Hyppää sisältöön

Vaasan hallinto-oikeus: Lauhanvuoren susilupa oli laiton

Suomen Riistakeskus myönsi luvan loppuvuodesta, hallinto-oikeus perui sen tammikuussa. Lopullisessa päätöksessä hallinto-oikeus ei pidä perusteita riittävinä.

Lauhan lupa peruttiin, ennen kuin metsästys ehti alkaa. Kuva: blickwinkel/All Over Press

Vaa­san hal­lin­to-oi­keus on todennut Lauhanvuoren susi­lau­man pyyn­tiin myön­ne­tyn kan­nan­hoi­dol­li­sen poik­keus­lu­pa­pää­tök­sen lain­vas­tai­sek­si. Suomen riistakeskus myönsi 29.12.2021 niin sanotun kannanhoidollisen poikkeusluvan viiden suden pyytämiseksi ajalla 1.2.-15.2.2022 Kauhajoen ja Karvian alueella.

Vaasan hallinto-oikeus kielsi välipäätöksellään 28.1.2022 päätöksen täytäntöönpanon.

Hallinto-oikeuden mukaan Suomen riistakeskuksen päätöksestä ei käynyt täsmällisesti ilmi, mihin luontodirektiivin mukaiseen hyväksyttävään päämäärään myönnetyllä poikkeamisella oli pyritty.

Poikkeuslupapäätöksessä oli viitattu kansallisessa susikannan hoitosuunnitelmassa sekä maa- ja metsätalousministeriön asetusmuistiossa esille tuotuihin sosioekonomisten konfliktien vähentämiseen, suden hyväksyttävyyden edistämiseen ja susien laittoman tappamisen ehkäisyyn. Hallinto-oikeus ei pitänyt näitä perusteluja riittävinä poikkeusluvan myöntämiselle.

Vaasan hallinto-oikeuden tänään antaman päätöksen mukaan Suomen riistakeskus ei ollut kyennyt osoittamaan täsmällisten tieteellisten tietojen perusteella, että poikkeusluvalla tavoiteltua päämäärää hakemuksen kohteena olevalla alueella kyetään saavuttamaan.

Poikkeuslupaa ei näin ollen olisi voitu myöntää ja hakemus olisi tullut hylätä.

Aiheesta aiemmin: Susien metsästykseen haetaan uutta lupaa – nyt perusteena on metsäpeuran suojelu Lauhanvuorella