Oikeuskansleri: Lääkelaitoksen alueellistamisessa kiirehditty

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka arvostelee lääkealan keskuksen perustamisen ja sijoittamisen valmistelua liian kiireiseksi. Jonkka muistuttaa sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälää (kesk.) siitä, että valmisteluun pitää varata aikaa. Jonkka antoi tiistaina ratkaisunsa kahteen erilliseen kanteluun Lääkelaitoksen siirrosta Helsingistä Kuopioon.

Kotimaa
Lääkelaitoksen henkilökunnan ulosmarssi tammikuussa 2009.
Lääkelaitoksen työntekijät järjestivät ulosmarssin tammikuussa 2009.YLE

Jonkan mukaan alueellistamisen kiireinen valmistelu näkyi siinäkin, että sidosryhmät saivat kommentoida hallituksen esitysluonnosta vain muutaman arkipäivän ajan. Tätä ei voida pitää riittävänä, oikeuskansleri toteaa ratkaisussaan.

Jonkka haluaa kiinnittää sosiaali- ja terveysministeriön huomion myös tietojen viivytyksettömään antamiseen. Ministeriön on katsottava, että asiakirjojen postitus ei viivästy aiheettomasti. Kantelussa ministeriötä arvosteltiin siitä, ettei se antanut julkisuuslain mukaisesti asian valmistelusta pyydettyjä tietoja.

Hallituksen sijoittamispäätös oli harhaanjohtava

Sosiaali- ja terveysministeriöllä on toimivalta ratkaista lääkealan keskuksen sijaintipaikka, mutta Jonkan mukaan ministeriön tammikuinen päätös oli sekä otsikoltaan että sisällöltään harhaanjohtava. Niistä saattoi saada sen käsityksen, että päätöksen nojalla oli perustettu lääkealan keskus eikä suinkaan ratkaistu kysymystä laitoksen sijoituspaikasta.

Päätöksessä ei liioin mainittu sovellettuja säännöksiä, eikä siinä ollut valitusosoitetta tai tietoa valituskiellosta tai päätöksen valituskelvottomuudesta.

Hyvän hallinnon periaatteita rikottiin

Lääkealan keskuksen sijoituspaikkaa koskevan päätöksen tekeminen ennen keskuksen perustamista koskevan lain hyväksymistä eduskunnassa on ristiriidassa hyvän hallinnon periaatteiden kanssa, ratkaisussa moititaan.

Oikeuskansleri kiinnittää ministeri Liisa Hyssälän ja kansliapäällikkö Kari Välimäen huomiota huolellisuuteen ja hyvän hallinnon periaatteisiin hallinnollisten päätösten teossa.

Jonkka ei ota kantaa Lääkelan keskuksen perustamiseen ja sijaintiin sinänsä

Sen sijaan lääkealan keskuksen perustamista ja sijaintia koskeviin ratkaisuihin oikeuskansleri ei ota kantaa, koska ne ovat julkisten tehtävien organisoimiseen liittyvää tarkoituksenmukaisuusharkintaa sisältävää päätöksentekoa.

Toinen kanteluista oli usean Lääkelaitoksen työntekijän allekirjoittama, ja se koski nimenomaan sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälän (kesk.) menettelyä laitoksen uudelleenorganisoimisessa. Kansanedustaja Jacob Söderman (sd.) puolestaan kanteli itse alueellistamispäätöksestä.

Oikeuskanslerin ratkaisuun ei voi hakea muutosta.

Lähteet: YLE Uutiset