Oululaisista valtaosa tuntee olonsa turvalliseksi

Kevättalvella tehdyn turvallisuuskyselyn mukaan 83 prosenttia oululaisista kokee oman turvallisuutensa tällä hetkellä hyväksi tai erittäin hyväksi. Vastaajista 86 prosenttia oli kuitenkin pyrkinyt parantamaan turvallisuuttaan jollain keinolla mm. välttämällä tilanteita ja paikkoja, joissa oli kokenut turvattomuutta.

turvallisuus
Yksityinen vartiointipartio kiertää Oulun keskustassa vappuna ja kesänaikana.YLE / Anna Keränen

Oulun turvallisuuskyselyssä korostuu toisen huomioiminen. Tulosten perusteella naapurin ja toisten ihmisten huomioiminen halutaan palauttaa sille kuuluvaan kunniaan. Turvattomuutta aiheuttavat asiat, jotka koetaan jollain tavalla hallitsemattomiksi ovat muun muassa liikenne, katuväkivalta ja ihmisten välinpitämättömyys.

Turvallisuustyöryhmä tähdentää, että tilastolliset erot kaupunginosien välillä ovat sen verran pieniä, että niiden pohjalta on tarpeetonta leimata jotain aluetta toista turvattomammaksi. Lähtökohtaisesti Oulun on turvallinen paikka asua ja elää.

Huolestuneita oltiin myös oman turvallisuuden kohdalla nuorten syrjäytymisestä sekä lapsiin liittyvissä asioissa. Perhe- ja lähisuhdeväkivalta ei huolestuttanut vastaajia omalla kohdalla, eikä niin ikään kotitapaturmiin liittyvät asiat. Kuitenkin tilastojen valossa kotitapaturmat ovat lisääntyneet vuosien saatossa koko ajan.

Naapurin huomioiminen kunniaan

Naapurin ja toisten ihmisten huomioiminen pitää palauttaa sille kuuluvaan kunniaan. Valtaosa vastaajista oli myös sitä mieltä, että perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan tulisi ulkopuolisten puuttua ja naapurin ja toisten ihmisten huomioiminen tulisi nostaa kunniaan. Myös yhteisöllisyyden vahvistamiseen tulisi kiinnittää Oulussa enemmän huomiota sekä vastaajat pitivät tärkeänä sitä, että asukkaiden omalla toiminnalla voidaan vaikuttaa merkittävästi kaupungin turvallisuuteen. Vastaukset ovat hyvin samansuuntaisia kuin edellisessäkin kyselyssä.

Turvallisuussuunnitelman tekemistä Oulun kaupunkiin pidettiin edelleen tärkeänä, kuten myös mahdollisuutta saada siitä tietoa. Vastaajat olivat valmiita, kuten edellisessäkin kyselyssä, vaikuttamaan suunnitelmaan mutta myös toteuttamaan turvallisuutta edistäviä toimenpiteitä, jota voi pitää merkittävänä tietona.

Lähteet: YLE Oulu