WWF tyytyväinen Raippaluodon tuulivoimapäätökseen

Ympäristöjärjestö WWF on tyytyväinen raippaluodon tuulivoimapäätökseen. Ympäristöministeriö jätti kaavaan osoitetun tuulivoima-alueen vahvistamatta, koska ei ministeriön mukaan ei voitu varmistua siitä että alueen luonnonarvot voidaan turvata.

Merikotka Kuva: YLE

Raippaluoto on luontoarvojensa ohella valtakunnallisesti merkittävä alue merikotkan suojelun kannalta, eivätkä selvitykset tuulivoima-alueen vaikutuksista merikotkiin olleet riittäviä.

WWF pitää tuulivoiman merkittävää lisärakentamista myönteisenä asiana, mutta on toistuvasti samalla muistuttanut, että tuulivoimaloiden sijoittamispäätökset pitää tehdä harkiten. Merikotka kuuluu ulkomailta saatujen kokemusten perusteella niihin lajeihin, joita huonosti suunniteltu tuulivoimarakentaminen uhkaa.

Tuulivoiman lisärakentamisen ja merikotkan suojelun yhteensovittamiseksi WWF:llä on käynnissä merikotkien satelliittiseurantahanke yhdessä Luonnontieteellisen keskusmuseon kanssa. Lisäksi WWF on laatinut energiayhtiöiden, suunnittelijoiden, kaavoittajien ja ympäristöviranomaisten käyttöön ohjeen siitä, miten merikotkan esiintyminen tulee ottaa huomioon, kun suunnitellaan tuulivoimaloiden sijoituspaikkoja.

Kyseinen Raippaluodon alue kuuluu WWF:n ohjeen mukaan merikotkan poikastuotannon kannalta erityisen merkittäviin alueisiin, jotka tulisikin rauhoittaa tuulivoiman rakentamiselta laajempina kokonaisuuksina.