1. yle.fi
  2. Uutiset

Ympäristökeskus tyrmäsi Kollajan altaan

Pohjois-Pohjanmaan Ympäristökeskuksen mukaan Kollajan altaan rakentaminen heikentää merkittävästi Natura-suojelun perusteena olevia luontotyyppejä. Hankkeelle ei näin voitaisi myöntää rakennuslupaa.

ympäristökeskukset
Kollaja
Yle

Mikäli hanketta viedään eteenpäin, asia on vietävä valtioneuvoston käsittelyyn.

Ympäristökeskus pitää Kollajan allashankkeen selvityksiä puutteellisina ja riittämättöminä. YVA-selostuksen ja liiteraporttien viimeistelytyö on ympäristökeskuksen mielestä keskeneräinen. Puutteita on erityisesti virtaamien pienentymisen sekä tulvien poisjäämisen pitkäaikaisvaikutusten arvioinnissa.

Myös altaan vaikutuksia uhanalaisiin lajeihin ja luontotyyppeihin ei ole riittävästi selvitetty. Toteuttamiskelpoisuuden arvioinnissa on tehty myös vääränsuuntaisia päätelmiä.

YVA-menettelyssä on arvioitu kolmen eri päävaihtoehdon ympäristövaikutuksia: VE0 (hanketta ei toteuteta), VE1 (Tekojärvi ja voimalaitos) sekä VE2 (Pelkkä tekojärvi). Vaihtoehtojen arviointi on selostuksessa painottunut VE1:n tarkasteluun.

Ympäristökeskus toteaa lausunnossaan, että eri vaihtoehtojen tarkastelu on puutteellista, mikä vaikeuttaa vaihtoehtojen ympäristövaikutusten vertailua.

Erityisesti vaihtoehto VE0 (hankkeen toteuttamatta jättäminen) on tässä hankkeessa erityisasemassa: koskiensuojelulain mukaisena vaihtoehtona sen olisi kuulunut sisältyä vaihtoehtotarkasteluun tasapuolisesti eri toteutusvaihtoehtojen arvioinnin rinnalle.

Lähteet: YLE Oulu

Lue seuraavaksi