Pätkätyöt uhkaavat mielenterveyttä

Pätkätöihin liittyvä epävarmuus ja taloudelliset riskit voivat muodostaa uhkan mielenterveydelle. Määräaikaisissa työsuhteissa olevat käyttävät enemmän masennuslääkkeitä kuin vakinaisissa työsuhteissa olevat.

Kotimaa

Masennuslääkkeiden käyttö on jakautunut epätasaisesti eri väestöryhmien välillä ja vaihtelee siis myös työmarkkina-aseman mukaan. Mitä lyhyempi määräaikainen työsuhde on, sitä todennäköisempää on masennuslääkkeiden käyttö.

Alle kuuden kuukauden pätkätyösuhteessa riski masennuslääkkeiden käyttöön oli miehillä 1,4-kertainen ja naisilla 1,2-kertainen verrattuna vakituisessa työsuhteessa oleviin. Työllistämistuella palkatuilla pitkäaikaistyöttömillä masennuslääkkeiden käyttö oli kaikkein yleisintä: miehillä riski on 1,6-kertainen ja naisilla 1,4-kertainen vakituisiin työntekijöihin verrattuna.

- Tutkimustulosten valossa näyttää siltä, että määräaikaisissa työsuhteissa olevilla on enemmän lääkehoitoa vaativia psyykkisiä häiriöitä kuin vakituisissa työsuhteissa olevilla, sanoo erikoistutkija Marianna Virtanen Työterveyslaitoksesta.

- Osasyynä tähän saattaa olla vaikeuksien kasautuminen epävakaassa työmarkkina-asemassa oleville, jolloin myös riski työkyvyn menettämiselle kasvaa. Lyhyissä työsuhteissa olevat tulisi lukea erityiseksi riskiryhmäksi työpaikoilla ja työterveyshuollossa silloin, kun psyykkistä työkykyä tuetaan ja työelämästä syrjäytymistä ehkäistään, Virtanen jatkaa.

Tiedot perustuvat yli 65 000 kunta-alan työntekijän seurantatutkimukseen, joka tehtiin vuosina 1998 - 2002 Työterveyslaitoksen, KELAn, Stakesin, Helsingin yliopiston ja Lontoon yliopiston yhteistyönä.

Lähteet: YLE Uutiset