Arktisen luonnonympäristön tulevaisuus huolestuttaa tutkijoita

Tutkijat varoittavat öljy- ja kaasutuotannon lisäävän saastumisriskiä Arktisilla alueilla. Arktisen ympäristön seuranta- ja arviointi -työryhmän raportin mukaan öljy- ja kaasutuotanto vaurioittavat maanpintaa ja pirstovat luontotyyppejä ja elinympäristöjä. Öljypäästöt taas likaavat merten eliöstöä ja rannikoita.

luonto

Tiedot käyvät ilmi Arktisen ympäristön seuranta- ja arviointi -työryhmän (Arctic Monitoring and Assessment Programme, AMAP) valmistelemasta arvioinnista, jossa on selvitetty arktisten alueiden öljy- ja kaasutuotantoa sekä tuotannon ympäristö- ja sosioekonomisia vaikutuksia. Raportti on tehty Arktisen neuvoston toimeksiannosta.

Tutkijat ovat huolissaan onnettomuuksissa tapahtuvista öljypäästöistä, joiden torjuminen on erityisen haasteellista kylmyyden, jäiden ja pitkien etäisyyksien takia.

Arvioinnista käy ilmi, että toistaiseksi pohjoisilla alueilla öljy-yhdisteiden määrät ympäristössä ovat tiettyjä alueita lukuunottamatta pieniä.

Arktinen alue muutospaineiden alla Raportissa todetaan, että Arktiseen alueeseen, sen asukkaisiin ja ympäristöön kohdistuu useita muutospaineita. Maailmanlaajuinen talouskasvu ja elintason nousun vaatii lisää raaka-aineita ja energiaa. Tämän takia monet tahot aikovat lisätä pohjoisten alueiden luonnonvarojen hyödyntämistä. Yli viisi prosenttia maapallon tunnetuista öljyvaroista ja runsas viidennes kaasuvaroista sijaitsee arktisilla alueilla. Nykyisin arktinen alue vastaa noin kymmenesosasta maailman öljytuotannosta ja neljänneksestä maailman kaasutuotannosta. Näistä määristä noin 80 prosenttia öljystä ja 99 prosenttia kaasusta tuotetaan Venäjän arktisilla alueilla. Arvioidaan, että maapallon vielä löytämättä olevista öljy- ja kaasuvaroista neljännes löytyisi arktisilta alueilta. Maailmanlaajuisen energiatarpeen kasvaessa öljy- ja kaasutuotanto arktisilla alueilla tulee jatkumaan. Esiintymien etsintä ja koeporaukset uusilla alueilla, kuten Islannissa, Grönlannissa ja Fär-saarilla ovat jo meneillään. Maailmanlaajuisesti merkittävä ympäristö Arktisella alueella on merkittäviä luonnonarvoja ja luonnonvaroja. Alueella on maa-alaa noin 13,4 miljoonaa neliökilometria ja merialaa noin 20 miljoonaa kilometria. Maapallon kymmenestä suurimmasta erämaa-alueesta seitsemän sijaitsee arktisilla alueilla. Arktisella ympäristöllä on maailmanlaajuista merkitystä, koska alueen ilmastolla on ilma- ja merivirtojen kautta vaikutusta koko maapallon ilmastoon. Elämälle välttämättömän makeanveden varannoista suurin osa on sitoutuneena jäätiköiksi napa-alueille. Alue tarjoaa myös muita elollisia ja elottomia luonnonvaroja. Esimerkiksi arktisilta meriltä pyydetään 28 prosenttia maailman kaupallisesta kalansaaliista, ja neljännes maailman öljy- ja kaasuvaroista sijaitsee alueella. Kaloja, merinisäkkäitä ja yli 300 lintulajia muuttaa vuosittain pohjoisen ja eteläisen pallonpuoliskon välillä yhdistäen arktisen alueen maapallon muihin osiin. Mikäli ilmastonmuutos ja maailmanlaajuinen energiatarpeen kasvaminen lisää arktisen alueen saavutettavuutta ja kiinnostavuutta, lisääntyy muun muassa meriliikenne ja luonnonvarojen hyödyntäminen alueella. Lisääntynyt toiminta aiheuttaa huomioon otettavan riskin ympäristön pilaantumisesta ja heikosti muutoksia kestävän luonnon monimuotoisuuden vähenemisestä. YLE Uutiset