Koulupsykologien asiakasmäärät ja käyntimäärät kasvoivat viime lukukautena Vaasassa

Haasteen koko lukuvuodelle 2020-2021 toi koronaepidemia ja sen seuraukset koulutyöskentelyn arkeen.

Etäopetusjaksot aiheuttivat haasteita perheissä muun muassa lasten ja nuorten päivärytmin, unirytmin ja pelaamisen rajoittamisen kanssa. Kuva: Niko Mannonen / Yle

Koulupsykologitilanne Vaasan suomenkielisessä perusopetuksessa parantui viime lukuvuotena, mutta ei kuitenkaan aivan toivotulle tasolle.

Koulupsykologin 6,5 virasta oli täytettynä lähes kokolukuvuoden 2020-2021 ajan kuusi. Koulupsykologeista on pulaa ympäri Suomen.

Vajetta paikattiin ostopalveluina. Sekä asiakasmäärä että käyntimäärä kasvoivat kuitenkin lukuvuonna 2020-2021 verrattuna edelliseen lukuvuoteen. Lukuvuonna 2020-2021 koulupsykologien asiakkaina oli vajaa 600 oppilasta. Käyntejä kirjattiin vajaa 3000.

Asiakkaiden kolme suurinta yhteydenoton syytä viime lukukaudella olivat oppiminen, tunne-elämä ja käyttäytyminen. 38 %:lla tulosyynä olivat oppimiseen liittyvät pulmat, joita ovat olleet esimerkiksi oppimisvaikeudet tai alisuoriutuminen.

32 % oppilaista tulosyynä olivat tunne-elämään liittyvät asiat, kuten mielialaoireet, jännitys, stressi, uupumus tai kriisit. Käyttäytymiseen liittyvistä syistä palveluiden piiriin ohjautui 24 % asiakkaista.

Kuraattorikäynnit kasvoivat

Myös kuraattorikäynnit kasvoivat. Asiakkaita koulukuraattoreilla viime lukukaudella oli 1058, kun vastaava luku oli lukuvuonna 2019-2020 oli 951 oppilasta.

Kuraattorille ohjautumisen taustalla oli usein kaverisuhderistiriitoja, tunne-elämän haasteita, koulumotivaation laskua, poissaoloja koulusta, perhesuhteissatapahtuneita muutoksia ja koulukiusaamista.

Haasteen koko lukuvuodelle 2020-2021 toi koronaepidemia ja sen seuraukset koulutyöskentelyn arkeen.

Yläkoulut olivat lukuvuoden aikana useampaan otteeseen etäopiskelussa, pahimmillaan jopa neljä jaksoa. Etäopetusjaksot aiheuttivat haasteita perheissä muun muassa lasten ja nuorten päivärytmin, unirytmin ja pelaamisen rajoittamisen kanssa.

Osa yläkoulun oppilaista koki etäopetusjaksot ”lomana”, mikä aiheutti paljon tekemättömiä tehtäviä ja rästejä kirittäväksi, kun palattiin takaisin lähiopetukseen.

Lukuvuonna 2020-2021 Vaasan suomenkielisessä perusopetuksessa työskenteli yhdeksän vakituista koulukuraattoria sekä yksi määräaikainen koulukuraattori. Kuraattoreista viisi teki lyhennettyä työaikaa.

Oppilasmäärä kuraattoreilla vaihteli 380-700 oppilaan välillä. Vaasassa kuraattoreiden oppilasmäärä on kohtalainen, kun verrataan kuraattoreiden oppilasmäärää koko Suomessa.

Tiedot käyvät ilmi Vaasan kaupungin koulupsykologien toimintakertomuksesta vuodelta 2020-2021.