Lapissa kartoitetaan soranottopaikkoja ja pohjavesiä

Lapissa aletaan kartoittaa maa-ainesten ottoon sopivia ja pohjavesien kannalta turvallisia alueita. Geologian tutkimuskeskuksen, Lapin liiton ja ELY-keskuksen yhteishankkeen tavoitteena on laatia yleissuunnitelma, jonka tuloksia voidaan hyödyntää maa-aineisten ottoon liittyvissä lupamenettelyissä.

pohjavesi

Suunnitelman avulla halutaan turvata paitsi laadukkaiden kiviainesten, myös hyvän pohjaveden saanti tulevaisuudessa.

Ensimmäisessä vaiheessa hanke toteutetaan Meri-Lapin kunnissa ja Rovaniemellä. 600 000 euroa maksavaan selvitystyöhön haetaan EU-rahaa. Kuntarahoituksen osuus on 15 prosenttia.

Selvitystyön alkajaisiksi tehdään kyselytutkimus alueen kunnille, tiepiirille, ratahallintokeskukselle, betoniaineksen jalostajille, suurimmille maa-aineksenottajille sekä niille teollisuuden aloille, joissa kiviaineista kuluu. Kyselyllä selvitetään maa- ja kiviaineksen kulutusennuste ja jakaantuminen vuoteen 2030 asti.

Projektilla halutaan edistää EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin toteutumista ja kartoittaa pohjavesien suojeluun liittyvien lisähankkeiden tarpeet.

Lähteet: Yle Perämeri