Rovaniemen Sierilän voimalaitokselle lupa

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Kemijoki Oy:lle luvan Sierilän voimalaitoksen rakentamiseen Rovaniemelle. Virasto ei kuitenkaan anna yhtiölle lupaa aloittaa rakentamistöitä, jos ja kun päätöksestä valitetaan. Viimeksi rakentamiseen johtaneen voimalaitosluvan myönsi Pohjois-Suomen vesioikeus Kemijoki Oy:lle Sodankylään Kitisen Kelukoskelle vuonna 1999.

Kotimaa
Kemijoen Tikkasenkari
Kemijoen Tikkasenkari jäisi Sierilän voimalaitoksen altaan alle.Reino Kurkela / Lapin ympäristökeskus

Aluehallintovirasto katsoi, ettei hankkeeseen voida soveltaa vesilain mukaista ehdotonta luvanmyöntämiskieltoa ja myönsi luvan intressivertailun perusteella. Voimalan rahassa arvoitu hyöty on viraston mukaan noin 112 miljoonaa euroa ja vahinkojen määrä noin 8,3 miljoonaa euroa.

Kemijoki Oy haki lupaa aloittaa osan rakentamistöitä heti päätöksen jälkeen, mutta virasto hylkäsi hakemuksen. Sen mukaan töitä ei voi aloittaa, koska alueen ympäristöä ei voida palauttaa entisen veroiseksi, jos lupa evätään tai sen ehtoja muutetaan.

Viraston tiistaina antamasta päätöksestä voi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen. Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä voi edelleen valittaa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Vuotoksen altaan rakentaminen kaatui Korkeimman hallinto-oikeuden kielteisellä päätöksellä vuonna 2002.

Miljoonakorvaukset

Aluehallintovirasto toteaa, että voimala aiheuttaa haittaa maa-alueille, puustolle, rakennuksille, maa- ja porotalouselinkeinojen harjoittamiselle, rakennetuilla rantatiloilla virkistyskäyttöhaittaa voimalaitoksen alavirtaan olevalla jokialueella sekä vesivoiman menetystä. Viraston mukaan Kemijoki Oy:n on maksettava Sierilän voimalaitoksen rakentamisesta ja käytöstä aiheutuvista haitoista korvauksia yhteensä 3,76 miljoonaa euroa. Hankkeesta aiheutuvien kalasto- ja kalastusvahinkojen vähentämiseksi Kemijoki Oy on määrätty maksamaan vuosittain kalatalousmaksua 18 000 euroa. Lisäksi Kemijoki Oy:n on maksettava kalastusoikeuden haltijoille tai omistajille (vesialueen osakaskunnille ja Metsähallitukselle) kertakaikkisia kalataloudellisia korvauksia yhteensä 987 000 euroa.

Virasto katsoi, ettei voimalaitoksen rakentamisesta ja käytöstä aiheudu patoallasalueen rakennetuilla rantatiloilla virkistyskäyttöhaittaa ja poisti katselmuskirjassa esitetyt haittakorvaukset.

Suojeltava perhonen uhattuna

Aluehallintovirasto on määrännyt, että Kemijoki Oy:llä on oltava luonnonsuojelulain mukaisen lainvoimaiset poikkeusluvat veden tai rakenteiden alle jäävien laaksoarhokasvin populaatioiden hävittämiselle sekä erityisesti suojeltavan perhosen, apilakirjokääriäisen säilymiselle tärkeän ja jo rajatun esiintymispaikan hävittämiselle tai heikentämiselle. Apilakirjokääriäisen esiintymispaikka allasalueella on tiettävästi ainoa Suomessa. Poikkeuslupaharkinnasta päättää Lapin Ely-keskus.

Jos lupa oikeuskäsittelyjen jälkeen myönnetään, Sierilän voimalaitos rakennetaan Sieriniemeen Oikaraisen kylän kohdalle Rovaniemeltä noin 20 kilometria itään.

Patoaltaan pituudeksi tulee noin 30 kilometriä ja altaan pinta-ala on yhteensä noin 14 neliökilometriä.

Toimitusmiehet: Ei lupaa

Toimitusinsinööri ja uskotut miehet esittivät katselmuskirjassa keväällä 2008, että voimalaitoksen rakentamislupaa ei pitäisi myöntää. Toimitusmiesten arvion mukaan Sierilän voimalaitoksen rakentamisesta paikkakunnalle jäävä hyöty on vähäinen, mutta hankkeesta aiheutuvat haitat jäävät paikallisten kärsittäviksi.

Ympäristölupaviraston määräämät toimitusmiehet arvioivat, että Sierilän voimalaitoksen rakentamisesta aiheutuu noin 114 – 415 miljoonan euron vahingot, haitat ja edunmenetykset. Toimitusmiehet arvioivat Sierilän voimalaitoksen työllistävän noin 900 henkilötyövuotta.

Lähteet: YLE Lappi