Suurkanalan ympäristövaikutukset arvioitu riittäviksi

Laitilassa sijaitsevan Torikan suurkanalan laajennuksen ympäristövaikutukset on arvioitu. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen mukaan hankkeen vaikutukset on maisematarkastelua lukuunottamatta arvioitu kunnolla.

Luonnon kauneus
Lattiakanalan kanoja
YLE / Minna Rosvall

Yhteysviranomaisena toimivan Varsinais-Suomen ELY-keskus toteaa, että YVA-selostuksessa on lain mukaisesti käsitelty hankkeen vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen, maaperään, pohjaveteen ja pintaveteen, ilmastoon, luontoon ja luonnon monimuotoisuuteen sekä yhdyskuntarakenteeseen, maisemaan ja maankäyttöön. Arviointi kohdistuu selkeästi hankkeen keskeisiin vaikutuksiin.

ELY-keskus tiedottaa, että ainoastaan maisematarkastelu on perin niukka eikä sitä voida katsoa sellaisenaan riittäväksi. Maisemavaikutuksia on tarpeen täydentää suunnittelutarveratkaisun ja rakennuslupamenettelyn yhteydessä siten, että uusien rakennusten sijoittelu ja korkeussuhteet näkyvät yhdessä olemassa olevan toiminnan kanssa eri näkymäalueilta tehdyissä kuvissa.

Laitilan Untamalan kylässä sijaitsevalle Torikan tilalle on tulossa maksimissaan 150 000 munituskanan ja 75 000 nuorikon kanala.

Kanala sijoittuu valtakunnallisesti merkittävän maisema-alueen reunaan ja sen merkitys tulee ottaa huomioon maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa lupaharkinnassa.

Lähteet: YLE Turku