1. yle.fi
  2. Uutiset

Tuotanto kasvaa, mutta päästöt eivät – Kemin biotuotetehtaan ympäristöluvan tiukat raja-arvot merkitsevät jopa veden laadun paranemista

Luonnonsuojeluliiton mielestä myös metsien hakkuut pitäisi sisällyttää ympäristölupaan.

Metsä- ja paperiteollisuus
Ilmakuva Metsä Fibren Kemin sellutehtaan pääportista.
Metsä Groupin Kemin sellutehtaan saama ympäristölupa on tiukempi kuin olemassaolevan tehtaan lupa, mutta lupaehtoja on kiristetty selvästi myös muutama vuosi sitten Äänekosken tehtaalle myönnetyistä.Juuso Stoor / Yle

Metsä Groupin Kemiin suunnittelema biotuotetehdas kasvattaa rajusti selluntuotantoa nykyiseen tehtaaseen verrattuna, mutta tehtaan päästöt lisääntyvät suhteessa merkittävästi vähemmän.

Syy tähän on se, että Metsä Group aikoo korvata Kemissä vanhan sellutehtaan uudella, jonka ympäristöluvan ehdot ovat huomattavasti tiukemmat kuin olemassa olevan tehtaan.

Tuoreessa luvassa päästörajoja kiristettiin selvästi myös edellisen suuren selluhankkeen eli Äänekosken tehtaan päästörajoista. Metsä Groupista kerrotaan, että yhtiössä oli tavoitteena pienet päästöt jo ennen ympäristölupakäsittelyä.

Ympäristöneuvos Sami Koivula Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta vertasi Ylen pyynnöstä nykyisen tehtaan päästöjä uuden tehtaan päästöihin. Molemmissa on mukana nykyinen kartonkitehdas.

Koivulan mukaan osa päästöistä kasvaa selvästi, osa pysyy ennallaan, mutta esimerkiksi vesien kuormitus voi jopa vähetä.

– Kemin edustalla on se hankala tilanne, että Kemijoesta tulee hajakuormitusta paljon, mikä säätelee veden laatua. Mutta nykyiseen tehtaaseen verrattuna tilanne paranee, vaikka tuotanto kasvaa.

Yhtiön itsensä mukaan tuotanto kasvaa noin 2,5-kertaiseksi nykyisestä, mutta ympäristövaikutukset jäävät entiselle tai jopa matalammalle tasolle.

Julkisuudessa Metsä Groupin Kemin hankkeen yhteydessä on puhuttu metsien hiilinielun pienenemisestä ja monimuotoisuuden vähenemisestä. Nämä asiat eivät kuulu ympäristöluvan piiriin.

Hajut pysyvät ennallaan ja päästöt vesistöön pääosin pienenevät nykyisestä

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi joulun alla ympäristöluvan Metsä Groupin Kemin biotuotetehtaalle.

Yhtiön YVA- ja ympäristölupavastaava Kaisu Annala pitää ilmapäästöjen rajoja, kuten koko ympäristöluvan ehtoja tiukkoina. Hänen mukaansa niihin voidaan uudella tekniikalla päästä.

– Soodakattilan, meesauunin ja rikkihappolaitoksen rikkidioksidin, haisevien rikkiyhdisteiden, typpioksidin ja pölyn luparajat ovat todella tiukkoja.

Metsä Fibren Kemin tehdas
Uusi, tuotannoltaan yli kaksinkertainen sellutehdas sijoittuisi vanhan sellutehtaan tilalle ja korvaisi sen. Juuso Stoor / Yle

Ympäristöneuvos Sami Koivulan mukaan typenoksidien päästöt ja hiukkaspäästöt tehdasintegraatista kasvaisivat ihan merkittävästi. Tehtaalta ympäristöön leviävät hajut pysyvät suunnilleen ennallaan.

