Hyppää sisältöön

Hallinto-oikeus kumosi Kaavin kunnan työntekijän irtisanomisen laittomana – kunnanhallitus salasi asian käsittelyn

Kyse oli sosiaalityöntekijä-lastenvalvojan irtisanomisesta. Syynä oli muun muassa alisuoriutuminen työssä. Hallinto-oikeus totesi, ettei irtisanomiselle ollut perusteita. Ennen irtisanomista työntekijä oli tehnyt työnkuormitusilmoituksen aluehallintovirastoon. Kunta ei valita asiasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeuden mukaan Kaavin kunnan perusteet työntekijän irtisanomiseen eivät olleet riittäviä. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Itä-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut lainvastaisena Kaavin kunnanhallituksen päätöksen, jolla kunnanhallitus irtisanoi kunnan sosiaalityöntekijä-lastenvalvojan.

Irtisanominen tapahtui vuoden 2020 tammikuussa. Ennen sitä työntekijä oli saanut kirjallisen varoituksen työssä alisuoriutumisesta, lasten asiakaskirjausten ristiriitaisuudesta, virka-aseman väärinkäytöstä ja epäasiallisesta käytöksestä työkavereita kohtaan.

Hallinto-oikeus toteaa maaliskuussa 2021 antamassaan ratkaisussa, että irtisanomisperusteena on vedottu tekoihin, joiden osalta työntekijän ei ole osoitettu laiminlyöneen tai rikkoneen virkavelvollisuuksiaan tai jotka ovat olleet yksittäisinä tekoina niin vähäisiä, että ne eivät ole asiallinen ja painava syy virkasuhteen irtisanomiselle.

Osaan työnantajan väitteistä ei löytynyt luotettavaa selvitystä tai ne jäivät muuten epäselviksi.

Työntekijän saaman varoituksen mukaan alisuoriutumista työssä olivat rästissä olevat asiakaskirjaukset, asiakassuunnitelmien päivittämättä jättäminen sekä lastenvalvoja-asioissa pitkät käsittelyajat.

Työntekijä vetosi siihen, että hänen työaikansa ei riittänyt kirjausten tekemiseen ja lastenvalvojan asioiden käsittelyajat johtuivat työmäärästä ja kunnan resurssoinnista.

Työntekijä vetosi liikaan työmäärään ja ilmoitti siitä aluehallintovirastoon

Työntekijä oli tehnyt Kaavin kunnan työsuojeluun työnkuormitusilmoituksen elokuussa 2019 sekä kolme ilmoitusta epäasiallisesta kohtelusta. Työntekijän mukaan työtä oli liikaa yhdelle sosiaalityöntekijälle. Ilmoituksen mukaan kuormitusta aiheuttivat muun muassa työturvallisuutta vaarantavat työtilat sekä puutteellinen johtaminen.

Kuukautta myöhemmin työntekijä kutsuttiin kuulemistilaisuuteen, jossa häntä syytettiin työnantajan määräysten noudattamatta jättämisestä, puuttuvista ja ristiriitaisista lastensuojelun asiakaskirjauksista, yhdessä sovittujen käytäntöjen noudattamatta jättämisestä sekä epäasiallisesta käytöksestä työkavereita kohtaan.

Työnantajan mukaan määräysten vastaisessa toiminnassa kyse oli oman auton käytöstä yhteen työpalaverimatkaan Polvijärvelle, jonne työntekijä oli ottanut mukaansa päivystyspuhelimen, mitä työnantaja piti annettujen ohjeiden vastaisena. Puuttuvissa lastensuojelun asiakaskirjauksissa oli kyse kahdesta lapsesta. Työnantajan mukaan työntekijä oli myös vaikeuttanut huostaanottovalmisteluita.

Varoitus oli hallinto-oikeuden mukaan perusteltu

Hallinto-oikeuden mukaan työntekijälle oli voitu antaa varoitus, koska hän oli esiintynyt huostaan otetun lapsen koulupalavereissa lapsen huoltajana. Asiakassuunnitelmien ja kirjausten tekemisestä ajallaan annetusta varoituksesta hallinto-oikeus toteaa, että edellytykset virkasuhteen irtisanomiselle olivat olemassa.

Hallinto-oikeus kuitenkin toteaa, ettei työnantaja esittänyt luotettavaa selvitystä väitteelleen lastensuojelun asiakaskirjausten ristiriitaisuudesta. Kyse oli myös hallinto-oikeuden mukaan niin vähäisestä asiasta, että sitä ei ole voitu käyttää irtisanomisen perusteena.

Yhdessä sovituista käytännöistä hallinto-oikeus totesi päätöksessään, että ei ole osoitettu, että työntekijää olisi ohjeistettu oikeasta menettelystä.

Epäasiallisesta käytöksestä annetulle varoitukselle ei ollut hallinto-oikeuden mukaan perustetta, koska jäi epäselväksi, ketä kohtaan ja missä tilanteessa työntekijän on katsottu käyttäytyneen epäasiallisesti ja miten hänen on edellytetty parantavan käytöstään.

Hallinto-oikeus totesi selvityksensä perusteella, että työntekijän ei ole osoitettu jatkaneen virkasuhteestaan johtuvien velvollisuuksien laiminlyömistä varoituksen jälkeen.

Hän oli ehtinyt olla töissä varoituksen saamisen jälkeen kuukauden ajan, minkä jälkeen hän jäi virkavapaalle ja irtisanomismenettely alkoi. Hallinto-oikeuden mukaan hänellä ei ollut todellista tilaisuutta muuttaa toimintatapojaan ennen irtisanomista.

Kunnanhallitus salasi asian käsittelyn

Kaavin kunnanhallitus salasi hallinto-oikeuden antaman päätöksen käsittelyn. Asiaa oli käsitelty kunnanhallituksessa 6. huhtikuuta sekä 19. huhtikuuta salaisena asiana. Yle sai päätöksen ensin hallinto-oikeudesta. Tämän artikkelin alkuperäisen julkaisun jälkeen Kaavin kunta vastasi Ylen tekemään tietopyyntöön ja antoi tiedon kunnanhallituksen tekemästä päätöksestä.

Pöytäkirjasta käy ilmi, että kunnanhallitus ei hae asiassa valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Perusteluna on kunnan hankkima asiantuntijatahon näkemys.

Artikkelia muokattu 19.5. klo 11.10: Lisätty tiedot Kaavin kunnasta tietopyynnöllä saadusta pöytäkirjasta ja asian käsittelyn salaamisesta.