1. yle.fi
  2. Uutiset

Kittilän kultakaivoksen laajennukselle uusi ympäristö- ja vesitalouslupa

Kaivoksen jätevedet lasketaan jatkossa Sotkajokisuun alapuolelle Loukiseen.

kaivosteollisuus
Ilmakuva Kittilän kaivoksesta.
Uusi ympäristö- ja vesitalouslupa mahdollistaa malmin louhintamäärän lisäämisen 1,6 miljoonasta tonnista kahteen. Agnico Eagle Finland

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Kittilän kultakaivokselle uuden ympäristö- ja vesitalousluvan toiminnan laajentamiseen.

Agnico Eagle Finland Oy:lle myönnetty lupa koskee purkuputken rakentamista Loukiseen Sotkajokisuun alapuolelle, minne kaivoksen käsiteltyjen jätevesien purkupaikka vaihtuu. Purkuputkeen johdetaan prosessi- ja kuivanapitovedet.

Purkuputken käyttöönoton jälkeen malmin louhintamäärää voidaan lisätä 1,6 miljoonasta tonnista 2 miljoonaan tonniin vuodessa.

Lupa sisältää myös Seurujoesta otettavan veden ja maanalaisen kaivoksen kuivanapitopumppauksen lisäämisen.

Ei haittaa rantakiinteistöille tai virkistyskäytölle

Aluehallintovirasto on määrännyt purkupaikan alapuolen 300 metrin matkalta sekoittumisvyöhykkeeksi, missä nikkelipitoisuus saa ylittää normaalin rajan.

Viraston mukaan jätevesien enimmäismäärää on rajoitettu suhteessa virtaamaan, jotta varmistetaan haitallisten aineiden ja ravinteiden riittävä laimeneminen kaikissa olosuhteissa.

Jätevesien johtamisesta ei arvioida aiheutuvan haittaa Loukisen rantakiinteistöjen käytölle eikä virkistyskäyttö huonone sekoittumisvyöhykkeen ulkopuolella.

Kalanistutusvelvoite ja korvausmaksu

Virasto on antanut päätöksestä 87 lupamääräystä ympäristön pilaantumisen ja sen vaaran estämiseksi ja rajoittamiseksi.

Agnico Eagle Finland Oy on lisäksi määrätty vuosittain istuttamaan Loukiseen 7 000 ja Seurujokeen 5 000 yksivuotiasta taimenen poikasta, maksamaan Lapin ely-keskukselle 8 000 euron kalatalousmaksu vuodessa ja Sirkan-Könkään kalaveden osakaskunnalle 500 euroa korvausta vuodessa päästöistä aiheutuvan kalataloudellisen tuoton menetyksestä.

Aluehallintovirasto on myöntänyt oikeuden purkuputken rakentamiseen ja käyttöön sekä sen jälkeen tapahtuvaan tuotannon laajentamiseen, vaikka päätöksestä valitettaisiin. Päätöksestä voi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen 6. heinäkuuta asti.

Lue seuraavaksi