaineiden hajonta huumemyrkytyksen aiheuttajana oli suurta.

– Suomessa heroiini lähestulkoon katosi yliannostuskuolemien tilastoista vuonna 2007. Siitä lähtien heroiinin osuus kuolemantapauksissa on ollut erittäin pieni, kuvailee Kriikku.

Tutkimusta on tehty Pohjoismaissa yhdenmukaisesti vuodesta 1991 lähtien. Forensic Science International -lehdessä julkaistu tutkimus oli järjestyksessään kuudes.

.
.