Kiire katkoo tiedonkulun lastensuojelussa

Neuvoloiden, päiväkotien, koulujen ja nuorisotoimen työntekijöillä on lain mukaan velvollisuus ilmoittaa lastensuojeluviranomaisille, jos he epäilevät lastensuojelun tarvetta. Peruspalveluiden ammattilaisille tehdyn kyselyn mukaan sosiaalityöntekijöillä on usein niin kiire, että heitä ei uskalleta vaivata enempää.

Kotimaa
Grafiikka
Yle Uutisgrafiikka

Lastensuojelun keskusliiton ja Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian vuonna 2010 tehdyn kyselyn mukaan peruspalveluiden työntekijät kokevat, että heidän ei ole usein helppo tehdä yhteistyötä sosiaaliviranomaisten kanssa.

Peruspalveluiden ammattilaisille tehdyssä kyselyssä tuli ilmi, että lasten ja perheiden ongelmien ennaltaehkäisevät toimet ja puuttuminen ongelmiin ajoissa on usein vaikeaa tai jopa mahdotonta.

Lastensuojelun ammmattilaisten pitäisi antaa konsultaatioapua lasten kanssa työskenteleville, mutta joskus kontakti sosiaalityöntekijään saadaan vasta tekemällä lastensuojeluilmoitus.

- Sosiaalityöntekijät ovat niin kuormittuneita, että kynnys ottaa yhteyttä ja pyytää apua ja tukea on noussut, eräs vastaaja kirjoitti.

Sosiaalityöntekijät ovat niin kuormittuneita, että kynnys ottaa yhteyttä ja pyytää apua ja tukea on noussut.

Kyselyyn vastannut peruspalveluiden työntekijä

Lastensuojeluilmoitus on keino saada yhteistyötä

Kyselyyn vastanneet peruspalveluiden työntekijät olivat sitä mieltä, että sosiaalityöntekijöiden työn määrä on liian suuri voimavaroihin nähden. Lastensuojelulain voimaantulon myötä lastensuojeluilmoitukset lisääntyivät, mutta resursseja niiden hoitamiseen ei kunnissa lisätty.

Vastauksissa näkyi myös tyytymättömyyttä sosiaalityöntekijöiden runsaaseen vaihtuvuuteen. Erityisesti koulujen rehtorit ja kuraattorit olivat sitä mieltä, että työntekijöiden vaihtuvuus ja resurssipula vaikeuttavat yhteistyötä. Kirjallinen lastensuojeluilmoitus on keino saada yhteistyötä.

Opettajat eivät tosin aina uskalla ottaa yhteyttä lastensuojeluun.

- He pelkäävät ilmoituksella olevan negatiivista vaikutusta vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Myös omaa itseä suojellaan, ei haluta nähdä ongelmia tai sitten ne kaadetaan koulukuraattorille, kirjoittaa eräs koulun työntekijä.

Pienillä paikkakunnilla tieto kulkee parhaiten

Kaikista kyselyyn vastanneista ainoastaan neljä prosenttia koki, että yhteistyö eri sektoreiden välillä toimii hyvin. Pienissä kunnissa peruspalveluiden työntekijät saavat parhaiten apua lastensuojelun asiantuntijoilta. Pienillä paikkakunnilla sosiaalityöntekijät ovat tuttuja ja heihin on helppo ottaa yhteyttä. Uusien kuntaliitosten ja yhteistyöalueiden koettiin hankaloittavan yhteistyötä.

- Jokainen toimii omalla sektorilla ja lasta koskeva tieto kulkee huonosti, valittelee eräs päiväkotityöntekijä.

Yhteistyö on usein myös yksipuolista. Neuvoloissa ei tiedetä, mitä apua sosiaalityöntekijä on heidän lähettämilleen perheille antanut, koska lastensuojelulaki ei mahdollista tietojen antamista ilmoittajataholle. Myös useat terveydenhoitajat pitivät sosiaalityöntekijöiden vaitiolovelvollisuutta yhteistyötä hankaloittavana tekijänä. Kritiikkiä annettiin myös siitä, että sosiaalityöntekijät eivät arvosta muiden ammattilaisten asiantuntemusta.

Sosiaalityöntekijöiden mielestä heihin kohdistuu liian suuria odotuksia ehkäisevän lastensuojelun tekemiseen. Heidän mielestänsä peruspalveluissa pitäisi olla myös enemmän lastensuojelun osaamista.