– Hajuja aiheuttavat pelkistyneet rikkiyhdisteet eli TRS-yhdisteet. Normaalissa toiminnassa hajuhaittoja ei pitäisi aiheutua.

Jäiden sulaminen tehtaan läheisyydessä on huolestuttanut kemiläisiä. Tehdasalueelle rakennetaan jäähdytystorneja, joten lämpö ei pääse vesistöön.

– Lämpöpäästö mereen pysyy samalla tasolla kuin se on nykyään, kun yhtiö toteuttaa suljetun jäähdytysvesikierron, Koivula sanoo.

Päästöt tehtaalta veteen vähenevät lupaehtojen mukaan tämänhetkisestä. Fosfori- ja typpipäästöt vähenevät, ja samoin myös kemiallinen hapenkulutus. Kiintoainepäästöt pysyvät ennallaan.

Kloorautuneiden orgaanisten yhdisteiden eli niin sanottujen AOX-yhdisteiden osalta päästöt nousevat merkittävästi. AOX-päästö tarkoittaa kloorin tai muiden halogeenien määrää, joka on sitoutunut teollisuuslaitoksen jäteveden eloperäisiin yhdisteisiin. Osa siitä voi olla haitallista.

– Valkaistun havumassan määrä kasvaa merkittävästi nykyiseen tehtaaseen nähden, mikä aiheuttaa lisäyksen. Uuden puhdistamon rakentaminenkaan ei pysty täysin estämään tätä lisääntymistä, Koivula sanoo.

Yhtiössä ollaan sitä mieltä, että veden tila ei uuden tehtaan vuoksi huononisi.

– Vesistövaikutukset eivät kasva nykyisestä, vaikka tuotanto kasvaa 2,5-kertaiseksi, Kaisu Annala sanoo.

Hakkuiden vaikutus luonnon monimuotoisuuteen ei kuulu luvan piiriin

Selluprosessissa syntyy merkittävät hiilidioksidipäästöt ilmakehään, mutta sitä ei kasvihuonekaasujen laskennassa huomioida tehtaalla kaksoislaskennan välttämiseksi.

Kansainvälisesti on sovittu, että biomassan CO2-päästöt lasketaan energiasektorilla nollana ja hiilivaraston muutokset lasketaan maankäyttösektorilla. Kemin tehtaan tapauksessa sellunkeitossa syntyvät hiilidioksidipäästöt lasketaan siis metsässä, hakkukertymän sisältämän hiilen muodossa.

Greenpeace / metsähakkuut / avohakkuu/ Kirkkonummi 27.02.2020
Hakkuiden lisääntymisen vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen ei oteta ympäristöluvassa huomioon. Jouni Immonen / Yle

Tehtaan lisäämien metsähakkuiden aiheuttama luonnon monimuotoisuuden häviäminen ei sekään kuulu lupaharkinnan piiriin, joka kattaa siis vain päästöt tehtaalta.

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piirin toiminnanjohtaja Mika Flöjt pitää tätä vääryytenä.

– Suurten hakkuiden mahdollistaminen osoittaa metsäteollisuuden valtaa Suomessa, Flöjt moittii.

Luonnonsuojeluliitosta muistutetaan, että Suomeen on muitakin vastaavia hankkeita vireillä, eikä puu tule riittämään niille kaikille.

Flöjt on harmissaan tehdashankkeen etenemisestä ja sanoo, että osa luonnonsuojelijoista ajattelee samoin.

– Sen valtava koko on ongelma. Osa meidän jäsenistöstä olisi hyväksynyt sen pienempänä, koska tehtaalta voi joskus tulla ympäristöystävällisiä biotuotteita.

Flöjt ei ole vakuuttunut myöskään tehtaan ympäristöystävällisyydestä.

– Kyllä me vaaditaan päästörajojen tiukentamista.

Aluehallintoviraston ympäristölupapäätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 25.1. saakka.

