Hyppää sisältöön

Lähdevesijätti Finn Spring tuomittiin hovissa 290 000 euron korvauksiin sekä sakkoihin ympäristön turmelemisesta

Hovioikeus katsoi, että lähdevesivalmistaja ja myös patukkatehdas Leader Snack olivat pilanneet ympäristöä johtamalla puutteellisesti käsiteltyjä jätevesiä luontoon vuosien ajan.

Syytteen mukaan Finn Springin ja uimahalliyhtiö Lylyn Pisaran jätevedet on johdettu sakokaivojärjestelmään, jonka kapasiteetti ja puhdistusteho ovat lleet täysin riittämättömät. Ylivuotovedet taas on johdettu avo-ojaan, mistä ne ovat kulkeutuneet eteenpäin. Kuva: Ville Viitamäki / Yle

Vaasan hovioikeus on tuominnut kaksi keskipohjalaista elintarvikeyritystä ympäristön turmelemisesta merkittäviin korvauksiin sekä yhteisösakkoihin. Hovioikeus päätyi täysin vastakkaiselle kannalle käräjäoikeuden kanssa, joka siis vapautti yritykset kaikista syytteistä noin vuosi sitten.

Oikeus katsoo, että yritykset olivat vuosien ajan johtaneet jätevesiä luontoon ilman riittävää käsittelyä ja ympäristölupaa sekä myös ympäristölupaehtojen vastaisesti, mikä on aiheuttanut ympäristön pilaantumista. Oikeuden mielestä toiminnanharjoittajan vastuulla on ymmärtää yritystoimintansa seuraukset, vaikka viranomainen ei valvoisikaan.

Toholammilla ja Lestijärvellä tehtaita pitävä lähdevesivalmistaja Finn Spring tuomittiin maksamaan 40 000 euroa yhteisösakkoa ja menettämään valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä 250 000 euroa. Syytteet koskivat yhtiön molempia tehtaita.

Toholammilla sijaitseva patukkatehdas Leader Snackin hovioikeus tuomitsi 15 000 euron yhteisösakkoon sekä menettämään valtiolle rikoshyötynä 50 000 euroa.

Käräjäoikeus hylkäsi vuosi sitten kaikki syytteet, mutta syyttäjä ja ely-keskus veivät asian hoviin.

Myös yritysten johtajille tuomiot

Finn Springin toimitusjohtaja sekä hallintojohtaja tuomittiin molemmat ympäristön turmelemisesta päiväsakkoihin. Toimitusjohtaja sai 60 päiväsakkoa eli yhteissummaltaan 8 100 euroa. Hallintojohtaja taas 40 päiväsakkoa, jonka yhteissumma oli 4 880 euroa.

Myös patukkatehdas Leader Snackin entinen toimitusjohtaja tuomittiin 40 päiväsakkoon yhteissummaltaan 2 280 euroa ympäristön turmelemisesta.

Hovioikeuden mukaan yhtiöiden johtajat olivat laiminlyönneet velvollisuutensa jätevesien käsittelyssä ja mahdollisiin ongelmiin varautumisessa sekä myös velvollisuutensa olla selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista.

Hovioikeus katsoi päätöksessään, että useana vuonna todetulla jätevesisienikasvustolla Lestijärvellä ja Toholammin Härkänevan tehtaalla on yhteys Finn Springin ja Leader Snackin jätevesien purkuputkiin.

Näin siis tehtaiden vesistöön päästämää sokerivesikuormitusta on pidettävä sienikasvuston pääasiallisena aiheuttajana. Jätevesien päästäminen vesistöön on aiheuttanut ympäristön pilaantumista.

Hovioikeuden mukaan Finn Springin menettely tapauksessa on myös kokonaisuutena arvioiden ollut törkeän huolimatonta. Yhtiölle oli määrätty tarkkailuvelvoite sokeria sisältäneille jätevesille, joissa on paikoin korkeita määriä happea kuluttavaa ainesta (BOD7).

Yhtiön jätevesien BOD7-arvo on kuitenkin toistuvasti ja moninkertaisesti ylittänyt lupahakemusten arvot vuosina 2005–2019. Yhtiössä ei selvistysten perusteella ole juurikaan suunniteltu jätevesien käsittelyä, eikä mielletty täysin sitä, millainen ympäristöriski sokeriveden päästämisestä luontoon aiheutuu.

