Hyppää sisältöön

Huumeisiin kuollaan aiempaa nuorempana – amfetamiinia ja opioideja käyttävien nuorten määrä on kasvanut

THL:n mukaan viime vuonna yliannostukseen kuoli lähes 200 ihmistä. Määrä on vuosikymmenessä liki kaksinkertaistunut.

Huumeiden yliannostukseen kuolleista jo puolet on alle 30-vuotiaita. Huumeiden ongelmakäyttöön liittyy muun muassa suonensisäinen käyttö. Kuva: Hernan Schmidt / AOP

Huumekokeilut, huumeiden käyttö ja niihin liittyvät ongelmat ovat lisääntyneet kymmenen viime vuoden aikana. Huumekuolemien määrä on jatkanut nousuaan ja huumeisiin kuollaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreen raportin mukaan aiempaa nuorempina.

Vuoden 2018 huumekyselyn mukaan tavallisin kokeiltu huume on kannabis. Kokeilu on lisääntynyt ja kannabista on käyttänyt ainakin kerran neljäsosa suomalaisista.

Vuonna 2019 huumemyrkytykseen eli yliannostukseen kuoli THL:n tilaston mukaan 189 henkilöä. Kymmenen vuotta aiemmin luku oli runsaat 100.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

THL:n tilasto perustuu lääkärien määrittelemiin kuolinsyykoodeihin. Virallista kuolemansyytilastoa ylläpitää Tilastokeskus, joka tilastoi huumekuolemat kansainvälisten säännösten mukaisesti. Suunta on kuitenkin tilastoissa sama.

Menehtyneestä löydetään toisinaan huumeita tai muita päihdyttäviä aineita, vaikka ne eivät suoranaisesti olisi aiheuttaneet kuolemaa. Tällaiset löydökset ovat lisääntyneet vuosi vuodelta koko 2000–luvun alkupuolen ajan ja niitä on jo yli 400.

Kasvu selittyy THL:n raportin mukaan suurelta osin juuri kannabiksen lisääntyneellä käytöllä, mutta myös amfetamiinijohdannaisia ja buprenorfiinia löydetään vainajista yhä useammin.

Eniten myrkytyskuolemia aiheuttaa korvaushoitolääkkeenä käytetyn buprenorfiinin käyttö yhdessä alkoholin ja rauhoittavien lääkkeiden kanssa. Vuonna 2019 buprenorfiini oli tärkeimpänä löydöksenä 91 myrkytyskuolemassa eli noin joka toisessa.

Myös muut opioidit aiheuttavat paljon myrkytyskuolemia. Viime vuonna opioidit olivat tärkeimpänä löydöksenä yhteensä 80 prosentissa kaikista huumemyrkytyksistä.

Puolet kuolleista alle 30-vuotiaita

Huumeiden ongelmakäyttö on yleisintä 25–34-vuotiailla. Toiseksi yleisintä se on 35–44-vuotiailla ja uusimpien tietojen mukaan 15–24-vuotiaiden ongelmakäyttö on lähes yhtä yleistä.

Ongelmakäytöllä tarkoitetaan amfetamiinin tai opioidien käyttöä, josta on aiheutunut vakavia sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Useimmiten siihen liittyy huumeriippuvuus ja terveydellisesti haitallisia käyttötapoja, kuten pistäminen. Ongelmakäyttäjien määrä on lisääntynyt 2010-luvulla.

Tuorein arvio on vuodelta 2017, jolloin heitä arvioitiin olevan 31 100–44 300 eli noin prosentti suomalaisista. Ongelmakäyttäjistä kaksi kolmasosaa on miehiä.

Vaikka nuorten huumekokeilut ovat yleisesti lisääntyneet maltillisesti, on ongelmakäyttäjien määrä nuorten ikäluokissa kasvanut.

Viiden viime vuoden aikana alle 30-vuotiaiden osuus huumemyrkytyskuolemissa on kasvanut 33 prosentista 49 prosenttiin. THL pitää nuorten kasvanutta osuutta huolestuttavana.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Vuonna 2017 Suomessa huumemyrkytykseen kuoltiin keskimäärin 35-vuotiaana.

Amfetamiinin ja myös kokaiinin sekä ekstaasin käytön lisääntyminen näkyy myös jätevesitutkimuksissa (siirryt toiseen palveluun).

THL mittaa huumeiden käyttöä suurimpien kaupunkien puhdistamattomasta jätevedestä. Tutkimuksessa on mukana 60 prosenttia väestöstä.

Huumausainerikosten määrä noussut jo vuosia

Lisääntyneen huumeiden käytön myötä huumausainerikosten määrä on kasvanut useita vuosia peräkkäin. Viime vuonna lisääntyi erityisesti törkeiden huumausainerikosten määrä.

Huomattava osa noususta selittyy vuoden 2019 alkupuolella aloitetusta ja yhä jatkuvasta Silkkitie-tutkinnasta, jonka rikosilmoituksia on kirjattu paljon myös vuoden 2020 puolella.

Silkkitien lisäksi huumeiden saatavuutta ovat lisänneet myös muut internetin salattujen verkkojen kauppapaikat.

Huumeiden salakuljetus ja levittäminen Suomessa ovat pitkälti järjestäytyneiden rikollisryhmien hallussa.

Erityisesti virolaisilla, romanialaisilla ja albaanitaustaisilla, mutta myös muilla ulkomaalaisilla rikollisorganisaatioilla, on tärkeä rooli Suomeen suuntautuvassa huumausaineiden rajat ylittävässä salakuljetuksessa.

Törkeistä huumausainerikoksista epäiltyjen määrät kansalaisuuden mukaan vuosina 2017–2019

Taulukkoa ladataan

Voit keskustella aiheesta 26.11 klo 23 asti.

.
.