Vesien samentumista hillitään uusilla suosituksilla

Metsätalouden vesistöille aiheuttamaa kuormitusta pyritään vähentämään uusilla suosituksilla. Suositusten noudattaminen ei vaadi metsänomistajilta suuria ponnistuksia.

metsänomistajat
Ojitetun suon oja
Eijaleena Martikainen / Yle

Kunnostusojituksista aiheutuva vesien samentuminen on yksi keskeisimmistä ongelmista, johon haetaan ratkaisua uusilla metsätalouden vesiensuojelun suosituksilla.

Aiemmin kiintoaineksen huuhtoutumista on pyritty ehkäisemään rakentamalla pintavalutuskenttiä, laskeutusaltaita ja kosteikkoja. Näiden rinnalle on tullut uutena putkipatomenetelmä, jota on kokeiltu muun muassa Karstulassa ja Viitasaarella.

Erilaisilla menetelmillä vesien kiintoainekuormitusta voidaan vähentää 30-90 prosenttia.

Suositukset huomioitava jo suunnittelussa

Suositusten noudattaminen ei vaadi metsänomistajalta suuria ponnistuksia, kertoo dosentti Samuli Joensuu Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiosta.

- Metsänhoitoyhdistys tai metsäkeskus tekee yleensä suunnitelman kunnostuojituksesta ja vastaa myös käytännön toteutuksesta. Suositukset otetaan huomioon jo suunnittelussa, joten metsänomistajalle tästä ei aiheudu lisävaivaa.

Suositukset otetaan huomioon jo suunnittelussa, joten metsänomistajalle tästä ei aiheudu lisävaivaa.

MMT Samuli Joensuu

Keski-Suomessa järjestetään alkukesästä vesiensuojelu-koulutusta alan toimijoille.

Uudet suositukset ovat osa Keski-Suomen ely-keskuksen koordinoimaa TASO-hanketta. Hankkeen tavoitteena on suunnitella ja toteutettaa turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteitä sekä seurataan niiden toimivuutta.

Hankkeen pilottikohteena on Saarijärven vesistöreitti. Vesistöreitin valuma-alueelle on asennettu talven aikana mittalaitteita veden laadun seurantaan. Tavoitteena on saada alueelta tarkkoja kuormituslaskelmia.