Norpan suojelualueiden kalastusaukot tukitaan

Saimaannorpan keväisellä verkkokalastuskiellolla katetaan koko norpan keskeinen noin 1800 neliökilometrin suuruinen esiintymisalue. Aukot ja sopimusten ulkopuolelle jäävät alueet katetaan asetuksella.

Kotimaa
Saimaannorppa
Norppasuojelu voi aiheuttaa tulonmenetystä ammattikalastajalle.Yle

Maa- ja metsätalousministeriön mukaan yli 90 % alueesta suojellaan sopimuksilla ja loput valtioneuvoston asetuksella. Sopimusaukkojen lisäksi asetus kattaa kokonaan sopimuksen ulkopuolella olevat osakaskunnat.

Viimeksi mainittuja alueita näyttää jäävän muutama prosentti koko alueesta. Asetuksella ei ole vaikutusta sopimusten kattamaan alueeseen.

Oikeuskanslerinvirasto otti kantaa

Oikeuskanslerinviraston 15.3. antamassa lausunnossa ei ole esitetty yksiselitteistä oikeudellista estettä allekirjoittaa sopimuksia, jotka eivät koske osakaskunnan koko aluetta.

Maa- ja metsätalousministeriö on kehottanut Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta ryhtymään toimiin sopimusten aikaansaamiseksi.

Valiokunta painotti sopimusjärjestelmää

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on painottanut sopimusjärjestelmän ensisijaisuutta suojelukeinona. Noin 15 prosentilla alueesta osakaskunta on kokouksessaan päättänyt kieltää kevään verkkokalastuksen, mutta sopimusta ei ole kuitenkaan tehty.

Sopimuksen allekirjoittamisen valtion puolelta on estänyt se, että osakaskunnan päättämä kalastusrajoitus on joltain osin poikennut valtion tarjoamasta kalastusrajoituksesta. Osakaskunta on esimerkiksi jättänyt pienehköjä alueita rajoituksen ulkopuolelle.

Osakaskunnat saavat palkkion

Saimaannorpan keskeisellä esiintymisalueella on viime syksystä lähtien neuvoteltu tiiviisti valtion ja vesialueita hallinnoivien osakaskuntien välillä vapaaehtoisista suojelusopimuksista.

Sopimuksessa osakaskunta sitoutuu palkkiota vastaan kieltämään verkkokalastuksen 15.4.-30.6. Neuvotteluja valtion puolelta hoitavan Etelä-Savon ely-keskuksen mukaan sopimuksia on solmittu jo noin kolmelle neljäsosalle alueen pinta-alasta.

Lähteet: YLE Uutiset