Käräjäoikeudessa syytettyinä olivat vesijätti Finn Spring ja sen uimahalli Lylyn Pisara, patukkatehdas Leader Snack sekä jo konkurssiin menneen juomavalmistaja Bullberryn edustajat.

Hovissa siis tuomion saivat Finn Spring sekä Leader Snack. Hovi katsoi lisäksi, että valtion velvollisuus korvata Toholammilla sijaitsevan uimahalli Lylyn Pisaran oikeudenkäyntikulut käräjäoikeudesta alennetaan 20 000 euroon. Myöskään juomavalmistaja Bullberry ei saanut tuomiota.

Syyttäjä vaati hovissa Finn Springille 50 000 euron yhteisösakkoa ja 600 000 euron korvauksia rikoksen tuottamasta taloudellisesta hyödystä. Finn Springin syytteet koskivat sekä Toholammin että Lestijärven tehtaita.

Toholammin Härkänevalla Finn Springin kanssa samassa pihapiirissä sijaitsevan patukkatehdas Leader Snackin osalta syyttäjän vaatimukset olivat 20 000 euron yhteisösakko ja 190 000 euron korvaus rikoksen tuottamasta hyödystä.

Syyttäjä haki siis huomattavasti suurempia korvauksia kuin mihin hovioikeus lopulta päätyi.

Hovioikeus: Sokeriliemi aiheutti sienikasvustoa ja pilasi ympäristöä

Käräjäoikeus katsoi päätöksessään, etteivät yritykset olleet syyllistyneet tahalliseen rikokseen tai törkeään huolimattomuuteen. Hovioikeus otti yritysten toimintaan täysin vastakkaisen kannan.

Pääosin käräjille riidatonta käsittelyssä oli se, että laitoksista on päätynyt ojiin ja vesistöihin jätevesiä, joiden happea kuluttavan aineksen pitoisuus on ollut korkea lähinnä sokerin takia. Näistä vesistä on voinut aiheutua haittaa ympäristölle, käräjäoikeus linjasi.

Hovioikeus sen sijaan katsoi, että jätevesien päästäminen vesistöön on aiheuttanut ympäristön pilaantumista.

Mikä on ympäristöviranomaisen vastuu?

Käräjäoikeuden lähes tasan vuosi sitten antama päätös ei ollut yksimielinen. Yksi jäsenistä jätti eriävän mielipiteen, sillä hän näki yritysten toiminnassa monelta osin törkeää huolimattomuutta.

Hänen mukaansa toiminnanharjoittajan selvilläolovastuu ei katoa silloinkaan, kun ympäristöviranomainen ei puutu toimintaan. Luvatta toimimisesta ei myöskään tule laillista vaikka ympäristöviranomainen ei puutu asiaan.

Viranomaisten roolin merkitys liittyy hänen mukaansa ensi sijassa teon törkeyden arviointiin, ei syyllisyyskysymykseen.

Osalla tehtaista ei ollut tapahtuma-aikana ympäristölupaa, sillä sen tarve on ollut viranomaisillekin epäselvä.

Käräjäoikeudessa kiinnitettiinkin huomiota kuntaan ja muihin ympäristöviranomaisiin: Toholammin lupaviranomainen on oikeuden mukaan laiminlyönnillään vaikuttanut lainvastaisen tilan syntymiseen.

Toholammin tehtaalle Finn Spring haki lupaa vuonna 2004, mutta asiaan ei koskaan saatu ratkaisua. Ympäristökeskus siirsi asian kunnalle, mutta siellä oli käsitys, että jätevesien lupa-asiat kuuluvat aina valtion viranomaiselle.

Bullberryn tapauksessa taas ympäristöviranomaisella ei ole ollut tarkkaa tietoa jätevesien laadusta, vaan asioiden on oletettu olleen kunnossa. Yritystä ei ole neuvottu hakemaan ympäristölupaa eikä jätevesien käsittelyssä ole havaittu puutteita.

Lue lisää:

4.2.2022 kello 17:08 juttua täsmennetty: Päiväsakkohin tuomittiin patukkatehdas Leader Snackiltä yhtiön entinen toimitusjohtaja, ei toimitusjohtaja.

.
.