Selvitys: Metsäteollisuuden tuotteiden tuoma ilmastohyöty vastaa kolmasosaa Suomen hiilidioksidipäästöistä

WWF: Metsäteollisuuden tuotteet eivät auta hidastamaan ilmastonmuutosta. Puun hankinnasta koituva hiilinielutappio on suurempi kuin puun käytön ilmastohyöty.

Kuva: Annamari Luukkainen

Metsäteollisuuden mukaan puupohjaisilla tuotteilla voidaan korvata yhä enemmän ilmastolle haitallisia tuotteita.

Metsäteollisuuden tuotteet vähentävät globaalisti hiilidioksidipäästöjä yli 16 miljoonaa tonnia vuodessa. Tämä vastaa kolmasosaa Suomen nykyisistä hiilidioksidipäästöistä.

Metsäteollisuuden omiin päästöihin nähden hiilidioksidin määrä on viisinkertainen.

Ilmastohyöty syntyy siitä, että metsäteollisuudentuotteiden aiheuttamat päästöt ovat pienemmät kuin mitä aiheutuisi vastaavien tuotteiden valmistamisesta muista materiaaleista

Laskelma perustuu VTT:n tuottamaan tietoon metsäteollisuustuotteiden ilmastovaikutuksista.

Metsäteollisuus ajaa fossiilisia päästöjä aiheuttavien tuotteiden korvaamista puulla visioidessaan hiilivapaata tulevaisuutta vuoteen 2035 mennessä.

Myös Metsäteollisuuden tehtaat ollaan muuttamassa fossiilittomiksi vuoteen 2035 mennessä.

VTT:n tutkimusprofessori Ali Harlin sanoo, että mekaanisilla puutuotteilla ja kartongeilla on suurin merkitys korvaajina. Kartongin merkitys pakkausmateriaalien korvaajana korostuu. Uusien tuotteiden merkitys kasvaa vuoteen 2035 mennessä.

Puupohjaisten tuotteiden hiilidioksidipäästöihin tuoman ilmastohyödyn arvioidaan kasvavan miiljoonalla tonnilla vuoteen 2035 mennessä.

Laskelmassa metsäteollisuuden tuotteille määritettiin elinkaaren aikaiset päästöt. Lisäksi arvioitiin vältetyt päästöt, joiden oletettiin syntyvän, kun metsäteollisuuden tuotteet korvaavat muista materiaaleista valmistettuja tuotteita.

Ranska panostaa puurakentamiseen

Käytännössä puupohjaisilla tuotteilla korvattaisiin varsinkin muovia sekä fossiilisia polttoaineita. Tekstiliteollisuudessa esimerkiksi puuvillalle haetaan vaihtoehtoja puupohjaisista kuiduista.

Metsäteollisuudessa uskotaan muun muassa ympäristötietoisuuden ja verkkokaupan lisäävän puupohjaisten tuotteiden kysyntää. Kasvua odotetaan puurakentamiseen, hygieniatuotteiden menekkiin, tekstiilituotteisiin, kemikaaleihin ja polttoaineisiin.

Puurakentaminen on nousussa EU:n ilmastotavoitteissa ja esimerkiksi Ranskalla on tavoitteena rakentaa puolet julkisista rakennuksista puusta. Ala toivoo Suomen ottavan tästä mallia.

Konsulttiyhtiö Pöyry, nykyinen Afry, on arvoinut puusta valmistettavien tuotteiden markkinoiden kasvavan maailmanlaajuisesti lähes 200 miljardilla eurolla vuosina 2017–2030.

Metsäteollisuuden tuotannon arvonlisä kasvaa muun muassa siksi, että tuotteiden jalostusaste nousee. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan arvion mukaan metsäteollisuuden arvonlisä kasvaa yli seitsemällä miljardilla vuoteen 2035 mennessä.

Puu ei lopu vaikka käyttö kasvaa

Metsäteollisuus korostaa, että puuta riittää Suomessa. Puun käytön tavoitteiden toteutuminen ei pienennä Suomen metsävaroja.

