"Saamelaiskäräjien ja valtion parannettava yhteydenpitoaan"

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Jaakko Jonkka kehottaa valtion viranomaisia ja saamelaiskäräjiä luomaan selkeät menettelytavat yhteydenpitoonsa.

Näin turvattaisiin se, että käräjien neuvotteluissa ja kuulemisissa esittämät seikat voitaisiin ottaa huomioon päätösten valmistelussa.

Jonkan esitys liittyy saamelaiskäräjien kantelusta annettuun päätökseen.

Käräjät halusi oikeusasiamiehen selvittävän, toimiko maa- ja metsätalousministeriö lainmukaisesti, kun se ei ollut neuvotellut käräjien kanssa eräistä poronhoitoon kohdistuvista muutoksista.

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan mitään suoranaisesti lainvastaista ministeriö ei ole tehnyt, mutta neuvottelumenettelyä olisi syytä selkeyttää.

Eduskunnan päätöksen mukaan saamelaiskulttuurin erityispiirteet on pyrittävä ottamaan huomioon myös poronhoitoa koskevan lainsäädännön ja alemman asteisten säännösten valmistelussa.