Äänekoskea tiukemmat vaatimukset

Metsä Group rakensi Äänekoskelle vastaavan tehtaan muutama vuosi sitten. Sille myönnettiin ympäristölupa vuonna 2014, joka on ympäristöasioista puhuttaessa jo kaukana. Näin vertailu ja Kemin ja Äänekosken ympäristölupien välillä ei ole suoraviivaista.

– Ympäristölupamenettely ja sitä koskeva lainsäädäntö ovat tiukentunut kuudessa vuodessa, sanoo johtaja Erkki Kantola Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta.

Yhtiössä kutsutaan Kemin ja Äänekosken tehtaita biotuotetehtaiksi, vaikka käytännössä ne ovat tässä vaiheessa sellutehtaita.

Yhtiöstä kerrotaan, että molemmat tehtaat toimivat ilman fossiilisia polttoaineita, energian ja sähkön tuotanto on merkittävästi suurempi kuin perinteisellä sellutehtaalla ja tuoteportfolio on laajempi heti käynnistysvaiheesta lähtien, uusina tuotteina muun muassa tuotekaasu ja rikkihappo.

Äänekosken tehtaan yhteydessä toimii muun muassa uusia sellupohjaisia tekstiilikuituja tuottava koetehdas Koetehtaalla on ollut tuotantoa syksystä 2020 lähtien.

Kemin tehdas tulee olemaan jonkin verran suurempi. Äänekoskella kapasiteetti on 1,3 miljoonan tonnia ja Kemissä on tarkoitus tuottaa 1,5 miljoonaa tonnia.

– Kokonaisuutena Kemin laitoksella on tiukemmat ympäristövaatimukset ja raja-arvot kuin Äänekoskella, Kantola sanoo.

Esimerkiksi veteen menevistä päästöistä kemiallinen hapenkulutus ja fosforipäästöt olisivat Kemissä pienemmät kuin Äänekoskella.

Kantola sanoo, että luvat ovat AVI:ssa tehdyn erittäin perusteellisen työn tulos.

– Meidän on pystyttävä perustelemaan kaikki päätöksen asiat.

Metsä Groupin Kemin Pajusaaren tehdas
Metsä Groupin Kemin sellutehdashankkeen valmistelevat työt ovat jo pitkällä, mutta lopullista investointipäätöstä ei vielä ole tehty.Antti Ullakko / Yle

Projektijohtaja Jari-Pekka Johansson sanoo, että tehdas rakennetaan EU:n teollisuuspäästödirektiivin mukaan parhaalla käyttökelpoisella tekniikalla eli niin sanotulla BAT-tekniikalla.

Metsä Group on hyvässä asemassa kilpailijoihinsa nähden, koska sillä on kokemusta biotuotetehtaan rakentamisesta ja käyttämisestä Äänekoskella. Yhtiöstä kerrotaan, että heillä on tiedossa vain yksi rikkihapplaitos sellua tuottavan tehtaan yhteydessä ja se on Äänekosken tehtaalla.

– Meillä on hyvät tiedot siitä, miten rikkihappolaitos on toiminut.

Kemin tehtaan rikkihappolaitoksen tekniikan valinta on kuitenkin vielä auki. Äänekoskella rikkihappolaitokselle ei asetettu omia erillisiä päästörajoja. Kemin tehtaan ympäristöluvassa on päästörajat haiseville rikkiyhdisteille ja typenoksideille.

– Uusia teknisiä ratkaisuja tarvitaan, että saavutetaan luvan asettamat rajat.

Herättikö juttu ajatuksia? Voit keskustella aiheesta tiistaihin kello 23 saakka.

Lue myös:

Selvitys: Suomi on yksi huonoimpia metsien monimuotoisuuden säilyttäjiä – tutkijan mukaan ikuinen kiista avohakkuista ei ole ratkaisevaa

Metsäteollisuuden selvitys: Hakkuita voidaan kasvattaa ja hiilinielut turvata samanaikaisesti – Vaatisi isot panostukset metsänhoitoon

Lue seuraavaksi