Savonrantalaiset: Kuntaliitos muutti vain vähän, mutta huonompaan suuntaan

Lääkäripalvelut ovat heikentyneet kuntaliitoksen jälkeen, arvioivat lähes kaksisataa kuntaliitoksesta tehtyyn mielipidekyselyn vastannutta.

Savonrannan aluejohtokunta järjesti savonrantalaisille mielipidekyselyn kuntaliitoksen onnistumisesta Savonlinnan kanssa. Suurimmaksi osaksi savonrantalaiset ovat kyselyn perusteella sitä mieltä, että palvelut ovat pysyneet ennallaan. Kuitenkin esimerkiksi kuntalaisten edustus päätöksenteossa sekä lääkäripalvelut koettiin huonommiksi kuin aiemmin.

Hallintopalveluille runtua

Kyselyyn vastanneista 239 savonrantalaisesta lähes puolet, 119 on sitä mieltä, että Savonrannan alueen kuntalaisten edustustus päätöksenteossa on huonontunut vähän tai huonontunut selvästi. Hieman pienempi joukko arvioi palveluiden pysyneen ennallaan. Avointen vastausten perusteella hallintopalveluissa savonrantalaisia huolestuttikin muun muassa tasa-arvoisuus kaupunkikeskustan kanssa ja yhteispalvelupisteen säilyminen Savonrannalla. Myös asioiden nopeampaa käsittelyä toivottiin.

Samaan tapaan vajaa puolet kyselyyn vastanneista koki elinkeinojen kehittämisen huonontuneen vähän tai selvästi. Hieman pienempi joukko koki elinkeinojen kehittämisen pysyneen samana.

Savonrantalaiset kiinnittivät huomiota myös työllisyyden hoitoon. 94 vastaajaa koki työllisyyden hoidon huonontuneen kuntaliitoksen seurauksena.

Lääkäripalvelut huonontuneet selvästi

Selvästi suurin osa mielipidekyselyyn vastanneista, 149 vastaajaa, oli sitä mieltä, että lääkäripalvelut ovat huonontuneet selvästi Savonrannalla sen jälkeen kun se liittyi Savonlinnaan. Lisäksi 47 vastaajan mielestä lääkäripalvelut ovat huonontuneet vähän. Vain 24 vastaajan mielestä palvelut ovat pysyneet ennallaan. Varsinkin lääkäriin jonotusaika koetaan liian pitkäksi ja lääkärin läsnäoloon Savonrannalla kaivataan säännöllisyyttä.

Muut sosiaali- ja terveyspalvelut ovat pysyneet vastaajien mielestä ennallaan.

Kuntaliitoksen kannatus jakaantuu puoliksi

Kuntaliitosta kannattavien määrä ei ole juurikaan muuttunut kyselyn perusteella yhdistymisen jälkeen. Ennen yhdistymistä kuntaliitosta kannatti 102 henkilöä ja kyselyn jälkeen 105.

Kyselyyn vastanneet eivät myöskään kokeneet kuntalaisidentiteettinsä muuttuneen.

Kyselyn on tehnyt Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelijat. Vastanneista puolet olivat työelämässä ja puolet eivät ole. Suurin osa vastanneista oli kaksihenkisestä perheestä.