Puuston hiilinielu eli metsävarojen kasvuvauhti voi Metsäteollisuuden mukaan jopa vahvistua vaikka puunkorjuu kasvaisi nykyisestä 72 miljoonasta kuutiometristä kohti kestävän hakuumäärän ylärajaa.

Luonnonvarakeskuksen Metsäteollisuudelle laatiman skenaarion mukaan puuston hiilivarasto jatkaa voimakasta kasvua oikea-aikaisen metsänhoidon ansiosta.

Puun riittävyydestä on keskusteltu varsinkin monien sellutehdashankkeiden yhteydessä.

Metsäteollisuus ry on metsäalan yritysten etujärjestö. Metsäteollisuuden ilmastotiekartta liittyy valtion tavoitteeseen tehdä Suomesta hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

– Kehitys on jo hyvä. Meillä on kilpailijamaihin nähden huomattavasti pienemmät päästöt. Päästöjä voidaan kuitenkin ajaa vielä alas, jolloin myönteinen nettovaikutus ilmastoon kasvaa, Metsäteollisuuden toimitusjohtaja Timo Jaatinen totesi.

WWF: Puun hankinnan hiilinielutappio ylittää ilmastohyödyn

Ympäristöjärjestö WWF:n Suomen ohjelmapäällikkö Jussi Nikula huomauttaa, että VTT:n puutuotteille laskemassa ilmastohyödyssä ei huomioida puun hankinnan haitallista vaikutusta metsien hiilinieluun.

– Tutkimuksissa, jotka ottavat hiilinieluvaikutuksen huomioon, uusiutumattomien materiaalien ja polttoaineiden korvaamisesta puulla saatu ilmastohyöty on pienempi kuin puun hankinnasta johtuva hiilinielutappio.

Nikula viittaa Luonnonvarakeskuksen, Suomen ympäristökeskuksen ja Itä-Suomen yliopiston vertaisarvioituun tutkimukseen (siirryt toiseen palveluun).

- Metsäteollisuus levittää tiekartastaan käsitystä, että metsäteollisuuden tuotteet auttavat hidastamaan ilmastonmuutosta. Jos katsotaan kokonaisuutta, näin ei näyttäisi olevan.

VTT:n laskema 16 miljoonan tonnin ilmastohyöty vastaa Nikulan mukaan suunnilleen 10 miljoonan kuution hakkuita.

Metsiä hakataan nyt yli 70 miljoonaa kuutiota vuodessa. Suomen ilmastopaneelin analyysejä hyödyntäen voi arvioida, että jo 10 miljoonan kuution pudotus saisi aikaan vastaavan ilmastohyödyn, Nikula laskee.

"Raaka-aineen vaihtaminen puuhun ei riitä"

Metsäteollisuuden mukaan puun riittävyys ei ole ongelma, mutta Nikula on toista mieltä.

– Hakkuita ei voi lisätä, jos pyrkimys säilyttää luonnon monimuotoisuutta otetaan tosissaan. Luonnon monimuotoisuuden kannalta metsien käyttö Suomessa ei ole kestävää

Hänen mukaansa uhanalaisarvioinnit osoittavat, että 76 prosenttia Suomen metsäluontotyypeistä on uhanalaisia, myös metsälajien tilanne on heikentynyt.

Metsäteollisuuden Lukelta tilaamassa selvityksessä on kaksi skenaariota, joissa molemmissa on sama hakkuumäärä.

– Jos verrattaisiin skenaarioita, joissa on eri hakkuumäärät, nähtäisiin, kuinka huomattavasti paljon suurempi hiilinielu on, jos hakataan vähemmän.

Nikula korostaa, että fossiilisista tuotteista pitää päästä eroon, koska ne aiheuttavat eniten haittaa ilmastolle. Pelkkä raaka-aineen vaihtaminen toiseen ei kuitenkaan riitä.

Jos yksinkertaisesti korvataan uusiutumattomat raaka-aineet puulla, ei huomioida luonnonvarojen ylikulutusta.

– Pitää pystyä purkamaan luonnonvarojen ylikulutusta. Luonnovarojen käyttöä voi hillitä verotuksella tai muilla ohjauskeinoilla.

Lue myös: