Hyppää sisältöön

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on pääosin hylännyt valitukset Kemijoen Sierilän voimalaitoksen rakennusten poikkeusluvista ja rakennusluvista

Kemijokeen Rovaniemen yläpuolelle hankkeilla oleva Sierilän vesivoimala sai vesitalousluvan korkeimmalta hallinto-oikeudelta neljä vuotta siten.

Sierilän voimala tulisi keskelle kuvassa näkyvää Sieriniemeä, Kuva: Antti Mikkola / Yle

Vesitalousluvan saamisen jälkeen on käsitelty Sierilän voimalan kaavoitukseen, rakennuslupiin ja uhanalaisten luontoarvojen selvittämiseen liittyviä asioita kaupungin, valtion aluehallinnon ja hallinto-oikeuksien piirissä.

Rovaniemen ympäristölautakunnan antamista poikkeuspäätöksistä ja rakennusluvista olivat valittaneet Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ja liiton Rovaniemen jäsenyhdistys.

Valitukset Sierilän voimalaitoksen koneasemarakennuksen luvasta oikeus hylkäsi. Oikeus katsoi, ettei luonnonsuojeluyhdistyksillä ollut maankäyttö- ja rakennuslain mukaista valitusoikeutta, koska kyse oli tavallisesta rakennusluvasta eikä lupa vaikuttanut valittajien oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun.

Sen sijaan valittajilla oli oikeuden mukaan valitusoikeus Sierilän voimalan tulvavesien ohijuoksutuskanavan luukkuaseman yleiskaavaa koskevasta poikkeuspäätöksestä ja sen perusteella annetusta rakennusluvasta.

Valitusoikeus poikkeuspäätöksestä perustui oikeuden mukaan siihen, että valittajat ovat toimialueellaan sellaisella rekisteröityjä yhdistyksiä, joiden tarkoitus on luonnon- tai ympäristönsuojelun edistäminen ja siksi niillä oli luukkuaseman poikkeuspäätöksestä valitusoikeus maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.

Oikeuden päätöksen valossa Rovaniemen kaupunki teki toimivaltavirheitä Sierilän rakennuslupa-asiassa

Oikeus kumosi Rovaniemen ympäristölautakunnan luukkuaseman rakentamiselle antaman poikkeusluvan yleiskaavasta, koska lautakunnalla ei oikeuden mukaan ollut toimivaltaa poikkeusluvan antamiseen. Oikeus palautti poikkeuslupa-asian Rovaniemen kaupungille uuteen käsittelyyn.

Koska ympäristölautakunnalla ei hallinto-oikeuden mukaan ollut valtaa antaa poikkeuslupaa yleiskaavasta, myös lautakunnan antama luukkuaseman rakennuslupa kumottiin.

Oikeuden mukaan luukkuaseman rakentaminen yleiskaavan vesialueelle edellyttää poikkeamista yleiskaavasta aiheutuvasta maankäyttö-ja rakennuslain rakentamisrajoituksesta. Tämän poikkeusluvan antamiseen Rovaniemen ympäristölautakunalla ei ollut oikeuden mukaan toimivaltaa. Siksi luukkuaseman rakennuslupa kumottiin.

Kemijoki Oy pääosin tyytyväinen

Sierilän voimalahanketta vetävä Kemijoki Oy:n projektijohtaja Timo Torvinen on tiedotteessa pääosin tyytyväinen hallinto-oikeuden ratkaisuun.

– Olemme tyytyväisiä, että hallinto-oikeus vahvisti päätöksellään koneaseman rakennusluvan. Valitettavaa on, että luukkuaseman yhteyteen tulevan teknisen tilan lupa-asia palautettiin rakennuslupaviranomaiselle uudelleen käsiteltäväksi toimivaltaan liittyvän tulkinnan takia. Jatkamme edelleen hankkeen valmistelua, jonka tavoitteena on luoda edellytykset investointipäätöksen arvioinnille, toteaa Kemijoki Oy:n tiedotteessa Sierilän voimalan projektijohtaja Timo Torvinen.

Kemijoki Oy tiedotti muutama päivä sitten yllättäen hakevansa kolmen vuoden enimmäislykkäystä Sierilän voimalaitoksen rakentamisen aloittamiseen. Yhtiön KHO:lta saaman vesitalousluvan mukaan rakentaminen piti aloittaa neljän vuoden kuluessa luvan saamisesta. Määräaika täyttyy ensi toukokuussa.

Yhtiön mukaan viivästyksen syynä ovat muihin lupiin liittyvät valitusprosessit.

Kemijoki Oy:n mukaan Sierilän voimala tuottaisi 22 000 omakotitalon sähköt ja olisi tärkeä osa Suomen sähköistämistä.

Luonnonsuojeluliiton mukaan Sierilää ei pitäisi rakentaa

Luonnonsuojeluliitto vastustaa rakentamista, koska Sierilän voimalaitos tuhoaa Kemijoessa altaineen kymmenien kilometrien matkalla luontokadon uhkaamia luontoarvoja ja heikentää entisestään voimalaitossäännöstelyn pilaaman Kemijoen tilaa.

– Piirijärjestöllämme ja Rovaniemen yhdistyksellä on ollut perusteltu syy puuttua rakennusluvan ja poikkeamisluvan myöntämiseen ja niiden tekemät valitukset hyväksyttiinkin osittain, toteaa tiedotteessa luonnonsuojeluliiton ympäristöjuristi Matti Kattainen.

Kattaiseen mukaan hallintovalitusasiassa käsiteltiin nyt vain Rovaniemen kaupungin myöntämiä rakennuslupia kahdelle laajaan hankekokonaisuuteen kuuluvalle rakennukselle.

Luonnonsuojeluliiton juristin tiedotteessa kysytään, aikooko Rovaniemen kaupunki jatkovalmistelussa sivuuttaa patoturvallisuuslain sekä maankäyttö- ja rakennuslain vaatimukset.

– Ennen rakennusten pystyttämistä tehdään mittavia ruoppauksia, maanläjityksiä ja louhintoja sekä rakennetaan väliaikaisia työpatoja. Odotamme Rovaniemen kaupungin vaalivan luontoarvoja ja kohtelevan maanomistajia ranta-alueella tasapuolisesti, toteaa tiedotteessa luonnonsuojeluliiton ympäristöjuristi Matti Kattainen.

.
.