Mikä ihmeen valeosto?

Poliisipaketissa on monta pakkokeinoa, joita voidaan käyttää salassa niiden kohteilta. Mutta mitä ne tarkoittavat

Kotimaa
Poliisin miekka
YLE Uutisgrafiikka

Telekuuntelulla tarkoitetaan teleosoitteeseen tai telepäätelaitteeseen vastaanotettavan taikka siitä lähetetyn viestin kuuntelua, tallentamista ja muuta käsittelyä viestin sisällön ja siihen liittyvien tunnistamistietojen selvittämiseksi.

Tietojen hankkiminen telekuuntelun sijasta: Jos on todennäköistä, että viestiä ja siihen liittyviä tunnistamistietoja ei ole enää saatavissa telekuuntelulla, esitutkintaviranomaiselle voidaan antaa lupa takavarikoida tai jäljentää ne teleyrityksen hallusta.

Televalvonnalla tarkoitetaan viestin tunnistamistietojen hankkimista sekä teleosoitteen tai telepäätelaitteen sijaintitiedon hankkimista tai sen käytön tilapäistä estämistä.

Tukiasematietojen hankkimisella tarkoitetaan tiedon hankkimista tietyn tukiaseman kautta telejärjestelmään kirjautuneista tai kirjautuvista telepäätelaitteista ja teleosoitteista. Nykyisessä laissa toimenpiteen nimi on matkaviestimien sijaintitiedon hankkiminen.

Suunnitelmallinen tarkkailu tarkoittaa rikoksesta epäiltyyn kohdistuvaa muuta kuin lyhytaikaista havaintojen tekemistä tiedonhankintatarkoituksessa.

Peitellyllä tiedonhankinnalla tarkoitetaan tiettyyn henkilöön kohdistuvaa lyhytkestoisessa vuorovaikutuksessa tapahtuvaa tiedonhankintaa, jossa poliisimiehen tehtävän salaamiseksi käytetään vääriä, harhauttavia tai peiteltyjä tietoja.

Teknisellä kuuntelulla tarkoitetaan rikoksesta epäillyn sellaisen keskustelun tai viestin, joka ei ole ulkopuolisten tietoon tarkoitettu ja johon keskusteluun kuuntelija ei osallistu, kuuntelua, tallentamista ja käsittelyä viestin sisällön tai sen osapuolten taikka epäillyn toiminnan selvittämiseksi.

Asuntokuuntelu: Teknisen kuuntelun kohdistamista vakituiseen asumiseen käytettävään tilaan, jossa rikoksesta epäilty todennäköisesti oleskelee.

Teknisellä katselulla tarkoitetaan rikoksesta epäillyn, tilan tai paikan tarkkailua tai tallentamista salaa kameralla tai muulla sellaisella paikkaan sijoitetulla teknisellä laitteella, menetelmällä tai ohjelmistolla.

Tekninen seuranta tarkoittaa esineen, aineen tai omaisuuden liikkumisen seurantaa siihen erikseen sijoitettavalla tai siinä jo olevalla radiolähettimellä tai muulla teknisellä laitteella, menetelmällä tai ohjelmistolla. Henkilön tekninen seuranta on kyseessä, jos tarkoituksena on seurata rikoksesta epäillyn liikkumista.

Teknisellä laitetarkkailulla tarkoitetaan tietokoneen tai muun vastaavan teknisen laitteen taikka sen ohjelmiston muuta kuin yksinomaan aistinvaraista tarkkailua, tallentamista tai muuta käsittelyä rikoksen selvittämiselle merkityksellisen seikan tutkimiseksi.

Teleosoitteen tai telepäätelaitteen yksilöintitietojen hankkiminen: esitutkintaviranomainen saa hankkia yksilöintitiedot teknisen laitteen avulla.

Laitteen, menetelmän tai ohjelmiston asentaminen ja poisottaminen tarkoittaa oikeutta sijoittaa tekniseen tarkkailuun käytettävä laite, menetelmä tai ohjelmisto esimerkiksi tietojärjestelmään. Tietojärjestelmän suojaus voidaan tällöin purkaa tai ohittaa.

Peitetoiminnalla tarkoitetaan tiettyyn henkilöön taikka tämän toimintaan kohdistuvaa suunnitelmallista tiedonhankintaa käyttämällä soluttautumista, jossa tiedonhankinnan edellyttämän luottamuksen hankkimiseksi tai tiedonhankinnan paljastumisen estämiseksi käytetään vääriä, harhauttavia tai peiteltyjä tietoja tai rekisterimerkintöjä taikka valmistetaan tai käytetään vääriä asiakirjoja.

Valeostolla tarkoitetaan poliisin tekemää esineen, aineen, omaisuuden tai palvelun ostotarjousta tai ostoa, jonka tavoitteena on saada poliisin haltuun tai löytää todiste rikosasiassa, rikoksella saatu hyöty taikka esine, aine tai omaisuus, joka on rikoksella joltakulta viety tai jonka tuomioistuin voi julistaa menetetyksi taikka jonka avulla voidaan muuten saada selvitystä rikosasiassa.

Tietolähdetoiminnalla tarkoitetaan muuta kuin satunnaista luottamuksellista, rikoksen selvittämiselle merkityksellisten tietojen vastaanottamista poliisin ja muun esitutkintaviranomaisen ulkopuoliselta henkilöltä. Tietolähteen ohjattu käyttö: Poliisi saa pyytää tähän tarkoitukseen hyväksyttyä, henkilökohtaisilta ominaisuuksilta sopivaa, rekisteröityä ja tiedonhankintaan suostunutta tietolähdettä hankkimaan tietoja.

Valvotussa läpilaskussa esitutkintaviranomainen saa olla puuttumatta esineen, aineen tai omaisuuden kuljetukseen tai muuhun toimitukseen tai siirtää puuttumista, jos tämä on tarpeen tekeillä olevaan rikokseen osallisten henkilöiden tunnistamiseksi taikka tekeillä olevaa rikosta vakavamman rikoksen tai laajemman rikoskokonaisuuden selvittämiseksi.

Lähteet: YLE Uutiset