VM: Julkinen talous ajautumassa umpikujaan

Talouskriisi ja heikko työllisyystilanne yhdessä väestön ikääntymisen kanssa ovat syventäneet julkisen talouden kestävyysvajetta. Ilman sopeutustoimia julkinen talous ajautuu kestämättömään tilanteeseen. Mitä pidemmälle korjaustoimet lykätään, sitä vaikeammiksi ongelmat muodostuvat sekä taloudelliselta että sosiaaliselta kannalta.Tämä käy ilmi valtiovarainministeriön tuoreen raportin laskelmista.

talous

Valtiovarainministeriön raportin mukaan kestävyysongelman suuruus on sitä luokkaa, että sen ratkaisemiseksi tarvitaan sekä rakenteellisia toimia että kaikkien menokohtien kriittistä arviointia, menojen supistuksia ja uudelleenkohdennuksia. Raportin mukaan myös verotuksen maltillista kiristämistä tarvitaan.

- Jotta väestön ikääntymisestä ja talouden kasvupotentiaalin vähenemisestä aiheutuvaan kestävyyshaasteeseen voidaan vastata, tulisi julkisessa taloudessa (valtio, kunnat, sosiaaliturvarahastot) päästä ylijäämään, joka vastaa neljää (4) prosenttia bruttokansantuotteesta. Näistä lähtökohdista julkisen velan osuus bruttokansantuotteesta vakiintuisi nykyisellä kokonaisveroasteella 60 prosentin tasolle, kun ikäsidonnaisten julkisten menojen arvioidaan kasvavan kuusi (6) prosenttiyksikköä BKT:sta vastaavalla määrällä parin seuraavan vuosikymmenen kuluessa, raportissa todetaan.

Tämä arvio kestävyyden turvaavasta ylijäämästä on sama kuin aiemmissa vastaavissa selvityksissä. Sen sijaan julkisen talouden lähtötilanne on talous- ja rahoituskriisin jälkeen selvästi ja pysyväisluonteisesti aiemmin arvioitua heikompi.

Selvityksessä on ministeriön mukaan haarukoitu asteittaista sopeutumista, jonka avulla valtiontaloutta vahvistettaisiin seuraavan hallituskauden aikana vuosittain keskimäärin noin 1,5 miljardilla eurolla.

- Tasapainotustarve kevenee, jos toteutetaan julkista taloutta koskevia rakenteellisia uudistuksia. Ensi vaiheessa kyseeseen tulevat tuottavuutta kohottavat, pääosin kuntien järjestämisvastuulla olevaa julkista palvelujärjestelmää koskevat uudistukset sekä työurien kestoa pidentävät ratkaisut.

- Vuonna 2015 alkavana hallituskautena julkista taloutta tulisi edelleen vahvistaa kestävyyshaasteeseen vastaamiseksi. Tässä vaiheessa rakenteellisilla uudistustoimilla voisi olla sopeutumisohjelman ensi vaihetta suurempi merkitys, raportissa arvioidaan.

- Kestävyysongelman ratkaiseminen edellyttää kehysmenettelyyn perustuvan valtiontalouden ohjauksen parantamista. Myös kuntatalouden ohjausta on tehostettava kuntatalouden vakauttamiseksi ja menokehityksen hillitsemiseksi.

Nyt julkistettu raportti ja sen arviot on ministeriön mukaan laadittu valtioneuvoston käsittelyyn 4.helmikuuta tulevan Suomen vakausohjelman valmistelun yhteydessä. Aikaisemmin tehtyjä vastaavia arvioita on päivitetty ja monilta osin myös täydennetty. Raportin on tarkoitus toimia keskustelupuheenvuorona seuraavan vaalikauden ja laajemminkin koko alkaneen vuosikymmenen aikana tehtäville finanssipoliittisille linjauksille.

Lähteet: YLE Uutiset