Vapo korvauksiin turvehaitasta

Energiakonserni Vapo on määrätty korvauksiin turvetuotannon vesistöhaitoista Keuruun ja Ähtärin alueilla sijaitsevassa Liesjärvessä. Vapo on velvoitettu selvittämään Majasuon turvetuotantoalueen aiheuttamat vahingot ja laatimaan kunnostus- ja korvaussuunnitelmat. Asian ratkaisi korkein hallinto-oikeus.

Kotimaa
Turvesuo
Yle

KeuruuAiemmassa oikeuskäsittelyssä Vaasan hallinto-oikeudessa oli todettu, että Liesjärven humuspitoisuus on selvästi suurempi järven pohjoispäässä, minne Majasalon turvetuoteantoalueen kuivatusvedet lasketaan. Järven pohjoisosan vesi on yleislaatuluokassa tyydyttävä tai välttävä.

Vaasan hallinto-oikeuden mukaan Majasuon alueen kuivatusvedet ovat olleet Liesjärven rehevöitymisen osasyynä ja kiihdyttäjänä, ja turvetuotanto on heikentänyt järven veden laatua niin paljon, että Vapon on selvitettävä Liesjärven liettymät ja pantava vireille kunnostushakemus.

Oikeus katsoi, että turvetuotanto on huonontanut Liesjärven veden laatua sekä lisänyt kasvillisuutta ja pohjan liettymistä. Tämän vuoksi järven rantakiinteistöjen virkistysarvo on huonontunut, ja rannan omistajille saattaa syntyä korvattavaa vahinkoa.

Oikeuden perusteluna ympäristönsuojelulaki

Vaasan hallinto-oikeus perusteli päätöstään ympäristönsuojelulailla (siirryt toiseen palveluun). Lain mukaan ympäristöluvan mukaisesta toiminnasta ei saa aiheutua yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Vaasan hallinto-oikeus kytkikin selvitysvelvoitteeseen myös kaksi muuta turvetuotantoaluetta, Tupasuon ja Loukkusuon, joiden ympäristölupapäätökset ovat jo lainvoimaisia.

Lisäksi ympäristönsuojelulaki määrää, että ympäristöluvassa tarvittaessa määritellään miten haitat ympäristölle selvitetään ja miten ympäristön pilaantuminen estetään. Laissa todetaan, että päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan.

Vapo valitti korkeimpaan

Vapo valitti Vaasan hovioikeuden päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Yhtiö katsoi, että Majasalon alueen purkuvedet muodostivat valumavesistä niin pienen osan, etteivät ne ole voineet aiheuttaa Liesjärven liettymistä hallinto-oikeuden kuvaamalla tavalla. Vapon mukaan Liesjärveen tulleesta vedestä enimmilläänkin alle prosentti tuli Majasuolta.

Lisäksi Vapon mukaan oikeuden ei olisi pitänyt kytkeä Liesjärven selvityksiin Tupasuota ja Loukkusuota, koska niiden ympäristöluvista ei ollut valitettu.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Vapon valituksen, ja piti voimassa Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen selvityksistä ja mahdollisista korvauksista.

Lähteet: YLE Keski-Suomi / Antti Seppälä