Vapon turvehankkeesta halutaan lisäselvityksiä

Energiayhtiö Vapon Vaalaan suunnitteleman turvetuotantohankkeesta vaaditaan runsaasti lisäselvityksiä. Kainuun ely-keskuksen mukaan annetussa yva-selostuksessa on lukuisia puutteita.

turvetuotanto
Turvetuotantoalueen turvetta kädessä.
Yle

Vapo suunnittelee aloittavansa turvetuotannon Vaalan Iso-Lehmisuolla ja Matkalamminkurulla. Kainuun ely-keskus vaatii yhtiöltä runsaasti lisäselvityksiä.

Ely-keskuksen mukaan yva-selostuksessa on lukuisia puutteita. Alueen turvevarojen määrän ja turvelaatujen tiedot puuttuvat, eikä tuotantotapaa tai -määriä ole kerrottu.

Lisäksi tuotannon vaikutukset veden laatuun on arvioitu puutteellisesti. Myös vesiensuojeluratkaisut ja -rakenteet on kuvattu liian epätarkasti.

Vaalan Iso-Lehmisuo on Kainuun ely-keskuksen mukaan lähes luonnontilainen ja luontoarvoiltaan huomattava. Ely-keskus arvioi, että alueen uhanalaiset luontotyypit, kasvillisuus ja suolinnuston elinympäristö tuhoutuisivat hankkeen toteutuessa. Samalla suoalueen virkistys- ja luonnonvarojen käyttömahdollisuudet häviäisivät.

Vapo ei ole perustellut, miksi lähes luonnontilainen alue olisi otettava turvetuotantoon.

Huolena vesistöt, kalastus ja linnusto

Yva-selostuksesta toimitettiin ely-keskukselle yhdeksän lausuntoa ja adressi, jossa oli 351 allekirjoittajaa. Lisäksi yhteysviranomaisille toimitettiin kuusi mielipidettä.

Erityistä huolta lausunnoissa on kannettu turvetuotannon vaikutuksista vesistöihin, mukaan lukien Oulujärven Jaalanganlahti. Useissa lausunnoissa myös todettiin, että turvetuotannon vaikutukset vesistöjen virkistyskäyttöön ja kalastukseen on selvitetty puutteellisesti.

Hankkeen toteuttaminen edellyttää ympäristölupaa ja lupaa poiketa luonnonsuojelulain eliölajeja koskevista rauhoitusmääräyksistä.