1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. tuulienergia

Mihin Rovaniemellä voisi tulevaisuudessa tulla tuulivoimaa? Katso selvityksen tulokset tästä

Tuulivoimaselvitys tilattiin Rovaniemellä päätöksenteon tueksi, ja jotta kaupungissa voitaisiin tehdä linjaus tuulivoimasta. Esiin nostetut alueet ovat paikkoja, joissa tuulivoimayhtiöillä olisi kannattavaa harkita rakennushankkeita

Lapin kunnista Simossa on paljon tuulivoimaloita. Kuva: Antti Ullakko / Yle

Rovaniemellä on valmistunut selvitys siitä, mihin kaupungin alueella voitaisiin mahdollisesti rakentaa tulevaisuudessa tuulivoimaa. Selvityksessä nostettiin esille kuusi aluetta niin sanottuina ykkösluokan kohteina.

Kaikki kuusi kohdetta sijaitsevat Rovaniemen pohjoisosissa, osa lähellä Ounasjokivartta. Ne ovat 1. Umpranti, 2. Korintevaarat, 3. Liivaselkä-Pärivaara, 4. Kuoringit, 5. Vuoskujärvi sekä 6. Ruuhiselkä. Alueet ovat etäällä taajamista.

Ykkösluokan alueen kriteereitä ovat, että alue sijaitsee lähellä voimajohtoja, siellä ei ole merkittävästi asutusta, alue on etäällä matkailukohteista, tuulivoimarakentamisen maisemavaikutusten ei arvioida olevan merkittäviä, ja läheisyydessä olevien arvokkaiden luontokohteiden määrä on kohtuullinen.

Ykkösluokan alueista neljä sijaitsee sähkönsiirron kannalta erittäin otollisella paikalla, sillä voimalinja kulkee niiden läpi, tai vain kilometrin päässä alueesta. Maa-alueet ovat joko valtion tai yksityisen omistuksessa.

Lisäksi 25 kakkosluokan paikkaa

Lisäksi selvityksessä on nostettu esille 25 tuulivoiman kannalta potentiaallista aluetta, jotka ovat niin sanotusti kakkosluokkaa. Näitä on ympäri Rovaniemeä, ja niissä on enemmän tuulivoimarakentamista rajoittavia tekijöitä, kuten alueen kuuluminen Natura-suojeluun.

Kakkosluokan alueen kriteereinä on, että luonnonympäristöön kohdistuvia vaikutuksia ei arvioida erittäin merkittäviksi, alueet sijaitsevat kohtuullisella etäisyydellä voimajohdoista, ja alueiden maisemavaikutusten ei odoteta olevan erittäin merkittäviä.

Selvityksen mukaan tähän luokkaan on myös laitettu muut paikkatietoanalyysin tuloksena löydetyt valkoiset ”kyllä” -alueet, joille on mahdollista toteuttaa kohtuullisen kokoinen tuulivoimapuisto, ja joilla ei ole rajoitteita muiden elinkeinojen tai puolustusvoimien toiminnan näkökulmasta.

Sweco Infra ja Rail Oy selvittivät Rovaniemen alueelta tuuliolosuhteiden ja voimajohtolinjojen kannalta otolliset alueet tuulivoiman rakentamiselle. Lisäksi kartoitettiin tuulivoiman ja muun maankäytön yhteensovittamista. Katso koko selvitys tästä linkistä.

Rovaniemellä ei vielä tuulivoimaa

Nyt valmistunut selvitys on tehty päätöksenteon tueksi, ja jotta kaupungissa voitaisiin tehdä linjaus tuulivoimarakentamisesta. Kaupunki sai selvityksen teettämiseen rahaa ympäristöministeriöltä. Tavoitteena on edistää tuulivoimapuistojen tuloa Rovaniemelle, jossa ei ole vielä lainkaan tuulivoimaloita.

Esiin nostetut alueet ovat siis paikkoja, joissa tuulivoimayhtiöillä olisi kannattavaa harkita rakennushankkeita. Kunkin alueen osalta on selvitykseen kirjattu reunaehtoja, joita on pohdittava, jos alue lähtee suunnitteluun.

Selvityksessä on huomioitu muun muassa etäisyys asutuksesta ja matkailukohteista, sekä laajemmin tuulivoimaloiden vaikutus maisemaan. Lisäksi huomioitiin muita elinkeinoja ja puolustusvoimien toiminta.

– Selvityksessä on kartoitettu tuulivoimatuotannon ja muiden maankäyttömuotojen yhteensovittamisen näkökulmasta potentiaaliset tuulivoima-alueet, Rovaniemen kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi sanoo.

Tulevaisuus riippuu tuulivoimayhtiöistä

Nyt valmistunutta selvitystä aiotaan käyttää tuulivoimatuotannon ohjaamisessa Rovaniemellä. Pyhäjärvi selventää vielä, että tämän selvityksen pohjalta ei myönnetä rakennuslupia voimaloille.

Tulevaisuuden tuulivoimapuistojen toteutuminen riippuu paljolti tuulivoimayhtiöistä, niiden kiinnostuksesta ja resursseista tuulivoimarakentamiseen.

– Keskeisenä osatekijänä on investointien kannattavuus. Myös voimansiirtoverkon laajennukset ja mahdolliset ympäristövaikutusten arviontimenettelyt vaikuttavat tuulivoimahankkeiden toteutukseen, hän sanoo.