1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. luonto

Hämeen arvokkaat luontokohteet kaipaavat kipeästi hoitoa ja kunnostusta

Kohteet vaihtelevat pienistä kalliokedoista kosteisiin rantaniittyihin ja harvennusta kaipaaviin metsiköihin.

luonto
Hämeenkylmänkukka
Hämeenkylmänkukan kasvupaikat kaipaavat hoitamista. Yle/ Risto Salovaara

Hämeen ely-keskus etsii parhaillaan perinnebiotooppien, lintuvesien ja metsäisten elinympäristöjen hoitamisesta ja kunnostuksesta kiinnostuneita yrittäjiä ja järjestöjä. Arvokkaiden luontokohteiden kunnostus ja hoito toteutetaan ostopalveluna.

– Niitot ja raivaukset tehdään ostopalveluina. Nyt etsitään heitä, joilla on osaamista ja kiinnostusta luontokohteiden hoitoon ja kunnostamiseen, kertoo suunnittelija Anni-Elina Aittamäki Hämeen ely-keskuksesta.

Hämeen ely-keskus etsii toimijoita:

  • Toteuttamaan perinnebiotooppien kunnostus- tai hoitotoimia, kuten puuston tai pensaikon raivausta, aitojen pystyttämistä, niittoa tai laidunnusta. Kohteet vaihtelevat pienistä kalliokedoista kosteisiin rantaniittyihin.
  • Vuokraamaan ja ylläpitämään arvokkaita perinnebiotooppeja laiduntamalla ympäristösopimuksen mukaisin ehdoin.
  • Kunnostamaan metsäisiä kohteita. Metsäisillä kohteilla tehdään hoitotoimina kuusivaltaisen puuston harvennuksia sekä taimikoiden raivauksia.
  • Kunnostamaan lintuvesiä. Lintuvesien hoitotoimia ovat mm. rantaniittyjen niitto, ruoppaus ja juurakon äestys

Ely-keskuksen viime vuonna tekemien maastokartoitusten mukaan perinnebiotooppeja hoidetaan jo laajasti, mutta hoitamattomia kohteita on valitettavan paljon. Tänä vuonna on tarkoitus etsiä hoitamattomien luontokohteiden joukosta ne, joiden laidunnus- tai niittohoitoon palauttaminen on vielä mahdollista.

– Arvot voivat olla lajistossa tai merkittävissä perinnebiotooppi-luontotyypeissä, kertoo Aittamäki.

Kohteet vaihtelevat pienistä kalliokedoista kosteisiin rantaniittyihin ja harvennusta kaipaaviin metsiköihin.

Kaikki kunnostukset maanomistajien luvalla

Metsäisten alueiden osalta ensisijaisia kunnostuskohteita ovat ne elinympäristöt, joiden luonnonarvot ovat heikentyneet esimerkiksi kuusettumisen seurauksena tai ihmisen toiminnan takia. Tällaisia elinympäristöjä ovat esimerkiksi kuusettuneet lehdot ja pienialaiset luonnonsuojelulain luontotyyppikohteet sekä paahdeympäristöt.

Valkoselkätikka koiras pesäkololla.
Valkoselkätikka on uhanalainen vanhojen lehti- ja lahopuustoisten metsien laji.Yle/ Risto Salovaara

Myös joidenkin erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikat, kuten hämeenkylmänkukan kasvupaikat ja valkoselkätikkametsät, ovat kunnostuksen tarpeessa.

– Kanta-Hämeen maakuntakasvi hämeenkylmänkukka vaatii paahteisia ja avoimia alueita, joiden hoito on tärkeää kasvin säilymisen kannalta, kertoo suunnittelija Mika Kalliovirta Hämeen ely-keskuksesta.

Ympäristöministeriö käynnisti viime vuonna Helmi-ohjelman (siirryt toiseen palveluun), jonka tavoitteena on kunnostaa heikentyneitä luonnonympäristöjä. Helmi-ohjelma on keskeinen keino Suomen luonnon köyhtymisen pysäyttämisessä. Ohjelman toimet auttavat satoja uhanalaisia lajeja sekä suurta osaa maamme uhanalaisista luontotyypeistä. Kaikki kunnostustyöt tehdään aina maanomistajan luvalla.

Edellinen päivitysinventointi yli 30 sitten

Helmi-hankkeen rinnalla kulkee myös valtakunnallinen perinnebiotooppien päivitysinventointi. Edellisen kerran Hämeen perinnebiotoopit kartoitettiin laajemmin 1990-luvulla.

– Inventointia on tarkoitus jatkaa tänä kesänä. Samalla katsomme Helmi-hankkeeseen sopivia hoito- ja kunnostuskohteita, kertoo suunnittelija Anni-Elina Aittamäki.

Yli 30 vuotta sitten Hämeen maakunnissa oli määritetty perinnebiotoopiksi yhteensä yli 1000 hehtaaria. Luvussa ei ole Aittamäen mukaan eroteltu yksityismaita ja Metsähallituksen hallinnoimia perinnebiotooppeja.

– Näistä alueista vain osa on enää perinnebiotooppeja, sillä osa on metsitetty, raivattu pelloksi tai asuinalueeksi tai jätetty kasvamaan umpeen. Myöhemmissä inventoinneissa on kuitenkin löydetty uusia alueita ja perustettu uusia perinnebiotooppeja.

Lue seuraavaksi