Ympäristökeskus vaatii YVA-täydennyksiä Hailuodon hankkeisiin

Ympäristökeskuksen mukaan ohjelmat vaativat paljon täydentämistä molempien hankkeiden luonto- ja maisemavaikutusten osalta.

ympäristökeskukset
YLE

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus edellyttää Hailuodon kiinteän yhteyden ja tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmien täydentämistä. Ympäristökeskus pitää maisemavaikutusten havainnollistamista olennaisimpana asiana.

Muuttuvien jään- ja aallonmuodostusten arvioinnissa ympäristökeskuksen mukaan tärkeintä on vaikutus luonnon monimuotoisuuteen. Natura-alueella se pitää keskeisimpänä arvioida hankkeen vaikutuksia erikoislajistoon. Perämerellä elää vapaata tilaa vaativia kasvilajeja joiden asemaa voimakkaammat lajit kuten järviruoko saattaa vähentää. Myös linnustolle mahdollisesti aiheutuvat haitat on selvitettävä.