Pori saa kaivaa uuden jokiuoman hillitsemään tulvia

Harjunpäänjoen uusi uoma on rakennettava kuuden vuoden kuluessa.

Pori
Kaivinkoneen kauha
Kaivinkoneille on kohta töitä Porin tulvasuojelussa.Yle

Harjunpäänjoen alaosan tulvasuojelu paranee Porissa, jos suunnitelmat uudesta uomasta toteutetaan.

Porin kaupunki on saanut aluehallintovirastolta luvan rakentaa Harjunpäänjokeen uuden kääntöuoman. Harjunpäänjoki laskee Kokemäenjokeen Isojoenrannan kohdalla.

Samalla voidaan rakentaa tulvapatoja Kokemäenjoen rantaan ja kääntöuoman varrelle.

Kääntöuoman pituus olisi runsaat kaksi kilometriä. Se alkaisi Holminkoskelta ja liittyisi Kokemäenjokeen Sunniemen eteläpuolella. Harjunpäänjoen alaosa jää järjestelyssä järveksi, jonne pumpataan vettä veden vaihtuvuuden turvaamiseksi.

Patoja suojaamaan ranta-alueita

Tulvapatojen pituus on 4,7 kilometriä. Niillä muutetaan Kokemäenjoen leveyttä. Uuden rantaviivan arvioidaan kulkevan siinä kohdassa kuin Kokemäenjoki on kulkenut aiemmin ennen kuin eroosio on kuluttanut joen ranta-aluetta ja leventänyt jokea.

Muutostyö vaikuttaa asemakaava-alueella 150 pientaloon ja haja-asutusalueella noin sataan taloon Sunniemessä ja Isojoenrannan itäosassa.

Alueelle on suunnitteilla myös uusia taloja, joten tulvasuojelun vaikutus kohdistuu jatkossa isompaan määrään rakennuksia.

Mittava taloudellinen hyöty

Mahdollinen suurtulva voisi arvion mukaan aiheuttaa alueella jopa 50 miljoonan euron vahingot. Tulvasuojelun toteuttamisen kustannukset ovat noin viisi miljoonaa euroa.

Aluehallintovirasto katsoo, että tulvasuojelun kustannukset ja haitat ovat vähäisiä verrattuna mahdollisiin pienemmänkin tulvan aiheuttamiin vahinkoihin.

Hankkeen toteuttamiseen on lupaehtojen mukaan ryhdyttävä kahden vuoden kuluessa, ja se on toteutettava olennaisilta osin kuuden vuoden kuluessa.

Kokemäenjoen alajuoksu Porissa on eräs Suomen merkittävimmistä tulvariskialueista. Tulvasuojelulla pyritään pienentämään tulvien riskiä ja tuhovoimaa.

Simpukoita siirrettävä

Tulvauoman rakentamiseen liittyy myös luonnonsuojelullisia kysymyksiä. Harjunpäänjoessa elää uhanalaisia vuollejokisimpukoita, joiden elinympäristö heikkenee joen alaosan muuttuessa järveksi.

Jos uusi uoma kaivetaan, ely-keskus vaatii Poria siirtämään simpukoita Harjunpäänjoen alajuoksulta joen yläosaan tai Kokemäenjokeen.

Porissa on kokemusta vuollejokisimpukoiden siirto-operaatiosta kolmen vuoden takaa, kun Kokemäenjoen tulvaruoppausten tieltä nostettiin 1 500 simpukkaa. Yhden simpukan pelastamisen kustannuksiksi tuli tuolloin runsaat 33 euroa.