Uusi järjestelmä parantaa ympäristötiedon hallintaa

Ympäristötiedon hallinta parantui, kun ympäristöhallinto sai käyttöönsä uuden tietojärjestelmäkokonaisuuden, joka on nimetty Hertaksi. Herttaan on koottu ympäristön kuormituksen ja valvonnan, vesivarojen ja ympäristön seurannan, luonnonsuojelun sekä alueiden käytön suunnittelun ja ohjauksen perustietojärjestelmät.

Hertta on kaikkien alan työntekijöiden käytössä, ja se on korvannut vanhan ympäristötietojärjestelmän YTJ:n.

Ympäristöhallinnon tietojärjestelmiin tallennettuja tietoja voi tilata myös omaan käyttöön. Tietojärjestelmien ja aineistojen kuvaukset sekä tietojen tilaus, myynti ja käyttöoikeudet on esitelty Internetissä osoitteessa www.ymparisto.fi (siirryt toiseen palveluun)

Ympäristön seuranta tarkoittaa tietojen keräämistä maasta, vedestä, ilmasta, luonnonvaroista, kasveista ja eläimistä sekä rakennetusta ympäristöstä. Seurantatietoa kerätään pitkään samoja havaintopaikkoja ja menetelmiä käyttäen.

Suomessa seurantatiedon kerääminen on aloitettu varhain. Vesistöjen vedenkorkeuksia ja vesimääriä on seurattu 1800-luvun puolesta välistä, ensimmäinen valtakunnallinen metsävarojen inventointi tehtiin 1920-luvulla ja valtakunnalliset veden laadun seurannat aloitettiin 1960-luvulla.

Ympäristötilinpito kuvaa ympäristön ja kansantalouden välistä vuorovaikutusta

Kansainväliset tilasto-organisaatiot kehittävät aktiivisesti ympäristötilinpitojärjestelmiä. YK:n ympäristötilinpitokäsikirja SEEA on ympäristö- ja taloustietoja yhdistävien tilastojärjestelmien sateenvarjo. SEEA:n uudistetun käsikirjan on määrä ilmestyä tämän vuoden aikana.

EU:n oma tilastotoimisto Eurostat kehittää omaa ”vihreää tilinpitoaan” pääasiassa hollantilaisen kuormitustilinpidon (NAMEA) ja ympäristönsuojelumenojen tilinpidon (EPEA) pohjalta.

Kuormitustilinpito liittää kansantalouden tilinpidon rahamääräisissä suureissa ilmaistaviin tarjonta- ja käyttötauluihin fyysisissä mittayksiköissä ilmaistun ympäristön kuormituksen ja luonnonvarojen käytön. Kuormitus ilmaistaan ympäristöteemakohtaisina indekseinä, joiden painot perustuvat kemiallisiin tai fyysisiin ominaisuuksiin.

Ympäristönsuojelumenojen tilinpito tarkastelee ympäristönsuojelun taloutta kansantalouden osana. Tärkeimpiä tämän tilinpidon osia ovat ympäristönsuojelumenot, ympäristöliiketoiminta ja ympäristöverot.

Luonnonvaratilinpidon hankkeista Suomessa on keskeisin ollut Metsätilinpidon käynnistäminen.

Seurantaohjelmat tuottavat runsaasti tietoa ympäristöstä ja suuri tietomäärä on vaikea hallita. Ympäristöindikaattorit on kehitetty nimenomaan helpottamaan tiedon hallintaa ja tiivistämään tiedon sopivaan muotoon. Indikaattoreita tarvitaan erityisesti päättäjille ja kansalaisille suunnatuissa aineistoissa.

Ylen ympäristötietopalvelu