Pakkausjätteen keräys siirtymässä tuottajien vastuulle

Hallitus esittää, että tuottajien vastuuta pakkausjätteiden keräyksestä laajennettaisiin. Hallituksen perjantaina hyväksymä esitys uudeksi jätelaiksi pyrkii myös ehkäisemään jätteen syntyä ja lisäämään kierrätystä. Myös valvontaa tehostettaisiin.

talous

Jos eduskunta hyväksyy esityksen, pakkausjätteiden tuottajavastuu muuttuu samankaltaiseksi kuin muillakin tuottajavastuujärjestelmään kuuluvilla tuotteilla.

Pakkausten tuottajien tulisi järjestää myös kuluttajapakkausten alueellinen keräys ja pakkausten hyödyntäminen. Keräysjärjestelmän piiriin kuuluvat juomapakkaukset tulisi merkitä.

Tähän mennessä kuluttajapakkausten jätehuollon järjestämisestä ovat huolehtineet pääosin kunnat.

Jätemääriä pyritään vähentämään

Lakiehdotus vaatii myös vähentämään jätteen määrää ja haitallisuutta, lisäämään kierrätystä ja vähentämään kaatopaikkakäsittelyä.

Ensisijaisesti tulisi huolehtia, että käytöstä poistettu tuote voidaan käyttää uudelleen. Toissijaisesti jäte olisi kierrätettävä. Jos se ei ole mahdollista, jäte tulisi hyödyntää muulla tavoin, esimerkiksi energiana.

Tuotteiden valmistajien ja jakelijoiden tulisi sekä edistää uudelleenkäyttöä että vältää tarpeetonta pakkaamista.

Kuntien vastuu jätehuollosta laajenisi hieman

Lakiesitys laajentaisi kuntien velvollisuutta huolehtia jätehuollosta siten, että jatkossa kunta huolehtisi myös yksityisessä sosiaalipalvelussa, terveydenhuollossa ja koulutustoiminnassa syntyvien yhdyskuntajätteiden jätehuollosta.

Kunta voisi edelleen järjestää vastuullaan olevan yhdyskuntajätteiden kuljetuksen myös niin, että kiinteistön haltija sopii siitä suoraan jätteen kuljettajan kanssa.

Jätehuollon laiminlyönneistä maksu

Jätehuollon valvontaa tehostettaisiin useilla muutoksilla. Lakiesitys muun muassa laajentaisi eri toimijoiden kirjanpito- ja tiedonantovelvollisuuksia sekä velvollisuutta käyttää valvontaa helpottavia siirtoasiakirjoja.

Siirtoasiakirjoja tulisi vastedes käyttää vaarallisten jätteiden kuljetusten lisäksi myös eräiden muiden jätteiden, kuten purkujätteiden kuljetuksissa. Yritysten tulisi myös antaa jätekuljetuksista säännöllisesti tietoa viranomaisille.

Uuteen lakiin kirjattaisiin laiminlyöntimaksu, jonka valvova viranomainen voisi määrätä selkeistä laiminlyönneistä.

Jos eduskunta hyväksyy esityksen, lakimuutokset tulevat voimaan vuoden kuluttua niiden vahvistamisesta.

Luonnonsuojeluliitto: Jätteiden syntyä ehkäistävä jämerämmin

Suomen luonnonsuojeluliitto katsoo, ettei esitetty jätelaki ehkäise riittävästi jätteen syntyä.

Liitto katsookin, että jätteen synnyn ehkäisyyn, uudelleenkäytön valmisteluun ja kierrätykseen liittyvien velvoitteiden laiminlyönti tulisi säätää rangaistavaksi. Lisäksi jätteen synnyn ehkäisyn edistämiseen pitäisi osoittaa vähintään 20 prosenttia jätemaksulla kerättävistä tuloista.

Liitto ehdottaa jätelakiin myös muun muassa vaatimusta eloperäisestä jätteestä saatavan biokaasun entistä tehokkaammasta talteenotosta ja hyödyntämisestä.

Lisäksi liitto haluaisi kieltää yhdyskuntajätteen tuonnin maahan, jotta tänne ei alettaisi tuoda jätettä poltettavaksi esimerkiksi Pietarista. Luonnonsuojeluliiton mielestä jätteenpoltto pitäisi kieltää silloin, kun jätemateriaali voidaan käyttää uudelleen tai kierrättää.

Lähteet: YLE Uutiset